1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmeneli Ýzlenimleri (8)

Kerkük

Ümit Köprülü

Türkmen Edebiyatçýlar Örgütü

Haftanýn her Cumartesi günleri, Kerkük’teki Türkmen Edebiyatçýlar Örgütü Salonunda bir araya gelen Türkmen þairleri buluþmalarýna ilgi büyüktür.
Çocukluðunu dertli annelelerinin ninni ve babalarýnýn yaktýðý içli horyat ve manileri ile geçiren bir toplumun insaný için þiir, horyat yazma, hoþlanma ve ilgilenme Allahýn büyük bir lütfüdür.
Tabii 2003 yýlýndan önce, Arap Baas Rejimi, Türkmen þair ve yazarlarýnýn bir araya gelmeleri için kolay izin vermezdi. Ben çok iyi hatýrlýyorum 20. çaðýn ilk yýllarýnda bizim Türkmen Þairler Komitesi diye bir örgütümüz vardý.
O örgüt Kerkük’teki Halk Þairler Derneðine baðlý idi. O komite yolu ile bir kaç þiir akþamý düzenledik. Ancak bir yýl devam eden baþarýlý çalýþmadan sonra iþin rengi deðiþmeye baþladý. Baas Rejimi yanlýsý dernek yetkilileri bizden diktatör lider Saddam Hüseyin ve rejiminin milli münasebetleriyle ilgili þölenler yapmak isteyince belirli özürler yaratarak etkinliklerimize son vermek zorunda kaldýk.
Kendileriyle Kerkük’te bulunduðum kýsa sürede görüþtüðüm Türkmen þair ve horyatçý dostlarýmýz beni düzenledikleri þiir akþamlarýna davet edince seve seve kabul ettim.
Önce þair arkadaþlarla örgütün yönetim kurulu baþkaný odasýnda bir araya gelip hasret giderdik. Sonra þiir salonuna geçip yerlerimizi aldýk.
4 Nisan 2015 günü saat 15,30’da baþlayan akþamda kimler yoktu ki. Bizim kuþaktan Mehmet Ömer Hamzeli, Aladdin Kerkükoðlu, Münevver Molla Hassun, Aydýn Kerkük, Abdulkadir Dabbaðoðlu, Recep Berberoðlu, Kara Vahap, Fahri Celal, Tisinoðlu, Abdulvahap Hançerçi, Eyup Hikmet Kerküklü, Nihat Bayraktar, Halit Kazancý ve Faruk Kahrabacý yanýnda yeni kuþaktan da, Basire Kerküklü, Ýpek Demirci, Ali Birsöz Dakuklu, Ýmat Ýmamlý, Yalnýz Oðlan, Nefi Kümbetli, Ammar Sulooðlu ve Mustafa Kaleli de vardý.
Arkadaþlar akþamda okuduklarý þiir ve horyatlarýyla coþtu ve coþturdu. Akþamýn sunuculuðunu þairler Ali Birsöz Dakuklu ile Ýpek Demirci haným paylaþtýlar.
Kürsüye davet edilen örgüt baþkaný Aydýn Kerkük, yaptýðý kýsa bir konuþmadan sonra yerini akþama yurt dýþýndan konuk olarak katýldýðým için bana býraktý.
Ben tam 20 yýldan sonra ilk kez biricik aþk Kerkük’te, þair ve horyat yazarlarý karþýsýnda kürsüye geldiðim için çok mutlu ve coþkulu idim. Konuklarýmý saygý ile selamladým. Bana gösterdikleri büyük ilgi ve iltifattan dolayý kendilerine sonsuz teþekkürlerimi bildirdim. Ben Kerkük’te, Türkmen Edebiyatýnýn geçmiþinden ve yurt dýþýndaki çalýþmalarla ilgili kýsa bir konuþmada bulundum ve Kerkük’le ilgili aþaðýdaki þiirimi okudum.

Kerkük
Türkmen analarýnýn..
ak südü gibidir Kerkük.
O güzeldir, narindir,
þirindir büyüdür Kerkük.

Uygarlýk ocaðýdýr..
Ulema yurdudur Kerkük.
Kutsal aþk kaynagidir
yücedir, uludur Kerkük.

O anamdýr, babamdýr..
Sevgili yarýmdýr Kerkük.
O dedelerden kalan,
Tek yadigarýmdýr Kerkük.

Sevdamdýr, sevdalýmdýr
baþýmýn tacýdýr Kerkük.
Göðüsleri süsleyen
erliðin bacýdýr Kerkük.

Ümit Köprülü
Türkmenþaný Medya ve Araþtýrma Merkezi
Genel Baþkaný
www.turkmensani.net
turkmensani@yahoo.com


(9)Beþir Köyü Destaný

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...