1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

HEDEF: TELAFER

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü

Irak medyasý günlerdir tekrar Musul’a yapýlabilecek askeri operasyonu konuþmaktadýr. Irak ordusunun durumu ise malumunuzdur. ABD, Irak’ý iþgalinin hemen ardýndan Irak’taki yönetime tümüyle el koyarak ordu ve güvenlik güçlerini tamamen laðvetmiþtir.
Irak yönetiminin, ordunun tekrar yapýlandýrýlmasýyla ilgili giriþimleri devam etse de, olumlu bir sonuç aldýklarý söylenemez. Neticede Irak ordusunun tek baþýna IÞÝD ile mücadele etme imkan ve kabiliyetine haiz olmadýðý da söylenebilir.
Irak hükümeti, orduya destek mahiyetinde halk güçleri (Haþid Al Þabi) adý altýnda mezhep ideolojisine dayalý milis kuvvetlerinden medet ummaktadýr. Öte yandan Irak Kürdistan Yönetim Bölgesi’nin bu operasyona müdahil olup olmama konusunun da pazarlýklara tabi olduðu iddia edilmektedir. Kürt yönetiminin istekleri arasýnda Musul’dan 60 km. uzaklýkta 400.000 nüfuslu katkýsýz Türkmen kenti Telafer’in Kürt bölgesine baðlanmasýnýn söz konusu olduðu iddialar arasýnda yer almaktadýr.
IÞÝD ile yapýlan mücadelede ABD tarafýndan hava bombardýmaný yapýlmadýðý takdirde yukarýda bahsedilen güçlerin hiçbirisinin tek baþýna bu operasyonu baþlatmaya cesaret edemeyeceði bir gerçektir. Yani Musul operasyonu ABD ile baþlayýp onunla bitmektedir.
Irak ve Suriye’de IÞÝD ile mücadelede görüldüðü gibi IÞÝD’in ele geçirmiþ olduðu bölgeler, Amerikan hava bombardýmaný sayesinde, geri alýnarak hemen Kürt guruplarýna teslim edilmektedir. Musul’a yapýlacak operasyon kapsamýnda Telafer’in durumu ve geleceði söz konusudur. Projenin bir sonraki boyutu ise Musul’a baðlý Telafer, Kuzey Suriye’de koridorun stratejik noktasýný teþkil eden Afrin ve Suriye’deki Lazkiye ya da Türkiye’nin Hatay’ý gündeme gelecektir. Amaç koridorun Akdeniz ile baðlantýsýnýn kurulmasýdýr. Suriye ve Irak’taki oyunun baþrolünde ABD’nin olduðunu çok iyi bilen Türkiye, birkaç gün önce son yýllarýn en uzun Türkiye-ABD görüþmelerine ev sahipliði yaptý.
Obama’nýn özel temsilcisi olan emekli orgeneral John Allen baþkanlýðýndaki ABD heyeti ile Türk Dýþiþleri heyeti arasýnda IÞÝD ile mücadele ve olasý Musul operasyonu için Ýncirlik üssünün kullanýmýný içeren görüþmenin gerçekleþtiði Türk medyasýnda yer aldý. Bana göre ABD heyetinin Ankara ziyareti, 16 Eylül 1998 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutaný Atilla Ateþ’in Suriye sýnýrýnda yapmýþ olduðu açýklamayý hatýrlatýyor. ABD heyeti ile Ankara arasýnda yapýlan görüþmede bir pazarlýðýn yapýldýðý, neyin karþýlýðýnda neyin verileceðinin konuþulduðu ve en önemlisi de Türkiye, ileride kendisi için sýkýntý yaratacak Suriye’deki Kürt koridoru ile ilgili olarak ABD’nin PYD’ye verdiði desteðinden vazgeçmesini þart koþtuðu ileri sürülmüþtür.
Ayrýca Ankara’nýn IÞÝD ile mücadelede sözde uluslararasý koalisyon güçlerine açýk destek vermeye hazýr olduðu hususu Türk medyasýnda yayýmlanan haberler arasýnda yer almýþtýr.
Bilindiði gibi Suriye ve Iraklý Kürt guruplarý, IÞÝD ile mücadelede ABD’nin önemli bir ortaðý durumundadýrlar. Türkiye, Kobani’de Peþmergelerin topraklarýndan geçmesine izin verdi ve bir yerde de koalisyonun bir parçasý oldu. Bundan sonraki süreçte ise durumun boyutlarý farklý yerlere gideceðini öngören Türkiye’nin farklý seçenekleri masaya yatýrmasý doðal olmakla birlikte bir çeliþki yaratmýyor mu?
Türkiye açýsýndan Irak ve Suriye birbirinden farklý konumdadýrlar. Irak’ta düþman yalnýz IÞÝD ise Suriye’de düþman kimdir? IÞÝD mi, Esad mý, PKK’mý, PYD mi? Müdahalenin amacý ne olacak ve kime karþý yapýlacaktýr? Hedef halinde olan Telafer’in durumu öncelikli konular içerisinde yer almýyor mu?
Öte yandan Türkiye’ye yoðun göçün önlenmesi hedefleniyor. Ankara, PKK uzantýsý PYD’nin sýnýrda Kürt kuþaðý kurmasýný önlemek için Afrin-Azaz hattýný Özgür Suriye Ordusu ve Ýslami Cephe gibi guruplarýn elinde kalmasýný talep etmektedir. Aslýnda Telafer’in de Türkmenlerin elinde kalmasýný istemek haklý bir talep deðil midir?
Türkmenlere gelince; Bölgede bir proje uygulanýyor ve bu proje gereði Türkmenlerin silahlý güce sahip olmalarýna baþta Kürtler karþý çýkýyorlar. Merkezi hükümetin ise gayri ciddi davrandýðý ITC yetkililerince sürekli dile getirilmektedir.
Türkiye’nin güvenliði için önlem almasý hem zorunludur ve hem de yaþamsal durumdur ve doðaldýr. Türkiye sýnýrýný da mutlaka güçlendirmelidir. Bu vesileyle bölgede cereyan eden olaylar sonucu göçe zorlanan Türkmen sýðýnmacýlara yapýlan insani yardýmlardan dolayý TÝKA-AFAT ve Kýzýlay kuruluþlarýna teþekkür etmeyi borç bilmekteyim.

Cuneyt MENGU
cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13144

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...