1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmeneli Ýzlenimleri (5)

Kerkük

Ümit Köprülü


Kerküklüler’in güvenliði kimden sorumlu??

10 Haziran 2015’den bu yana, tüm Türkmeneli’nde olduðu gibi, Kerkük’te de güvenliði saðlamanýn zor olduðunu görmekteyiz.
Daha þimdiye kadar bir çok bölgelerinin IÞÝT terör örgütü elinde bulunan Türkmeneli’nin önemli ili Kerkük üzerinde her türlü planlar yapýlmakta ve oyunlar da oynanmaktadýr.
Kerkük çýkarcý, iþbirlikçi, dýþ güçler hesabýna çalýþan ýrýkçý iç güçler ve say say bitmez ajan ve provokatör kaynamaktadýr.
Kerkük’te iç güvenliði saðlamak amacýyla bulunan kimi siyasi güçlerin güvenlik birimleri, ilde gerçekleþen bir çok kargaþa ve sataþma olaylarýna göz yummakta hatta eylemcilerine de yardýmcý olmaktalardýr. Ne tekim arada bir Kürt fanatiklerinin Kerkük’ün göbeðinde bulunan Irak Türkmen Cephesi Kerkük Ýl Baþkanlýðý ve Türkmeneli TV. binalarý önünde baðýrýp çaðýrma ve havaya ateþ açma olaylarýna Kürt güvenlik birimlerinin seyirci kalmasý düþündürücüdür.
Bu yüzden de Erbil, Süleymaniye ve Dahok illerinde saðlanan güvenlik ve istikrarýn aynýsý Kerkük’te saðlanmamaktadýr, çünkü Kerkük’te güvenliði saðlamakla görevli olan birimler kendileri bizzat güvensizlik ve istikrarsýzlýðý yaratmaktalardýr.
Peki Kerkük’te güvenliði saðlamakla hangi birimler yükümlüdür?
Kerkük güvenleði saðlanýlýyormu, saðlanmýyormu?
Kerkük’ün çeþitli semt, mahalle ve sokaklarýnda bulunarak gözümüzle görüp, ve ya görüþtüðümüz vatandaþlardan öðrendik ilin güvenliðini Irak’ýn Birleþik Hükümetine baðlý polis, emniyet, askeri istihbarat ve Al Muhaberat denilen dýþ istihbarat birimleri yaný sýra þehirde bulunan siyasi teþkilat ve örgütlerin askeri kanat asayiþ birimleri üstlenmektedir.
Onlarýn Kerkük’te güvenliði saðlayýp saðlamadýklarý da muammadýr. Evet bitmemiþse de þehirde Iþit terör örgütü eylemleri dýþýndaki patlama, kaçýrma ve suikast olaylarý eski oranýna göre çok azalmýþtýr ancak, Kerküklüler bu kadar güvenlik birimlerinin bulunmasýndan ve nerede ne baþlarýna geleceðinden büyük bir endiþe, tedirginlik ve korku içinde.
Kerkük’te gezerken bir çok yerde devletin, siyasi parti ve sivil örgüt binalarý, devlet ve siyaset adamlarýnýn evleri önünde batondan yükselen duvarlar gördüm.
Þehrin mahalle ve sokaklarýndaki vatandaþlarýn evleri arasýnda siyasi teþkilat bürolarýna rastladým. Bazý siyasi teþkilat ve örgütlere baðlý asayiþ birimlerinin bulunmasý da gördüklerimin içerisindeydi.
Valilik, polis, güvenlik birimleri, üniversite ve yüksek okullar, siyasi teþkilat ve örgütler, dýþgüçlere baðlý binalarýn çevresi kameralarla donatýlmýþ. Belirli birimler þehirdeki her haraketin takipçisidir. Baþýma geleni, anlatacaðým aþaðýdaki olay da þehrin bu konuda ne kadar geliþtiðini göstermektedir.
Türkmeneli gezintimin son günlerinin bir akþamýnda, Türkmen öðrenci ve gençlik örgütlerimizin birisine ziyaret için gitmekteyken, Kerkük Valiliði yakýnlarýnda bir kaç fotoðraf çekmiþtim.
O çevrede güvenlik kameralarýnýn bulunup bulunmadýðýný fotoðraflarý çektinken sonra düþünmekle büyük bir hata yapmýþým meðer.
iki yüz metre yürüdükten sonra, bir baktým efendinin birisi peþimden koþarak yolumu kesti ve aramýzda aþaðýdaki diyalog kürtçe olarak geçti.
O: Merhaba
B: Merhaba
O: Siz bir az önce fotoðraf mý çektiniz?
B: Evet.Çekmiþsem ne olmuþ? Yasakmýdýr?
O: Çektiðiniz bölgede nelelerin var olduðunu bilmiyormusunuz? Ne amaçla bu fotoðraflarý çektiniz?
B: Valilik binasý olduðunu biliyorum ancak ben sadece bölgeyi güzel gördüðüm için çekmiþtim.
O: Siz Nerelisiniz? bakýyým ver çektiðiniz fotoðraflara.
B: Kerküklüyüm ancak 20 yýldan beri yurt dýþýndayým. (Telefonumla çekmiþtim fotoðraflarý. Verdim ona. Ýyice baktý ve dedi).
O: Al telefonunu. Bana kalýrsa sana hemen git derim þimdi çünkü üstünden, baþýndan ve konuþmandan kötü birisi olmadýðýn anlaþýlmakta. Ancak ben seni kuruma götürmekle görevliyim.
B: Tamamda ne kurumudur bu dediðiniz yer ve götürmeniz neden gerekiyor?
O: Gidince göreceksin. Beþ dakikalýk bir kaç soru soracaklar cevap verirsin ve gittiðin yere býrakýrlar seni.
B: Ben gittiðim yere kendim giderim ama istediðiniz üzere buyrun gelirim sizinle.
Görevli efendinin dediði kurum Irak Kürdistan Yurtseverler Birliði “KYB”nin Ýl Baþkanlýðýydý. Oraya vardýðýmýzda Oradaki görevliye durumu aktardý. O da ayný soruþturmayý yaptý benimle ve her hangi bir amaçla fotoðraflarý çekmediðimi öðrendi. Ýnkar edilmez bana çok saygýlý davrandýlar. çay üstüne çay, su üstüne su ikram ettiler. Yiyecek getireceklerdi teþekkür ederek istemediðimi bildirdim. Sonra Altýnköprü Kürtlerinden olan bir yetkili oraya geldi ve görevli de kendisine durumumu açýkladý. Baþýnýzý aðrýtmayým onunla da aramýzda uzun uzun bir diyalog gerçekleþti. Köprülü olduðumu öðrenince yardýmcý olmaya çalýþtý. Ordaki görevliye neden beni tuttuklarýný sordu ve parti asayiþi isteði üzerine olduðunu öðrenince telefon açtý. Asayiþ birimindeki görevliye aynen þöyle söyledi:
- Ýstediðiniz üzere bu arkadaþla gereken soruþturmayý biz yaptýk. Anlaþýlan sað, sol ve önünden çekilen fotoðraflardan hedef Kerkük Valiliðiymiþ. Ancak fotoðraflarý çeken bey çok efendi birisi gözükmektedir. Siz onunla soruþturma yapacakmýsýnýz yoksa gönderelim gitsin mi?
Asayiþ görevlisi ise araba gönderip beni soruþturma için alacaklarýný söyleyince 1981 yýlýnda altý yýllýk bir hükümle sonuçlanan, Saddam rejimi Emniyet Müdürlüðü elemanlarýnca beþ dakikalýðýna tutuklanmamý hatýrladým.
Baktým ki bir araba geldi þöferle iki asayiþ görevlisi. Birisinin elinde kelepçe bana doðru geldiler. Ellerini kaldýr diyip beni kontrol ettiler ve geri dön de söyleyip ellerimi arkaya kelepçelediler. O sýrada bir süreliðine dýþarý çýkan Köprülü Kürt yetkili gelip beni kelepçeli görünce baðýrdý onlara:
- Ya siz ne yapýyorsunuz nasýl bu kiþinin eline kelepçe takarsýnýz?
Görevliler: bize söylediler gidin bir mahküm var alýn getirin. Nasýl götüreceðimizi bekliyordunuz?
- Ne mahkümü lan bu suçlu bile deðildir yanlýþlýkla fotoðraf çekmiþtir. Kendisini bu þekilde size veremeyiz. Hemen ellerini çözünüz!!.
Bu defa ellerimi çözmek icin anahtarý zor buldular ve izzet ikramla beni “KYB”nin Kerkük’teki asayiþ birimine götürdüler.
Soruþturmayý yapan görevli kimliðimi, Kerkük’teki akraba ve yakýnlarýmý, nerede kaldýðýmý ve ne amaçla fotoðraflarý çektiðimi öðrenince, Kerkük’teki güvenliði saðlamanýn zorluðundan konuþtu ve bu nedenle beni müsafir ettiklerinden özür diledi. Bende özellikle bu dönemde güvenliðin saðlanmasýnýn ne kadar zor olduðunu gözümle gördüðüm için kendilerine hak verip þükranlarýmý ilettim.

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...