1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

EMPERYALÝZMÝN KÜRDÝSTAN PROJESÝ

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü

Birkaç gün önce ABD’nin yoðun ve planlý bombardýmanýnýn ardýndan Þanlýurfa’nýn Akçakale ilçesinin hemen karþýsýnda bulunan Tel Abyad (Beyaz Tepe) PKK-YPG’ye teslim edildi. Ýki yýldan beri IÞÝD’in kontrolü altýnda olan Tel Abyad’ýn Kürtlerin eline geçmesiyle Ayn El Arab (Kobani), Cizre ve Haseki ile birlikte Kürt Koridoru’nun temeli atýlmýþ oldu. Öte yandan, bu koridorda bulunan Arap ve Türkmenler, dünyanýn gözü önünde yerlerinden göçe zorlanmaktadýrlar.
Zira Irak’tan sonra Suriye’de Kürt dosyasý yürürlüðe girmiþ ve Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin müdahil olmayacaðý Irak Kürdistan’ýna benzeri bir koridor, daha doðrusu özerk bölge oluþturma yönünde çalýþmalar adým adým uygulamaya alýnmýþtýr.
Suriye’de Esad Rejimi’ne karþý 2011’de baþlayan ayaklanma ile ilgili olarak Türkiye’nin (eþ zamanlý ve kendinden istenen) diplomatik giriþimleri sonuç vermeyince ipler koptu ve Türkiye ile Suriye arasýnda mevcut olan çok sýký dostluk iliþkileri de bir anda sona erdi.
Uluslararasý ittifak, Türkiye’yi Suriye’de kara harekâtýna zorlamak veya güvenli bölge oluþturmak yönünde bir oldubitti ile karþý karþýya getirmek istemesine yanaþmamýþ ve bazý rejim muhaliflerini desteklemiþtir. Ancak Esad Rejiminin kýsa sürede düþeceði yönündeki öngörüsü gerçekleþmedi ve daha sonraki süreçte de Esad’ýn yönetimden uzaklaþtýrýlmasý için Türkiye’nin uluslararasý camiadan destek arayýþlarý da sonuçsuz kalmýþtýr.
Esad ise Türkiye’nin tutumuna karþý önceleri karþý çýktýðý terör örgütleri PKK-YPG ile anlaþýp 2013’ten itibaren Suriye’nin kuzeyinde kanton adý verilen devletçiklerin kurulmasýný zýmnen kabul etmiþtir. Aslýnda Suriye’de 2011’den bu yana cereyan eden kaos ve olaylardan anlaþýlacaðý üzere uluslar arasý koalisyonun her ne kadar Esad ile düþman görünse de uyum içerisinde çalýþtýðý bir çok siyasi gözlemci ve medya tarafýndan dile getirilmektedir.
Cereyan eden olaylardan istediði neticeyi alamayan ABD, IÞÝD’in yönünü Kobani’ye yöneltti ve ardýndan dünyada koparýlan yaygara sonucunda hava bombardýmaný yaparak Kobani’yi Tel Abyad’da olduðu gibi PKK-PYG’ye teslim etmiþtir.
ABD yönetimi IÞÝD ile mücadele stratejisini havadan taarruz, karadan yerel milisler ile mücadele olarak Irak ve Suriye’de uygulamaya koymuþ, böylece Irak’ta Türkmen beldesi Emirli ve Tikrit’te olduðu gibi, istediði yerlerden ayný yöntemi kullanarak IÞÝD’i uzaklaþtýrmýþtýr. Emirli Direniþi’ne gölge düþürmeden ABD’de ikamet eden Türkmen kökenli þahsiyetlerin giriþimleri sonucunda Emirli’ye hava harekâtý gerçekleþmiþ ve IÞÝD iþgalinden kurtarýlmýþtýr. Telafer, Beþir ve diðer Türkmen yerleþim yerlerini sorduðumuzda cevap alamadýk.
Türkiye Kobani’de ABD baskýsý ile Irak’taki Peþmerge güçlerine geçiþ imkanlarý tanýdýðý ve paralý asker olarak PKK’yý da kullandýðý iddia edilmektedir. Bu güçlerin kesinlikle Esad ile çatýþmadýklarý ve hatta ayný saflarda bulunduklarý uluslararasý medya da yer almýþtýr. Tel Abyad için de ayný yöntemin kullanýlmadýðý ne malumdur?
Suriye’de Türkmen Ulusal Hareketi sözcüleri, YPG militanlarýnýn Tel Abyad beldesine baðlý dört Türkmen köyünü; Sir, Bilalçete, Babilhava ve Dedeler’i kontrolleri altýna aldýklarýný açýkladýlar. Sözcülerin açýklamalarýna göre ayrýca, bölgede 28 Türkmen köyünün de boþaltýlmasýyla birlikte etnik temizliðe gidilmektedir.
Hali hazýrda IÞÝD, Suriye topraklarýnýn % 41’den fazlasýna sahip ve bu topraklarýn büyük bir bölümü Sünni kesimin yaþadýðý Irak sýnýrý ile iç içe ve ayný zamanda Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Sincar üzerinden Suriye’deki yukarýda sözü edilen Kürt bölgesiyle ayný çizgiyi korumaktadýr. Amaç Kerkük-Ceyhan boru hattýyla gelen petrolü Erbil’den gelen boru hattýnýn birleþtiði Fiþhabur’dan Akdeniz’e ulaþtýrmaktýr. Suriye ve Irak’ýn bölünmesiyle Kürdistan haritasý için defacto durum yaratýlmýþ olacaktýr.
Ankara’nýn 2011 yýlýnda Suriye’de baþlayan kaos ile ilgili baþýndan beri izlediði politikalar Türkiye’yi çýkmaza sokmuþtur. Bundan sonra önlem alýnmadýðý takdirde göç yine devam edecek ve en önemlisi de Türkiye’nin güvenliði ve bekasý söz konusu olabilecektir.

Cüneyt MENGÜ
cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...