1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

ÝSTANBUL TOPLANTISI

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü

10 Haziran 2014 tarihi Türkmeneli siyasi ve toplumsal sürecinin en büyük kýrýlma noktasýdýr. Türkmenlerin karþýlaþtýklarý siyasi, eðitim, sosyo-kültürel, güvenlik, ekonomik, göçmenlerin durumu ve içinde bulunduklarý diðer tüm sorunlarýn masaya yatýrýlýp etüt edilmesi hemen hemen her akli selim kiþinin arzusudur. Bu amaçla geçen yýl içerisinde Ýstanbul’da yerleþik Türkmeneli Stratejik Araþtýrma ve Düþünce Merkezi tarafýndan 17-20 Ekim 2014 tarihleri arasýnda yapýlmasý planlanan ve kamuoyuna da duyurulan Geniþletilmiþ Türkmen Kurultayý bazý sebeplerden dolayý ertelenmiþtir. Ertelenme nedeninin, bu yazýnýn amacýna hizmet etmediði için, þimdilik üzerinde durmayý uygun görmemekteyiz.
Türkmeneli Bölgesinde trajik durum halen devam etmekte olup, gün geçtikçe daha da kötüye gitmekte olduðu bilinen bir gerçektir. Türkmenlerin bir araya gelmesi en azýndan ayný kurultay gibi benzer organizasyonlarýn yapýlmasýnýn gerekli olduðu kanýsýndayým. Bu cümleden hareketle Baðdat El-Reþid Oteli’nde 6-7 Aralýk 2014 tarihinde benim de katýldýðým ‘’Buluþma’’ adý altýnda yapýlan toplantýnýn bitiminde, bazý parti baþkanlarý ve kanaat önderleri, Irak dýþýnda ve özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkan veya temsilcilerinin Ýstanbul’da bir araya gelmelerinin uygun olacaðý görüþünü savundular.
Önerilen bu projenin gerçekleþtirilmesi için yapýlan çalýþmalar neticesinde Türkmeneli Stratejik Araþtýrma ve Düþünce Merkezi’nin organizasyonu ve sponsorluðunda Ýstanbul toplantýsýnýn 25-26 Temmuz 2015 tarihleri arasýnda WOW Hotel, Ýstanbul Hotels & Convention Center’da yapýlmasý kararý alýnmýþtýr.
Davet edilen yaklaþýk 85 kiþinin katýlacaðý bu Geniþletilmiþ Türkmen Çalýþtay’ýna Avrupa, Amerika ve Kanada baþta olmak üzere Irak’ta ve Türkiye’de yerleþik siyasi parti veya sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkanlarý ile bazý kanaat önderleri katýlacaklardýr.
Türkmeneli bölgesinin þu anki ana sorunlarýnýn baþýnda güvenlik meselesinin yaný sýra toplumsal ve siyasi boyutu da dikkate alýndýðýnda hali hazýrda Kerkük’ün statüsü oldu bittiye getirilmekte ve katkýsýz Türkmen þehri olan Telafer gibi önemli diðer Türkmen yerleþim bölgelerinden göçe zorlanan, yerlerinden ve yurtlarýndan edilip Irak’ýn içinde ve dýþýnda çeþitli bölgelere sýðýnan 400.000’den fazla Türkmenin geleceði önem arz etmektedir. Bu baðlamda Türkmenler neredeyse coðrafyalarýný kaybetmek üzeredirler.
Bu amaçla uluslararasý camia çerçevesinde Birleþmiþ Milletler nezdinde ciddi bir çalýþmanýn baþlatýlmasýnýn gerekli olduðu ortadadýr. Bu, ancak Türkmenler arasýnda özellikle stratejik konularda bir plan ve program dahilinde ve söylem birliðinin var olmasýnýn yaný sýra Türkmen temsilcileri arasýnda da mutlaka bir konsensüsün saðlanmasýyla hayata geçirilmesi mümkün olabilecektir.
Öte yandan Türkmenlerin içinde bulunduðu kritik ve zor durum karþýsýnda Ankara’nýn sadece insani yardým açýsýndan meseleye bakmasý da, sorunun gerek siyasi ve gerek coðrafi ve gerekse de toplumsal boyutlarýyla birlikte dikkate alýnmamasý nedeniyle Türkmen toplumunda tedirginlik yaratmaktadýr. Bu baðlamda Ankara’nýn ister Merkezi Hükümet ister IKYB nezdinde mevcut siyasi yaklaþým ve tezinin Türkmenlerden yana gözden geçirilmesinin yararlý olacaðý kanýsýndayým. Toplantýya Avrupa, Kanada ve Amerika’dan 25, Irak’tan 45 ve Türkiye’den ise 15 kiþi olmak üzere toplam 85 katýlýmcýnýn iþtirak etmesi beklenmektedir. Bunlarýn arasýnda Irak’ta halen ve daha önceki dönemlerde bakanlýk ve milletvekilliði yapanlar ile Vilayetler meclisindeki Türkmen üyeleri, bazý Türkmen Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluþlarý baþkanlarý ve Türkmen þahsiyetleri bulunmaktadýr.
Ýstanbul’da iki gün sürecek olan toplantýda protokol konuþmalarýnýn ardýndan gündemde yer alan konularýn baþlýklarý;
1. Türkmenlerin içinde bulunduðu genel durumun deðerlendirilmesi,
2. Irak dýþýnda faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütlerinin faaliyetlerinin deðerlendirilmesi,
3. Türkmenleri siyasi ve fikri daðýnýklýðýnýn nedenleri ve çözüm önerileri,
4. Türkmen meselesinin uluslararasý platformlara taþýnabilmesi için yapýlmasý gerekli çalýþmalar,
5. Göçe zorlanan Türkmenlerin durumlarý ve alýnmasý gerekli önlemler,
6. Türkmenlerin geleceði ve tespit edilecek yol haritasýnýn görüþülmesi

Irak içinden ve dýþýndaki Türkmen Kuruluþ Baþkanlarýnýn iþtirak edeceði Ýstanbul Çalýþtayý’nýn Türkmeneli coðrafyasýna hayýrlara vesile olmasýný niyaz ederiz. Ramazan Bayramýnýz mübarek olsun.

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...