1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Irak’ta Mezhepçiliðin tek garantisi Türkmenlerdir

Kerkük

Ümit Köprülü

Dýþ emperyalist güçlerinin desteði ile, Irak’ý bölmeye çalýþan belirli bölücü güçler, hedeflerini gerçekleþtirmek için her yolu denemektedirler.
Dün 20 Haziran 2015 günü o bölücü güçlerinin bir yetkilisi, Türkmen yoðunluklu Tuzhurmatu ilçesindeki sünni Araplar’ýn, kendilerini Haþdu Þabi ordusuna iþaret ederek, Þii milislerden korumak için Kürt peþmergelerinden yardým istediklerini iddia etti.
Bugün ise, Þii kardeþlerimize ait Ýslam Dava Partisi’nin Tuzhurmatu Ýlçe Sorumlusu ve Haþdu Þabi ordusunda da görevli olan Sayýn Rýza Kevser, “Sünni kardeþlerimize uzanan elleri keseriz” sözü ile bölücü güç yetkilisi iddiasýna, yanýtýný geçiktirmedi.
Bölücü güçlerin yalan dolan dolu iftiralarýna, Rýza Kevser gibi yurt sever yetkililerin cesaret verici yanýtlarý yaralara merhem gibi gelmektedir.
Tabii Irak’ý genel olarak bölmeye ve Türkmenler arasýnda bir mezhepçilik yaratmaya çalýþan dýþ güçlere baðlý ajan ve hainlerin bu gibi iðrenç kirli oyunlarýný bozmak için siyasilerimiz baþta olmak üzere, tüm halkýmýzýn uyanýk olmasý lazým.
Sünnüsü ve Þiisi ile mezhepçiliði önemsemeyen Türkmenler kendilerini büyük bir beladan korumaktadýrlar. Dileriz böyle bir bela tüm Irak’ýmýzdan uzak duracaktýr.
Büyük Ortadoðu Projesi içinde ne Irak’a, ne Suriye’ye, ne Ýran’a ve ne de Türkiye’ye yer vardýr.
Yeni proje gereceði ABD ve Ýsrail’e uþaklýk yapanlarýn kuracaklarý yeni kukla devletlere yer olacaktýr.
Bu yeni kukla devletlerin sayesinde emperyalist güçler bölgenin tüm yer varlýk ve zengilliklerini daha da kolay sömüreceklerdir.
Projenin Suriye kýsmý tamamlanmak üzere. Suriye’de Kürt Devleti kurulursa, Irak’taki Kürtler de devletlerini ilan ederler. Ondan sonra Türkiye ve Ýran Kürtleri ayaklanacak.
Ancak projenin gerçekleþmesi için bölgede yaþayan diðer milletleri de hazýrlamak gerek.
Araplar için en iyi çözüm olan mezhepçililikle bölmektir.
Türkmenlere gelince kolay kolay köleliði kabul etmemelerinden ve mezhepçilige fýrsat tanýmadýklarýndan dolayý yerlerinden topraklarýndan arýndýrlmalýdýrlar.
Suriye’de “Tel Abyad” Türkmenlerin ayakta duran tek kaleleridir, düþerse tüm bölgeleri Kürtler’in eline geçmiþ olacaktýr.
Irak’ta ise Telafer ve Musul’un dýþýnda tüm Türkmeneli’nin kontrolü Kürt peþmergelerinden sorumludur. Kesin Musul ve Telafer de IÞÝD’ten geri alýnýrsa onlarýn da kontrolü Kürt peþmergelerinin eline geçecektir.
Türkmerler’in siyasi görüþ ayrýlýklarý, sebepsiz yere anlaþmazsýzlýklarý ve bir türlü birlik beraberliklerini saðlamamalarý Kürtler’in ekmeðine bal sürmektedir.
Son dönemdeki Türkiye’nin Irak ve Suriye Türkmenlerini gözardý býrakmasý ve AKP iktidarýnýn Türkmenlere uyguladýðý sinsi poltika ve kötü muamele de Türkmenler’in yerlerinde gözü olanlarýn oyunlarýna hizmet etmektedir.
Türkmenler tüm bu iç sorun, problem ve anlaþmasýzlýklarý ve tüm bu dýþ poltika ve dýþ güçlerin oyunlarý karþýsýnda birlik beraberliðe odaklanmalýdýrlar. Birlik ve beraberliðimizden daha güçlü olacaðrz. Gücümüzle de hiç bir güç bizi yenmeyecektir.


Ümit Köprülü
Türkmenþaný Medya ve Araþtýrma Merkezi
Genel Baþkaný

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...