1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmeneli Ýzlenimleri (3)

Kerkük

Ümit KöprülüAh Kerkük Vah Kerkük

Kara altýný, çýktýðý günden bu güne kadar asýl sahibi Türkmenler’in baþ belasý olan Kara-altýn þehri Kerkük’ün merkezinde indiðimde uzunca hasret çekip, ahlarým vahlarým mavi kubbeye yükseldi. “ Nedir bu iþkence Allahým, her gelen Kerkük benimdir diyerek, aðýr ceza olarak, faturayý tek sana sýðýnan Türkmenler’e ödetiyor” dedim.

Merak ediyorum Kerkük bölgede en büyük bir petrol yataðý olmasaydý Türkmenler’den baþka kimin umurunda olacaktý. Eminim petrolsuz Kerkük Türkmenler’in dýþýndakileri için aci bir soðana bile deðmezdir.

Beklediðim gibi, Türkmenler’e ait Kerkük’ün merkezindeki dört bir bucaðý yýllar öncesi býraktýðým halinden daha kötü bir þekilde buldum. Ha olurmu hiç? Kerkük’te her hangi bir deðiþmeye rastlamadýnýzmý? diyecekseniz..

- Hayýr efendim rastlamadým dersem yalan olacak. Kerkük’ün merkezi çok deðiþmiþ. Hatta o kadar deðiþmiþki kos koca þehirde dolaþýrken 10 kiþiyi tanýyamadým.

- Þimdi de. Bu ne þimdi. Sanki önceden þehirde her kesi tanýrdýnýz diye soracaksýnýz?

- Evet eskiden deðiþmemiþ Türkmen Kerkük’te her kes bir birlerini tanýrdý. Evden dýþarý çýkarken dönünceye kadar insanlarý selamlayýp hallerini sormaktan yorulurduk.

- Her halde bir de. O insanlara ne oldu diyeceksiniz?

- Efendim Irak’ta iktidara gelen tüm rejimler Türkmenleri gözardý etti. Bizlere her türlü haksýzlýk ve baskýyý uyguladýlar. En kötüsü de 35 yýl devam eden diktatör Saddam rejimi iktidarý ve rejimin düþtüðünden bu yana devam eden sürede olmuþtur. Aþýrý Arap ve Kürt ýrýkçýlýðý, zulüm, baský ve haksýzlýklar yüz binlerce Türkmenlerin yurt dýþýna göç edip, yabancý ülkelere sýðýnmalarýna neden olmuþtu.

Ayrýca, 10 bin dinar projesi kapsamýnda Diktatör Saddam liderliðindeki Arap Baas Rejimi, yüz binlerce Arabý, Irak’ýn güneydeki illerinden getirerek, bir bölümünü Kerkük’te Türkmenlerin el konulan evlerine yerleþtirdi. diðerleri için de rejim, þehirde yeni yerleþim semtleri yaptýrdý.

Ayrýca Saddam rejimi düþtükten sonra da, bu defa Kerkük’ün yönetimi Amerikalýlar’ýn sayesinde, Kürt partileri’nin eline geçti ve güvenliði de Kürt peþmergesi ve asayiþleri eline düþtü.

Böylece 35 yýllýk Araplaþtýrmadan sonra bu kez Türkmenler Kürtleþtirilme politikasýna yenik düþtüler.

Ancak Kürt peþmerge ve asayýþ birimleri, Baasçýlarýn 35 yýlda baþaramadýklarýnýn on katýný bir kaç yýl içinde baþarmýþlardýr. Kerkük’e getirilen yüz binlerce kürtler’den Kerkük mahalle, sokak ve semtleri coþtu taþtý. Onlarýn sayesinde Kerkük’ün þehir sýnýrlarý o kadar büyüdü ki kuzeyde Türkmen Altýnköprü kasabasýnýn sýnýrlarýna dayandý.

Kerkük ile Altýnköprü arasýndaki arazilere Kürtler tarafýndan haksýzlýkla el konuldu. Kerkük’e yerleþtirilen yeni Kürtler için, Türk firmalarý tarafýndan modern kentler, Luna parklar, Konaklama tesisleri, fabrikalar, okullar ve hastaneler yapýldý.

Ha bu arada Kerkük’e yerleþen bir milyonu aþkýn Kerküklü olmayan bu Arap ve Kürtler, yaþam geçimlerini saðlamak için, Kerkük’ün en büyük çarþýsý olan Büyük Çarþý’ya döküldüler.

Büyük Çarþý, o kadar satýcýlarla doldu ki Þehitler Köprüsü, büyük çarþý, Musalla Mahallesi ve Salaheddin Caddesi yollarý ulaþýma yarý kapatýldý.

Þimdi de düþünün arkadaþlar ve siz söyleyiniz. “ Sizce yüz binlerce Türkmen’in terkettiði ve bir milyon yabancýnýn iþgal ettiði Kerkük’te 10 Kerküklü Türkmen ile yüz yüze gelmek kolaymýdýr”?.

Her akþam çöplük götüren, bir zamanlar Irak’ýn en temiz ili olan güzelim Kerkük merkezinin bu hale gelmesine hangi yürek dayana bilir?

Kerkük tek bizim olduðu için onun deðerini de bir tek biz biliriz.

Kerkük’e sahip çýkmak “Kerkük Kalbimizdir” ve ya “Kerkük Bizim Kudusumuzdur” demekle olmuyor.

Kerkük’e sahip çýkmak için önce insan olmak, insanlýðý bilmek, sevmeyi öðrenmek ve baþkalarýna saygýlý olmakla gerçekleþir.

Bizim dedelerimiz Kerkük’te tüm milletlere ayný mesafada kardeþce davranarak sahip çýkmýþtý.

Biz de o kardeþliði yeniden saðlamak için o dedelerin yolundan gitmeye devam edeceðiz.

Mücadelemiz de bu uðurda olacaktýr.

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11221

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...