1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-18
Facebook Twitter Youtube

IRAK TـRKMENLERİNDEN BİR DİLCİ: İHSAN S. VASFİ

Kardaslik 79

Önder SAATÇİ

Irak Türkmenleri Osmanlı Devletinin Irak’taki hâkimiyet asırlarında gayet müreffeh bir hayat sürmüşken Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilmesinden sonra sıkıntılı süreçlerle karşı karşıya kalmışlardır. Bu safhada Irak Türkmenlerinin en fazla karşılaştıkları sorun kendi dillerini muhafaza edebilme ve kimliklerini, içinde bulundukları topluma kabul ettirme çabası olmuştur. Nitekim, ِnceleri “Irak Türkleri” şeklinde anılan bu kitle 1958’deki kanlı devrimden sonra, resmî belgelerde “Türk” yerine “Türkmen” kimliğiyle anılmaya başlanmıştır.[1] Irak Türkmenlerinin Irak’taki diğer kavmiyetlerle birlikte ana dillerinde eğitim almaları, zaman zaman Irak Anayasası ve ilgili kanunlarınca kabul edilmiş olsa da bu haklarını ancak kısa zaman aralıklarında kullanabilmişlerdir.[2] Bilhassa, 1968-2003 arasındaki Ba’s rejimi dِneminde Irak Türkmenleri insanlık suçu sayılabilecek muamelelere tabi tutularak ağır bir baskı ve zulüm altında yaşamak zorunda kalmışlardır. İşte bütün bu devirler boyunca Irak Türkmenlerinin yegâne sığınakları ana dilleri olmuştur. Irak Türkmenlerinin en büyük dil yadigârı olan atasِzleri, deyimleri, horyatları, masalları ve diğer folklor ürünleri bu zorlu var olma savaşının verildiği yıllarda derlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Bu uğurda canla başla çalışan Irak Türkmen araştırmacıları(Ata Terzibaşı, Şakir Sabir Zabit, Mevlüt Taha Kayacı, Mehmet Hurşit Dakuklu, Suphi Saatçi, Ziyat Akkoyunlu, vb.) çok sayıda eser vermiş ve Irak Türkmenlerinin millî varlığını devam ettirmesinde ِnemli rol oynamışlardır. Irak Türkmenleri arasında araştırmacılığıyla ünlenmiş isimlerden biri de İhsan Sıddık Vasfi’dir. Vasfi’nin en ِnemli eseri Irak Türk’lerinde Deyimler ve Atasِzleri’dir. Bunun yanında Vasfi, Irak Türkmenlerinin en ِnemli yayın organı olan ve 1961 yılından bugüne kesintilerle de olsa yayınlanmaya devam eden Kardaşlık dergisinde yazdığı yazılarla Türk dilinin Irak coğrafyasındaki varlığının yarınlara taşınmasında üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş bir Türkmen aydınıdır. Bu yazımızda onun bu yolda verdiği eserlerini ve Türk kültürüne katkılarını anlatmaya çalışacağız. Fakat ondan ِnce yazarı kısa hayat hikâyesiyle tanıtmaya çalışalım.

Hayatı:

İhsan Sıddık Vasfi, 1923 yılında Kerkük’te doğmuştur. İlk ce orta ِğrenimini Kerkük’te yüksek tahsilini ise Bağdat Mustansıriyye ـniversitesinde, İngiliz Dili ve Edebiyatı bِlümünde tamamlamıştır. İş hayatına Kerkük Petrol Şirketinde başlamış, sonraları müfettişlik gِreviyle Irak Petrol Bakanlığında gِrevlendirilmişti. Bakanlıktaki gِrevinden dolayı Bağdat’ta bulunmuş, bu sırada Türkmen Kardeşlik Ocağının ve aynı kurumun yayınladığı Kardaşlık dergisinin idare heyetlerinde gِrev almıştır. Kardaşlık dergisinde dil, kültür ve edebiyat konularında çeşitli yazılar yayınlamış; ancak 1977’de dergiye Ba’s Partisince el konulmasından dolayı bu çalışmalarına ara vermiştir. Vasfi sonraki yıllarda Ba’as rejiminin ağır baskısından dolayı Suudi Arabistan’a gِç etmiş, uzun yıllar bu ülkede yaşadıktan sonra 2007 yılında Ankara’da son nefesini vererek Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.Eserleri:

Bu yazıda İhsan S. Vasfi’nin daha çok dil çalışmaları üzerinde duracağız. Onun Kardaşlık dergisinde eski yazıdaki imla meseleleri hakkındaki gِrüşlerini anlatan bir yazısı[3], Irak Arapçasındaki bazı Türkçe kelimelerle ilgili seri makaleleri[4] ve en ِnemli eseri Irak Türklerinde Deyimler ve Atasِzleri [5] hakkında bazı bilgiler sunmaya çalışacağız. Vasfi’nin bu çalışmalarından bir kısmının Arapçayla kaleme alınmış olması bunların daha geniş kitlelere yayılmasının ِnünde bir engel gibi durmaktadır. Bu yüzden onun makalelerinin, tercüme yoluyla değilse bile, içeriğine dair vereceğimiz bilgilerle, anlaşılmasına gayret edeceğiz.

Yukarıda da ifade edildiği gibi Irak Türklerinin 20. asır boyunca en ِnemli sorunu dil ve onun yazıya geçirilmesidir. Irak Türkmenleri Türkiye’de Harf İnkılabı gerçekleştikten sonra yeni harfleri ِğrenmek için büyük bir gayret gِstermişlerdir. Ancak ana dilleriyle eğitim imkânına kavuşamadıkları gibi yeni harflerin de kabulü ve kullanılması oldukça gecikmiştir. Şunu hatırlatmakta fayda gِrüyoruz ki Irak Türkleri için Latin harflerine geçme iradesinin ardında daha ziyade Türkiye’yle olan kültürel bağların korunması kaygısı yatmaktadır. Ancak, Latin harfleri yerine Arap harfleriyle yazmaya devam edilmesi Türkmen aydınları arasında bazı sorunların tartışılmasını da engellememiştir. Kardaşlık dergisinde imlayla ilgili, bir taraftan İzeddin Abdi Bayatlı ve İbrahim Dakuklu eski yazının imlasının güçlüklerinden bahsederken ve bazı değişiklik teklifleri ileri sürerken, Ata Terzibaşı ve İhsan Vasfi eski yazının sorunlarının birtakım geçici tedbirlerle değil, Latin harfleriyle kِkten çِzülebileceği kanaatindedirler.[6] Kardaşlık dergisindeki bu tartışmalarda Vasfi; İbrahim Dakuklu’nun, geniz n’sinin atılması ve yerine doğrudan n harfinin kullanılması; o,ِ,u,ü gibi ünlüleri birden karşılayan Arap alfabesindeki “vav” harfinin üzerine çeşitli işaretler konması ve hareke yerine ünlü harflarin(elif, vav, ye) kullanılması[7] teklifine karşılık geniz n’sinin eski yazıda bir imla geleneğinin ürünü ve Türkçenin bir ses zenginliği olduğunu, eski yazının imla kurallarına uyulduğu takdirde geniz n’sinin sorun teşkil etmeyeceğini ve buna benzer durumların her dilde bulunduğunu belirterek İngilizceden ِrnekler verir. İngilizcede yazılıp okunmayan harfler bulunduğunu(knife, knee, know), dolayosıyla, sِz konusu harfin yazıda rahatlıkla kullanılabileceğini belirtir. Dakuklu’nun, Vav harfinin birçok ünlüyü karşılaması ve “gِl-gül, kol-kul” gibi kelimelerin yazımında güçlüklere yol açtığı tezine ise bu sıkıntının cümlenin bağlamına dikkat edilerek aşılacağını ifade eder.

Kardaşlık dergisindeki bu tartışmalar bize Irak Türkmenlerinin kültürel seviyesini ortaya koyarken, yazarların tartışmalarda takındıkları objektif ve ağırbaşlı üslup Irak Türkmenlerinin medenî seviyelerinin gِstergesidir. İmla tartışmalarında diğer yazarların (Ata Terzibaşı, İbrahim Dakuklu, İzeddin Abdi Bayatlı) da yazdıklarını dikkate aldığımızda ise İhsan Vasfi’nin imla meselesinde diğer yazarlara gِre daha başka yaklaşımları bulunduğu ve meseleye daha geniş bir pencereden baktığı gِzlenir. Ona gِre, her şeye rağmen eski Türk imlasında, kelimelerin yazımında doğru kabul edilen bir şekil vardır (klasik imla) bunu sِzlüklere bakarak anlamak mümkündür. Diğer yazım biçimleri yazanların şahsî tasarruflarıdır. Eski Türk imlasının zorluklarının asıl kaynağı harfler değil, kişilerin yazıyla telaffuz arasındaki farkı kavrayamamasıdır. Bunun da ardında okuma eksikliği, dinleme azlığı ve gramer kaidelerinin bilinmemesi yatmaktadır. Yine ona gِre, eski yazıda değişiklikler yapmak sorunları çِzmez, artırır. Eski yazıyla yazmayı benimsediysek onun kurallarına da uymalıyız. Ancak bütün bu imla sorunlarının asıl çِzümü Latin harflerinin kabulünden geçer.İhsan Vasfi’nin Kardaşlık dergisinde kaleme aldığı diğer makaleler ise Irak Arap lehçesindeki Türkçe kelimelerle ilgilidir. Yukarıda da sِzünü ettiğimiz gibi yazar bu hususta üç Arapça makale kaleme almış ve Arapçanın Irak lehçesinde (konuşma dilinde) gِzlenen onlarca Türkçe kelimeye dikkat çekmiştir. Makalelerin ağırlığı kelimelerin dِkümü ve bunların anlam ayrıntıları üzerinedir. Bu makalelerde Vasfi Irak lehçesindeki çeşitli Türkçe kelimelere dikkat çeker. Bunları şu başlıklar altında toplamak mümkündür:[8]Kelimeler:Alet-edevat: çamurluk, burgu, dişli,…

Mutfak eşyaları: ocak, tava, şiş, maşa,…

Çeşitli eşya adları: tütün, kapak, came(cam), gِzlük, boru, kaytan, şuval< çuval, kayiş, düğme, basma”kurşun kalem”, aski, cınta< çanta, çadır, zincir, kamçi, kırbaç, balta, uti, kutıyye, kürek, soba, çingal, tıfke, tekne”leğen”, top(askeri top), saçm< saçma(tüfek için), dinge”direk”,…

Giyecekler: kat, boyuınbağ(kravat anlamında), yelek, şal, cizme, etek, boyama, yaşmak, başboziğ “resmi kimliği olmayan, sıradan kişi”< başı bozuk,…

Mobilya-dِşeme: yatak, perde, koltuk, iskemle, karyola, koşe “dayanma yastığı” < kِşe,…

Yiyecekler: dolma, bِrek, tatlı, dondurma, kızatma, külbastı, tas kebabi, tepsi, bastırma, kavurma, kuzi< kuzu, kiyme< kıyma, şekerleme, keymer< kaymak, yoğırt, çِrek, burġil, şorba< çorba, yengi dunye “malta eriği”, hurma, turşi< turşu, mihleme< mıhlama, çerez, bırnoti < burun otu “enfiye”…

Sıfatlar: hoş, boş, kaba, zengin, çürük, keskin, tenguz< domuz “kِtü kimse”, toḫ “koyu”(renkler ve çay için), açıh < açık(renkler ve çay için), cenbede< cumbıt “tomurcuk”

Kültür ve muaşeret kelimeleri: çelebi, ḳolliġ < kolluk “karakol”, buyrin< buyurun, efendim, aġati, ki gozim< iki gِzüm, çalġi, ḫanım, ḫatun, hemmeyne< hem yine, kizzelkurt< kızıl kurt, nişan(yüzük takma), bitmiş(tavla, domino gibi oyunun bitmesi), ...

Mimari: seray, koşk< kِşk, dam,...

Soyut kavramlar: yedek, yazuh< yazık, ḳaçaḫ< kaçak, kaçaḫçi < kaçakçı, suç, barabar “eşit”, oyun, haşarı, saġlam, saġ selim, sıra, nazik, nezake< nezaket, yaġniş < yanlış, hiç, …

Çeşitli Türkçe eklerle yapılan Arapça kelimeler:-çi ekiyle yapılanlar: dِşemeci, aşçi, kuşunçi, pençerçi, fiterçi,…

-siz ekiyle yapılanlar: akılsız, damaġsız “aptal”, bİiçimsiz,…Türkçe fiillerin Arapçaya gِre çekimlenmesi: yidaniş “danışıyor”, yıkariş “karışlayarak ِlçüyor”, yiçalış “çalışıyor”, kappat(kapadı), çevir(emir),Cümle ve deyimlerde Türkçe kelimeler:La tedus taḫta çuruk: Çürük tahtaya basma.

Male gevil: gِnlü yok.

Zarıp dalġa: dalga vurmak “düşüncelere dalmak”

Ma yissevi pare: bir para etmez.

La tudrup kayiş: hile yapma!

İnde ḳursaġ kebir: sabırlı, yumuşak huylu.İhsan Vasfi bu makaleler vasıtasıyla ayrıca, Türk ve Arap toplumları arasındaki sosyal ve tarihî bağlara dikkat çekerek kelime alışverişinin bunun tabii bir sonucu olduğunu, bu alışverişte Türkçenin, bilhassa İslam kültürünün etkisiyle, Arapçadan daha fazla kelime aldığını; ancak Arapçaya birçok kelime de verdiğini gِstermiş olur. Vasfi’nin verdiği ِrneklere bakıldığında, Arapçanın Irak lehçesindeki Türkçe kelimelerin konuşma dili bünyesine iyice yerleşmiş olduğunu hatta, bazı Türkçe eklerin kullanımıyla yeni kelimeler yapıldığını, hatta, bazı Türkçe kelimelerin Arapça dil bilgisi kaidelerine gِre çekimlendiğini gِsterir. Yazar, bu tür kelimelerin bunlarla sınırlı olmadığını, daha geniş akademik araştırmalara ihtiyaç olduğunu ve Irak Arapçasındaki Türkçe kelimelerin bir sِzlüğünün yapılması gerektiğini de kaydeder.İhsan Vasfi, bu makalelerde verdiği ِrneklerle dil bilimi dalında çalışanlara sağlam veriler sunmuş olur. Zira, onun verdiği ِrneklere bakıldığında (bazı Türkçe eklerle yapılan yeni kelimeler, bazı Türkçe kelimelerin Arapça kurallara gِre çekime girmesi vb.) Irak Arap lehçesindeki Türkçe etkisinin basit kelime alışverişlerinden ibaret olmadığı gِrülür. Makalelerde sunulan bu tür ِrnekler dil ilişkileri bakımından incelenmeye değer niteliktedir.İhsan Vasfi’nin araştırmacı kimliğinin en ِnemli verimi ve Irak Türkmen Türkçesine en büyük katkısı ise Irak Türklerinde Deyimler ve Atasِzleri adlı eseridir.[9] Bu eser; Şakir Sabir Zabit’in Irak Türkmenleri Ağzında Atalar Sِzü, Ata Terzibaşı’nın Kerkük Eskiler Sِzü ve Abdullatif Benderoğlu’nun Atasِzlerimiz eserleriyle birlikte Irak Türkmenlerinin atasِzleri ve deyim külliyatını oluşturan dِrt büyük eserden biridir.Irak Türklerinde Deyimler ve Atasِzleri bugüne kadar iki kez basılmıştır. İlki 1985’te Fuzuli yayınlarından, ikincisi ise genişletilmiş hâliyle 2001 yılında Kerkük Vakfı tarafından. Eser başlıca iki bِlümden oluşur: Deyimler ve atasِzleri. Eserin girişinde, deyim ve atasِzleri terimlerinin ele alındığı ve Irak Türkmenlerinde bu türlere ait çalışmaların konu edildiği de gِrülür. Irak Türkmen deyimlerinin ayrı bir başlık altında toplandığı yegâne sِzlük budur. Sِz konusu sِzlükte deyimler ayrı bir bِlümde toplanmakla yetinilmeyip anlamları da açıklanmıştır. Eserin Latin harfleriyle basılmış olması araştırıcılar için iyi bir imkân sağlamakla birlikte madde başları akademik çevrelerde benimsenmiş transkripsiyon harfleriyle kaydedilmemiştir. Eserde maddeler alfabetik sırayla düzenlenmiştir. Eseri zengin kılan bir diğer husus bazı deyimlerin doğuş hikâyelerine veya çıkış kaynaklarına de yer verilmesidir. Eserde hikâyesi veya kaynak bilgisi verilen atasِzü ve deyimlerden bazıları şunlardır: dili didişmek, Hamav’ın kِr beygiri tekin âhir getirmek; kaçanı tut, kalan malımızdır; kefin soyan gider, kazık koyan gelir,…Vasfi’nin bu eseri, bilhassa deyim bِlümünde bazı kusurlardan bütünüyle arındırılmış değildir. Mesela, “avrat-kişi, bakkal çakkal” gibi tekrar grupları, “Allah versin, Allah saklasın” gibi kalıp sِzler veya “aslan ağzı”[10] (çiçek) gibi birleşik kelimeler de madde başı yapılarak Irak Türkmen deyimleri varlığı içinde değerlendirilmiştir. Buna karşılık, Kerkük ağzında sıkça kullanılan ve kalıplaşmış birleşik fiil yapısında olan arvad almak “erkeğin evlenmesi”, ağaç yemek “sopa yemek”, dilin almak “ağzını aramak”, dombalakuç olmak “tepetaklak düşmek” gibi pek çok deyim sِzlüğe alınmamıştır. Atasِzleri bِlümünde de deyim niteliği taşıyan bazı ifadeler yer almaktadır: karınça kadarıyca; kozı veri dişsize, pilavı veri iştahsıza; yığdı kırpa kırpa, sora(sonra) verdi ‘ecci(acı) turpa; kurt karnınnan çıktı, çakal karnına girdi,…Vasfi, eserinin giriş bِlümünde Irak Türkmenleri arasında geçen bazı deyimlerin Türkiye Türkçesinde farklı anlamlara geldiğini belirtir. Bu gibi ِrnekler aslında son yıllarda Türkoloji araştırmalarında sıklıkla üzerinde durulan yalancı eş değerlere ِrnektir. Giriş bِlümünde bu açıdan ِrneklenen deyimler şunlardır: ayağını çek-, yağlı müşteri, ağzından çıkanı kulağı duymak. Yine giriş bِlümünde yazar, bazı atasِzlerindeki arkaik(kullanımdan düşmüş) kelimelere dikkat çekerek Irak Türkmen atasِzleri ve deyimlerinin bu açıdan da ele alınmaya değer olduğunun ipuçlarını vermiş olur. Zaten atasِzleri ve deyimlerimiz, gerek arkaik kelimeleri barındırması gerek yerli telaffuzları muhafaza etmesi ve birçok folklor unsurunu bünyesinde taşımasından dolayı Türkoloji çalışmaları açısından çok ِnemli malzemelerdir. İhsan Vasfi’nin Irak Türklerinde Deyimler ve Atasِzleri eseri de 2786 maddelik deyim bِlümü ve 671 maddelik atasِzü bِlümüyle bu açıdan çok verimli bir kaynaktır.Bir dilin canlılığını koruyabilmesi sağlıklı ve titiz araştırmalarla mümkündür. Bu da uzman araştırmacıların yetiştirilmesine bağlıdır. Irak Türkmenlerinin dil zenginliğinin ortaya çıkarılmasında diğer birçok araştırıcı gibi İhsan Vasfi’nin de değerli katkıları olmuştur. Yeni araştırmalar yapıldıkça onun ve eserlerinin değeri daha iyi anlaşılacaktır.
[1] Suphi Saatçi, Tarihî Gelişim İçinde Irak’ta Türk Varlığı, Tarihî Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı yayınları, İstanbul 1996, s. 17-18.

[2] 1991’den sonra Irak’ın kuzeyinde ve 2003 yılından sonra Irak’ın tamamındaki Türkmen bِlgelerinde Latin harfleriyle Türkçe eğitime geçilmiştir.

[3] İhsan S. Vasfi, " مشاكل الكتابة القديمة في اللغة التركمانية " (Türkmencede Eski Yazının Problemleri), Kardaşlık (الاخاﺀ), Yıl: 2-1. S:1 (Mayıs 1962), s. 14-16.

[4] İhsan S. Vasfi, “ﺍﻟﻣﻔﺮﺪﺍﺖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻔﻲ ﺍﻟﻟﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ” (Irak Halk Lehçesinde Türkçe Kِkenli Kelimeler), Kardaşlık (الاخاﺀ), Yıl: 13, S: 10-11(Şubat-Mart 1974), s.2-3; İhsan S. Vasfi,“ﺍﻟﻣﻔﺮﺪﺍﺖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻔﻲ ﺍﻟﻟﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ” (Irak Halk Lehçesinde Türkçe Kِkenli Kelimeler - 2. bِlüm), Kardaşlık (الاخاﺀ), Yıl: 13, S: 10-11(Şubat-Mart 1974), s.7-8; İhsan S. Vasfi, “ﺍﻟﻣﻔﺮﺪﺍﺖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻔﻲ ﺍﻟﻟﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ” (Irak Halk Lehçesinde Türkçe Kِkenli Kelimeler-Son bِlüm), Kardaşlık (الاخاﺀ), Yıl: 14, S: 8-9 (Aralık 1974-Ocak 1975), s. 10-11.

[5] İhsan S. Vasfi, Irak Türklerinde Deyimler ve Atasِzleri, Fuzulî yayınları, İstanbul 1985.

[6] Bkz. Habib Hürmüzlü, “Irak Türkmen Ağzı ve Yazılı Metinlerde İmla Sorununa Toplu Bir Bakış”, Kardaşlık, Ekim-Aralık 2008, 40. sayı, s. 26-33.

[7] İbrahim Dakuklu, “اللغة التركمانية ( مشاكلھا- اسبابھا – علاجھا) ”, Kardaşlık(الاخاﺀ), Yıl: 1 Sayı: 11 (Mart 1962), s. 10-12.

[8] Bu bِlümde sunulan ِrneklerden, ses yapısı fazlaca değişenler Arapçadaki telaffuzlarıyla verilmiş ve aslı belirtilmiştir. Diğerleri ise Türkçedeki telaffuza uygun yazılmıştır.

[9] F. Sibel Bayraktar , “İhsan S. Vasfi, Irak Türklerinde Deyimler ve Atasِzleri, Kerkük Vakfı, 20x13, 264 Sayfa, İstanbul 2001”, Türkoloji Dergisi, Cilt: 16, Sayı:1, Ankara 2002, s. 299-303.

[10] Sِzlükte ayrı yazılmıştır.

Önder SAATÇİ Yazarn dier yazlar (17)...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 32

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 1

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 62

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 81

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 49

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 25

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 146

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 103

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 124

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: Halkımızın çıkarını İran için riske atamayız

Hits: 57

Irak'ta hükümet kurmak için meclis büyük grubunun kurulmasına değinen İbadi, lideri olduğu …

Devam...

Yazarn ok okunan

HABİB HـRMـZLـ’NـN HATIRALARINDAN,, IRAK TـRKMENLERİNİN YAKIN GEÇMİŞİNE PENCERELER

Hits: 37174

İnsanoğlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan k…

Devam...

HABİB HـRMـZLـ’NـN HATIRALARINDAN BİR YAPRAK

Hits: 33513

Bugünlerde okumakta olduğum, Habib Hürmüzlü’nün, Kerkük Vakfınca yayınlanan yeni kitabı …

Devam...

IRAK TـRKMENLERİNDEN BİR DİLCİ: İHSAN S. VASFİ

Hits: 5423

Irak Türkmenleri Osmanlı Devletinin Irak’taki hâkimiyet asırlarında gayet müreffeh bir hayat…

Devam...

KERKـK HOYRATLARINDA TـRKÇE SEVDASI

Hits: 4315

Kalbinin bütün ızdıraplarını, ruhunun derinliklerinden kopan her feryadı ve sesini dış â…

Devam...

Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Millî Duygular-II

Hits: 4247

Hoyratlarımızın, konuları bakımından tasnif edilmesine yarayacağını umduğumuz o yazıda, s…

Devam...