1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Hür, baðýmsýz ve güçlü bir Türkmen Ýradesi için Ýstanbul Çalýþtayý baþlýyor

Kerkük

Ümit Köprülü

iki aydan beri Türkmeneli Stratejik Araþtýrma ve Düþünce Merkezi Baþkaný Dr. Cüneyt Mengü ve beraberindeki ekibinin yoðun çalýþmalarýndan sonra, büyük Türkmen buluþmasýnýn tüm hazýrlýklarý tamalanmýþ oldu.
iki gün boyunca sürecek Ýstanbul Çalýþtayý, Cumartesi günü 25 Temmuz 2015 tarihinde saat 9.30’da baþlayacaktýr. Ancak çalýþtaya katýlan Avrupadaki Türkmen dernek ve sivil toplum örgüt baþkan ve temsilcileri, çalýþtaydan önce yarýn Cuma günü saat 21’de bir araya gelerek bir hazýrlýk toplantýsý düzenleyeceklerdir.
Ýstanbul çalýþtayýna katýlan 100’e yakýn davetliler Irak toplumunun yurt içi ve yurt dýþýndaki önde gelen Türkmen siyasetçi, kültür, bilim, fikir ve iþ adamlarýndan oluþmaktadýr.
Çalýþtaya katýlan Türkmen siyasi parti ve teþkilat baþkanlarý, eski ve yeni Türkmen bakanlarý, Irak Parlamentosu’ndaki eski ve yeni Türkmen milletvekilleri Türkmeneli’deki son siyasi durumu ele almak üzere bir araya gelecekler.
Yurt dýþýndaki Türkmen dernek ve sivil örgüt baþkan ve temsilcileri ise, yurt dýþýndaki dernek ve örgütlerinin etkinlik ve çalýþmalarýný tartýþmak ve Türkmen davasýnýn uluslar arasý arenaya taþýma yollarýný ele alacaklar.
Türkmenlerin siyasi ve fikri daðýnýklýðýnýn nedenleri ve çözüm önerileri, Göçe zorlanan Türkmenlerin durumlarý ve alýnmasý gerekli önlemler, Türkmenlerin geleceði ve tespit edilecek yol haritasýnýn görüþülmesi ise, Ýstanbul Türkmen buluþmasý gündeminin ele alacaðý diðer maddelerdir.
Çalýþtay 26 Temmuz 2015 günü yayýnlayacaðý sonuç bildirisi ile sona erecektir. Hür baðýmsýz, güçlü, ve %100 Türkmen iradesinin gerçekleþmesi dileði ile Çalýþtayýmýza ve kýymetli katýlýmcýlarýna þimdiden baþarýlar dileriz.

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...