1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IÞÝD IRAK’TA NE DURUMDA?

Kerkük

Dr. Cüneyt MENGÜ


Irak Þam Ýslam Devleti olarak bilinen kýsaca IÞÝD veya DAEÞ olarak adlandýrýlan ve küresel güçler tarafýndan organize edilen terör örgütü, bilindiði üzere 10 Haziran 2014 tarihinde Irak’ýn ikinci büyük þehri Musul’da büyük bir güçle ortaya çýkmýþtýr. Bu tarihten itibaren bu varlýðýn ne zamana kadar devam edeceði hakkýnda siyasiler ve çeþitli düþünce merkezleri tarafýndan birbirlerinden farklý öngörü ve yorumlar yapýlmaktadýr. Bazý görüþlere göre bu varlýðýn en fazla bir yýl daha devam edeceðine karþýlýk, 5 ve hatta 10 yýldan daha fazla devam edeceðini ileri sürenler de vardýr. Bize göre IÞÝD operasyonlarýnýn ana hedeflerinden birisi Irak’ýn bölünmesi ve yeni Ortadoðu haritasýnýn çizilme sürecine de katký saðlamaktýr. Bu baðlamda IÞÝD’in yakýn bir zaman içerisinde zararsýz hale getirilmesi mümkün olmayabilir. Bölgeden alýnan bilgiler ve Iraklý askeri otoriteler tarafýndan 03 Mayýs 2015 Iraqi Press ve Al Bayan gazetesinde yer alan açýklamalara göre, IÞÝD örgütünün Irak’a girdiði günden itibaren günümüze kadar toplam Irak topraklarýnýn %41 üzerinde hakimiyet kurduðu ve bu fiili durumunun da halen devam ettiði bildirilmiþtir. Ayný kaynaklara göre IÞÝD; Irak ordusunun askeri gücünü zayýflatmak amacýyla yayýlma ve bir noktadan baþka bir noktaya çok hýzlý hareket etme yöntemini uygulamaktadýr.

Genel olarak IÞÝD’in Irak’taki hali hazýr durumu incelendiðinde;

Irak’ýn toplam yüzölçümünün 1/3’ni teþkil etmekte olan Alanbar vilayetinin %87’si,
Selahaddin vilayetine baðlý ünlü Biji petrol rafinerisi baþta olmak üzere, Haþýmiyye, Sýnýyye, Süleyman Beg, Buhayra, Beji ve kurtarýlan Tikrit’in bir bölümü,
Neynova vilayeti içinde yer alan Musul þehrinin tamamý, Beaç, Þýrgat, Ubeyd, Rabia, Sincar ve Telafer gibi yerleþim merkezlerinin yaný sýra 60 köy ve belde,
Kerkük vilayetine baðlý Havice, Hýmrýn daðlarý, Beþir, Diyala vilayetinde yer alan Bakuba þehrinin %30’u,
Baþkent Baðdat’ýn güneyi ve kuzeyinde yer alan Yusafiye, Mahmudiye, Taci, Tarmiye ve Abugreybin’in bir bölümü IÞÝD’in kontrolü altýndadýr.

Bilindiði gibi, ABD silahlý kuvvetlerinin hava desteði ile Irak ordusuyla birlikte milis güçleri tarafýndan IÞÝD’in iþgali altýnda bulunan bazý yerleþim bölgeleri kurtarýlmasýna karþýlýk yine Iraklý askeri uzmanlara göre IÞÝD’ýn sahip olduðu coðrafya bilgisi ile birlikte üstün teknolojik imkanlarý kullanarak kap-kaç vuruþlarla ve hýzlý çekilme yöntemi sayesinde yeni yerleþim bölgelerini iþgal etmekte ve bu baðlamda IÞÝD’ýn Irak topraklarýnda iþgal ettiði %41 oranýnýn da halen deðiþmediði ifade edilmektedir. IÞÝD, iþgal ettiði yerleþim merkezlerinde neredeyse sýkýyönetim uygulamaktadýr. Dünyada özellikle Ýslam ülkelerinde kesinlikle kabul edilmeyen kafa kesme gibi vahþet sahnelerinin ardýnda tarihe ve kutsal mekanlara karþý düþmanlýk, antik kültür ve sanatýn her çeþidine karþý öfkenin nedeni IÞÝD’in ideolojisi ile ilgilidir. Örgüt bu tarihi eserleri, kendi dini anlayýþlarýna aykýrý ve kafirlere ait putlara benzetmektedir.

2004 yýlýndan sonra yýllarca Irak hapishanelerinde tutuklu kalan ve günümüzde de IÞÝD’in önemli komutanlarýndan biri olan Abu Ahmed’in geçenlerde Ýngiliz Gardian Gazetesine yaptýðý açýklamada; IÞÝD demek güç, para, eþ ve mevkidir demiþtir. Ardýndan IÞÝD sadece bu deðildir, ayný zamanda genç savaþçýlar için hararetle savunduklarý dünya görüþleri adýna öldürme de demektir.

Dünya, bu olaylarý þaþkýnlýk içinde seyretmekte ve Irak hükümeti de ne yapacaðýný bilmemektedir. Büyük oyun devam ediyor. IÞÝD’e kim “dur” diyecek sorusu ve etkin bir çözümü kimin sunacaðý ise þimdilik bilinmiyor.cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13144

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...