1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

DEMÝREL VE KERKÜK

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel 17 Haziran 2015 günü Hakk’ýn rahmetine kavuþtu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþ felsefesine inançla baðlý olan Demirel’in ne kadar büyük bir deðer olduðu, ilgi çekici görüþ ve tespitleri, Türkiye’nin doðrularýndan hareket etmeyi bilen dirayetli devlet adamlýðý hakkýnda çok farklý, ilginç ve güzel anýlar yazýlýp çizilmektedir.
Demirel’in anlatýlacak yönleri arasýnda özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Dýþ Türkler topluluðu ile ilgili çalýþmalarý kapsamýnda Kerkük meselesi de önemli bir yer alýyor.
1965’te Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Baþbakaný olan Demirel, 20-24 Ekim 1967 tarihleri arasýnda Irak’a yaptýðý beþ günlük ziyaret programýna Kerkük Þehri’nin de dahil edilmesi þu ana kadar hem benzerine rastlanýlmayan bir çýkýþtýr ve hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin Baþbakaný sýfatýyla Kerkük’ü ziyaret eden ilk ve tek baþbakandýr.
Baðdat’ta gerçekleþtirilen resmi görüþmelerin ardýndan, Türkiye Cumhuriyeti Baðdat Büyükelçiliði’nde Baþbakan Demirel onuruna verilen resepsiyona Türkmen Kardaþlýk Ocaðý Yönetim Kurulu Üyeleri, ileri gelen Türkmen þahsiyetleri ve Baðdat Üniversitesi’nde tahsil gören Türkmen öðrencilerin temsilcileri de katýlmýþlardýr. Bendeniz de bu resepsiyonda Ocaðýn Kurul Üyesi olarak hazýr bulunanlar arasýndaydým.
Demirel Türkmen heyetine hitaben konuþmasýnda; Türkiye ile Irak arasýnda çok iyi iliþkiler içerisinde bulunulmasýnýn gerekliliðine iþaret ederken, Türkmenlerin de çeþitli alanlarda eðitim sahibi olarak Irak’ýn geliþmesine katkýda bulunabilmeleri için Türkiye üniversitelerinde Türkmen öðrencilere yeteri sayýda kontenjan tahsis edileceðini ve maddi durumu zayýf olanlara da burs verileceðini ifade etmiþtir. Burs ve eðitim ile ilgili bu ifadeleri sözde kalmayýp hayata geçirilmiþ ve hatta bir süre sonra Demirel’in direktifleriyle zamanýn Türkmen kökenli Bursa Milletvekili þair ve yazar Ömer Rasih Öztürkmen’in Eðitim-Kültür programlarýný yakýndan takip etmek amacýyla Baðdat’a yapmýþ olduðu ziyaretine yakinen tanýk oldum.
Resepsiyonda ayrýca, Ocak Baþkaný Abdullah Abdurrahman, Demirel’e kendi imzasýný taþýyan bir kol saatinin yaný sýra, gümüþ üzerine oymalý Kerkük Kalesi’nin altýnda;
“Hoþ geldin safa geldin
Sen Kaf’dan Kaf’a geldin
Ne men öldüm kurtuldum
Ne sen insafa geldin”
þeklindeki anonim bir hoyrat’ýn yazýlý olduðu bir plaket verdi ve bu plaket o günden bugüne kadar evinin her zaman baþ köþesinde yerini aldý ve Güniz Sokak’taki evini ziyaret eden her Türkmen’e Demirel bu plaketi gururla gösterirdi.
Kerkük ziyareti ise gerçekten muhteþem olmuþtu. Kerkük Havaalaný’ndan ikamet edeceði yere kadar 25-30 km.lik yol boyunca kurbanlar kesilmiþti. Demirel’in misafir edildiði Kerkük Oteli, etrafýnda sevinç tezahüratý yapan on binlerce Türkmen tarafýndan sevgi çemberine alýnmýþtý. Demirel gördüðü manzara karþýsýnda gözlerime inanamýyorum diyordu. Davul zurna eþliðinde karþýlanan Demirel için eski Kerkük türkülerinden“Aðam Süleyman/Paþam Süleyman/Evleri Köprübaþýnda/Ben sana hayran” dizeleri sürekli olarak tekrarlanýyordu. Ne yazýk ki bu coþkulu karþýlamanýn ardýndan Demirel Irak’tan ayrýldýktan sonra onlarca Türkmen genci tutuklanarak cezaevine konuldu.
Yýl 1979. Türkiye’nin olumsuz siyasi ve ekonomik durumu hakkýnda þu anda bilgi sahibi olmayan yok gibidir. O tarihte Demirel yine Baþbakandýr. Saddam rejiminin Irak Türkmenleri üzerindeki baskýsý had safhadaydý. Tutuklu dört kahraman liderin acýmasýz iþkencelere tabi tutulduklarý ve bunlarýn idam edilecekleri haberi de Türkmen toplumu arasýnda yayýlmaktaydý. 16 Ocak 1980 günü Türkiye’de tahsil gören 200’e yakýn Türkmen öðrencinin Baþbakan Demirel’den, tutuklu bulunan liderlerinin ya serbest býrakýlmalarý, ya da idam edilmemeleri için giriþimlerde bulunmasýna dair talepleri sonuçsuz kalmýþtýr. Çünkü bu liderlerden Abdullah Abdurrahman, Dr. Necdet Koçak ve Adil Þerif görüþme yapýldýðý gün saat 06.40’da idam edilmiþlerdi. Dr. Rýza Demirci ise iþkenceyle öldürüldüðünden cesedi bile teslim edilmemiþtir.
Demirel ile 1990-2000 yýllarý arasýnda ve hatta 2000 yýlý sonrasýnda da çeþitli nedenlerden dolayý görüþme imkâným oldu. Bir defasýnda þehit Türkmenler için “içimde hâlâ bir yaradýr” demiþti.
Alparslan Türkeþ’in 1992 yýlýnda baþlattýðý Türk Dünyasý Kurultayý’na destek vermiþ ve Baþbakanlýk himayesine almýþtýr. Demirel gerek Baþbakanlýðý ve gerekse de Cumhurbaþkanlýðý döneminde Orta Asya, Kafkaslardaki Türk Cumhuriyetleri ve Kýbrýs baþta olmak üzere Batý Trakya, Bulgaristan, Ahýska ve Gagavuz Türklerine olan özel ilgisini hiç eksik etmemiþtir.
Türk Milleti Demirel’i unutmayacak ve hep hayýr ve þükranla yâd edecektir. Ruhu þâd mekâný cennet olsun.

Cüneyt Mengü
cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13145

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12720

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12141

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...