1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Yurt dýþýndaki Türkmen aydýnlarý Ýstanbul Forumunda buluþuyor

Kerkük

Ümit Köprülü

Hatýrlýyorsanýz, biz Türkmeneli Araþtýrma ve Düþünce Merkezi olarak, Ýstanbul’da 17 – 20 Ekim 2014 tarihleri arasýnda Geniþletilmiþ bir Türkmen Kurultayý düzenlemek üzereydik.
Türkmen çýkarlarý açýsýndan çok önemli olan o kurultayda, Türkmen siyasi teþkilat ve örgüt liderleri, sivil toplum örgütleri baþkanlarý ve Türkmenin tanýnmýþ fikir, kültür, bilim ve askeri þahsiyetlerinin bir araya gelmesi bekleniyordu.
Kurultayda Türkmenlerin bugünkü drama, sýkýntý, anlaþýlmasýzlýk ve sorunlarýnýn ele alýnmasý yaný sýra Türkmen Meclisinin yeniden kurulmasý da hedefte idi. Ancak kendi menfeat ve çýkarlarýndan öteyi düþünmeyen ve önemsemeyen belirli kiþiler, o mühüm buluþmanýn gerçekleþmemesi yolunda engel olmak için tüm kozlarýný kullandýlar ve baþardýlar.
Onlar baþardý. Ancak biz de durmadýk ve yeniden o büyük kurultayý gerçekleþtirmeden önce, milletimizin yurt dýþýndaki aydýnlarýný yeni bir projeyle bir araya getirmeye hazýrlandýk.
Ýstanbul buluþmasýna katýlmak için,Türkmeneli Araþtýrma ve Düþünce Merkezi Baþkaný Sayýn Cüneyt Mengü, yurt dýþýndaki faaliyet gösteren dernek baþkanlarý ve Türkmen aydýnlarýnna davtlerini gönderdi.
Bu yeni proje Yurt dýþýnda olduðu kadar, yurt içinde de Türkmen þahsiyetlerince çok olumlu karþýlandý.
Yurt dýþýnda bulunmakta olan Türkmenlerin siyasi teþkilat ve örgütleri temsilcileri, Türkmen kültür dernek ve sivil örgütleri yetkilileri, medyacýlar ve tanýnmýþ aydýn ve fikir adamlarýnýn da katýlacaðý Ýstanbul Forumuna, yurt içi ve Türkiye’den de katýlacak siyasi Türkmen teþkilat, dernek baþkanlarý ve temsilciler olacaktýr.
Ýstanbul Forumu 25, 26 Temmuz günlerinde yapýlacaktýr.
Forumda ele alýnacak dosyalarýn bir kaçý þöyledir:
1. Bugünkü Türkmen durumunu deðerlendirmek.
2. Yurt dýþýndaki Türkmen derneklerinin etkinliklerini tartýþmak ve gurbetteki Türkmenler arasýndaki iliþki baðýný güçlendirme ve derinleþtirmenin yolunu bulmak.
3. Siyasal ve fikirsel bölünmelerin nedenleri, gereken çözümler ve birlik, beraberliðin yollarý.
4. Türkmen davasýný devletler arasý arenada temsil etmek için yurt dýþýndaki Türkmen lobisini oluþturmak.
5. Türkmen göçmenlerinin sorunu ve onlarý, topraklarýný düþmandan geri aldýktan sonra, yurtlarýna geri dönmenin yolunu bulmak.
6. Geniþletilmiþ Türkmen Kurultayý konusunu tartýþmak.

Anlaþýlan, yoðun gündemile düzenlenecek forum sýcak tartýþmalara sahne olacaktýr. Olsun anlaþýlmasýzlýklar ve tartýþmalar, önemlisi Türkmen çýkarlarý için en iyisini düþünmek ve planlamaktýr.
Ben þahsen eminim ki, Türkmen davasý açýsýndan büyük önem taþýyan Ýstanbul Forumundan çýkan sonuçlarýn mahiyeti ne olursa olsun milletimizin birlik ve beraberliðine hizmet edecektir. Çünkü bizim bu gibi buluþmalardan en büyük amacýmýz birlik, bereberliðimizi saðlamak ve Türkmen siyasi yol haritasýnýn birliðini korumaktýr.
Katýlmacýlara yeni fikir, düþünce ve projelerinde üstün baþarýlar dilerim. Allahýn selamý üstünüzde olsun.


Ümit Köprülü
Türkmeneli Araþtýrma ve Düþünce Merkezi
ve Forum Komisyonu Üyesi.

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...