1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerkük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü´nde neler oluyor?

site Bakimda

Özdemir Hürmüzlü


Türkmenlere halk olarak, Irak´ta ne silahlý güç kurmaya fýrsat veriliyor, ne de siyasi hareketlerimiz Baðdat´taki gözardý siyasetinden kurtarabiliyor.
Bugün Türkmen halký az da olsa ayakta dura bildiyse dili sayesinde olmuþtur.
Ama gel gelelim bu dili kuþaklara daha iyi öðretebilmek için eðitimsel araçlara karþý gözardý siyaseti aynen devam ediyor.
Saddam rejimi döneminde Türk dili ve Edebiyatý bölümü Kerkük´te açýlmasýna yasak getirilmiþti.
2003 yýlýnda Saddam rejiminin devrilmesiyle bu bölüm Irak Türkmen Cephesi ve Türkmeneli iþbirliði Vakfý´nýn üstün çabalarýyla Kerkük Üniversitesi Eðitim Fakültesi bünyesi içinde açýldý.
Bu bölümün Kerkük´te açýlmasý, Türklüðümüzü ve kültürümüzü gelecek kuþaklar anlatmak ve ayakta tutmak için çok önemli bir etkendir.
Bölümün içinde deneyimli hocalarýn olmasýnýn yanýnda Türkiye´nin en iyi üniversitesinde yüksek lisans eðitimi alan, arý gibi çalýþan pýrýl pýrýl gençler var. Bölümün ayakta tutabilmekt için Türkmen davasýna söz veren bu gençlerin maruz kaldýklarý sýkýntýlar, insaný çileden çýkarýyor. Ýnanabiliyor musunuz, kaç yýl oldu, bölümün ayakta kalmasýný saðlayan kadronun önemli bir kýsmý sözleþmeli olarak eðitim hayatýný devam ettiriyor?
Bölümde ders veren hocalarýn 2´si doktora kazanmalarýna raðmen bölüm boþ kalmasýn diye doktoralarýný tamamlayamýyorlar.
Kerkük Üniversitesi´nin diðer fakültelerindeki bölümlere her imkan saðlanýyor, ancak Türk Dili ve Edebiyat Bölümü´ne gelince kapýlar kapatýlýyor.
Biriside bana diyor ki bunlarý göre fazla yazma, fazla eleþtirme!..
Hadi ordan, nasýl dile getirmem? Asla böyle bir þey olamaz.
Eminim ki Türkmen yetkilileri konuyla ilgili uðraþ veriyorlar ama kanýmca yeterli deðil. Çünkü, bizim siyasi ve askeri yönden elimizi kolumuz baðlamak istiyorlar... Fakat varlýðýmýza fazla etkileyemezler...
Çünkü biz güzel dilimizi de, varlýðýmýzý da koruyacaðýz..
Çünkü dil kimliktir!..
Türkçe de Türkmenler´in ve Türk´lerin kimliðidir.

Özdemir Hürmüzlü Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...