1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

3 MAYIS TÜRKLÜÐÜN VARLIK ÝRADESÝDÝR

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü

1944 yýlý, II. Dünya Savaþý’nýn sonlarýna doðru yaklaþýldýðýnýn emarelerini veren ve ayný zamanda Türk tarihi açýsýndan üzerinde durulacak önemli bir dönemdir. 1 Eylül 1939 tarihinde baþlayan savaþýn bitimine kadar uluslararasý gizli istihbarat faaliyetleri had safhada idi. Büyük önder Atatürk’ün o dönemin üst düzey siyasetçilerinin zihinlerinde yer eden “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” söyleminin etkisi altýnda Türkiye bu savaþta tarafsýz kalmayý baþarabilmiþtir. Savaþ sýrasýnda birbirleriyle zýtlaþan yabancý ülke temsilcileri ve misyon þefleri, savaþýn baþladýðý tarihten itibaren Ankara ve Ýstanbul baþta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde aþýrý istihbarat ve casusluk faaliyetleri içerisine girmiþlerdir.
Gerçek þudur ki; özellikle Sovyetler ve Türkiye içindeki yandaþlarýnýn 1944’te Türkiye ve Türk dünyasý aleyhinde söylem ve davranýþlarý, özellikle milliyetçi kesim üzerinde rahatsýzlýk ve panik yaratmýþtýr. Öte yandan 1938’den sonra Ankara Türkiye’nin iç ve dýþ politikasýnda, Cumhuriyetin kuruluþ felsefesinden sapma eðilimlerinin kendini göstermesinin yaný sýra özellikle savaþ döneminde herkesi idare etme yolunu tercih etmiþ ve ancak nedense Türk milliyetçilerini susturmak için çaba harcamaktan da geri kalmamýþtýr.
Bu geliþmeleri yakýndan takip eden Türkiye ve Türk Dünyasý sevdalýsý Nihal Atsýz, her Türkün yapýsýnda bulunan çareyi þikayet ve uyarýda bulunma alýþkanlýðý ile Türkiye’nin güvenliði, baðýmsýzlýðý ve selametini düþünerek dönemin baþbakaný Þükrü Saraçoðlu’na 1 Mart 1944 ve yine bir ay sonrasýnda 1 Nisan 1944 tarihinde Orhun Dergisi’nde yayýmlanan iki açýk mektup kaleme almýþtýr. Atsýz bu iki mektubu Baþbakanýn hem Türkçü ve hem de hükümetin baþý olmasý hasebiyle yazmýþtýr.
Söz konusu yazýlarýnda; ‘’fikirler iþ haline geldiði zaman manalýdýr. Buna biz ülkü deriz. Ýþ haline gelmeyecek fikirler ise ham hayallerden ibarettir. Niçin bu memleketin istiklalini çok görmüþ ve onu baþkalarýna köle etmek istemiþ onlarca kiþilere yüksek makamlarda yer veriyorsunuz ve bunlara ayrýca bunlara çok müsamaha gösteren tek ülke durumundasýnýz’’ ifade etmiþtir. Milliyetçi camiada olaðanüstü kabul ve beðeni gören her iki yazý, bir yandan Türkçülüðün uyanýþýna ve milli þuurun ayaða kalkmasýna neden olurken diðer yandan dönemin hükümetini rahatsýz etmiþtir. Böylece Atsýz hakkýnda 26 Nisan 1944 tarihinde Ankara’da baþlayan yargýlama sürecinin ilk duruþmasýnda infial halinde olan dönemin gençleri hâkimlerin mahkeme salonuna giriþine engel olacak þekilde mahkeme salonunu hýncahýnç doldurmuþlardýr. Bu durumun neticesinde duruþma 3 Mayýs 1944 tarihine ertelenmiþtir.
Tarih 3 Mayýs 1944;
Duruþma için yine yurdun dört bir yanýndan Ankara’ya gelen ve hükümetin almýþ olduðu güvenlik tedbirleri nedeniyle mahkeme salonuna giremeyen bu heyecanlý gençler hep bir aðýzdan Ýstiklal Marþý okuyarak Ulus Meydaný’na doðru yürüyüþe baþladýlar. Gençler Yürüyüþ sonrasýnda Baþbakan Þükrü Saraçoðlu ile görüþme talebinde bulunsalar da görüþmenin gerçekleþmesi mümkün olmamýþtýr. Gösteriye katýlan gençler hükümet tarafýndan aþýrý þiddet uygulanarak daðýtýlmýþlardýr. Yalnýzca öðrencilerden tutuklananlarýn sayýsýnýn 165 kiþi olduðu tespit edilmiþtir.
3 Mayýs tarihi neden önemlidir?
• 3 Mayýs 1938 sonrasý gayrimilli politikaya karþý ilk milliyetçi çýkýþýn ve hareketin dönüm noktasýdýr.
• 3 Mayýs Türk milliyetçilerinin varlýk iradesini ortaya koyan tarihi bir olay ve süreçtir.
• 3 Mayýs her türlü emperyalizme karþý direniþtir.
• 3 Mayýs Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþ felsefesinin sigortasýdýr.
7 Eylül 1944 tarihinde baþlayan ve 29 Mart 1945’e kadar devam eden ve 65 oturumluk davada Türkiye siyasetinde önde gelen kiþilerden baþta Nihal Atsýz olmak üzere 23 kiþi yargýlanmýþ ve yargýlama sonucunda 10 kiþi çeþitli cezalara çarptýrýlmýþtýr. Bu davada yargýlananlar arasýnda o zamanlar teðmen rütbesiyle Türk Silahlý Kuvvetleri’nde görev yapan rahmetli Alparslan Türkeþ de yer almýþtýr.
3 Mayýs olaylarýnýn ilk yýldönümü olan 3 Mayýs 1945 günü, o sýrada Tophane’de Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunan baþta Atsýz olmak üzere bir gurup milliyetçi tarafýndan bir toplantý ile anýlmýþtýr. Daha sonra bu kutlamalar müteakip yýllarda da gelenek haline gelerek günümüze kadar çeþitli etkinlik ve törenlerle anýlmaya devam edilmiþ ve halen de edilmektedir. Bu tarih Türk milliyetçilerinin en önemli günü olarak tarihe geçmiþtir. Atsýz’ýn hapishanede tutuklu iken yazdýðý þiirin son mýsrasý ise; “Bir gönlüm muratsýz/ Bir kartalým kanatsýz/Kendinden geçse Atsýz/Dakikalar geçmiyor.”
Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2015 yýlýnda yapýlacak milletvekilliði genel seçimi beyannamesinin 3 Mayýs 2015 gününde yüce Türk Milleti’ne okunacak olmasý da oldukça manidardýr.
3 Mayýslara ve onu idrak edenlere selam olsun. Hayatýný kaybedenlerin ruhlarý þad mekânlarý cennet olsun.

cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...