1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmeneli Ýzlenimleri (4) Irak Devleti Dairelerdeki Rutin Derdi

Kerkük

Ümit KöprülüGenel olarak Irak’ta ve özel olarak ta Türkmeneli’de her kiminin iþi bir devlet daire ve ya kurumuna düþerse, iþte o zaman baþý derde girecektir. Baþvuru rutinleri o kadar zor ki insaný sinir kirizine sokacak kadar vardýr. Hele bizim gibi uzun yýllarýný yurt dýþýnda geçirenlere bu gibi rutinler en büyük iþkencedir.
Biz yurt dýþýnda tüm baþvurularýmýzý internet üzerinden gerçekleþtiriyoruz. Ýstediðimiz ne olursa olsun en geç bir hafta içinde adresimize gönderiliyor.
Tabii tüm bu siyasi istikrarsýzlýk, güvenlik sorunlarý, rüþvet, yolsuzluklarýn meydan okuduðu ve üstelik bir de bilim, teknenolji ve iletiþimin geri kaldýðý bir ülke de, yaþam koþullarýnýn da geliþmiþ ülkelerdeki gibi ilerlemesi imkansýzdýr.
Örnek bizler için Finlandya’da pasaportlarýn her yerde geçerli tek belge olurken, Irak’ta pasaportlar bir tek yurt dýþý seyahatlarýnda gerekmektedir. Baþvurularda ise, Nüfus Kimliðiyle birlikte Irak Vatandaþlýk Cüzdaný’nýn da bulunmasý þarttýr.
Ayrýca baþvurular ne için olursa olsun bir de baþvuranlarýn gýda karnelerinin de bulunmasý gerekir. Onsuz hiç bir baþvuru yapýlmaz.
Tabii bu belgelerin birisinin yokluðu baþvurularý bir haftadan bir aya kadar geciktire biliyor. Ancak ikisi eksik olursa iþte o zaman baþvuranlarýn yollarý çýkmaza girer ve kurtulmalarý þansa veya ödeye bilecekleri aðýr rüþvetlere kalýr.
Nüfus Kimliði, Vatandaþlýk Cüzdaný ve ya Gýda Karnesi kayýp olan bir kiþi yenisini elde edebilmek için, önce bölge Polis Karakoluna baþvurmalý, onlarýn yoluyla gönderildiði, Ýl adliyesinde soruþturmaya alýnmalý, kayýp baþvurusu Ýl Kayýmakamýndan onaylanmalý ve en son gazetede yayýnlandýktan sonra belgenin yenisi verilir.
Tabii bu zorluklarla Kerkük’te en çok Kürt olmayanlarýn karþýlaþtýklarýný bizzat gördüm, çünkü Kerkük’teki daire ve kurum müdür ve yetki sahiplerinin çoðu Kürdistan Yurtseverler Birliði “KYB” ve Kürdistan Demokrat Partisi “KDP” mensubu kürtlerdir. Onlar da ýrýkçý bir politika uygulayarak, ne yazýk ki Kürt olmayan vatandaþlarýn iþlerini hep yokuþa sürdürmektedirler.
Düþünün valisi Kürt, Genel Polis Müdürü Kürt, Ýl Meclis Baþkaný Kürt, Ýlçe Meclis Baþkaný Kürt, Emniyet, Ýstihbarak ve Asayiþ Müdürleri Kürt olan ilde Kürt olmayanýn iþleri nasýl kolay yürüyecektir. Hele de onlarýn her türlü ýrýkçý ve kirli oyunlarýný bozmaya kalktýklarý bugünkü bir dönemde rüzgarlarýn Türkmenler’den yana esmesi imkansýzdýr.
Kerkük’te bir müessese ve ya kurum müdürünün görevinde kalmasý için, “KYB” ve ya “KDP” nin ýrýkçý politikasýný desteklemesi ve onlarýn her türlü yolsuzluklarýna göz yummasý gerekir. Bu yüzden Türkmenler’in hakký olan Kerkük Ýl Meclisi Baþkanýndan boþalan koltuða yeni bir Türkmen’in gelmesini engelliyerek Kürt kökenli birisini vekaleten getirmiþlerdir. Ayný þekilde suikast kurbaný giden Kerkük Ýlçe Meclisi Baþkaný, Milliyetçi Türkmen Þehidi Münir Kafili ve emekliye ayrýlan Kerkük Eðitim Müdürü Þen Ömer Mübarek yerlerine de bir Kürt ve bir Arap getirilmiþtir. En sonu da Irak Yükseköðretim Bakaný Hüseyin Eþ Þehristani tarafýndan Kerük Üniversitesi rektörü olarak atamýþ olan Doç.Dr. Abbas Taki kendi makamýnda silah zoruyla istifa ettirilmiþtir.
Kerkük’ün bir Kürt Bölgesi ili olduðunu kabul ettirmek için, “KDP” ve “KYB” politikalarý, her ne pahasýna olursa olsun ildeki yönetimi ellerine geçirmektir. Bunun için yýllardýr uðraþmaktalardýr. Ancak bu uðraþma ve çalýþmalarý hem Irak Hükümeti hem de Kerkük’teki Arap ve Türkmen siyasi teþkilat ve sivil örgüt kuruluþlarý görmezden gelmektelerdir.

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...