1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

3 Mayýs Türkçülük Bayramý Kutlu Olsun

Kerkük

Ümit KöprülüTürkçülük bayramý, bundan 71 yýl önce, 3 Mayýs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde, Türkçülük, Turancýlýk ilke ve ülküsünün rahmetli liderleri, Nihal Atsýz, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oðuz Türkkan baþta olmak üzere 10 mahkûm tarafýndan kutlanmýþtýr.
Malumdur ki, rahmetli baþbuðumuz büyük önder Alparslan Türkeþ, 1944 yýlýnda, üsteðmen rütbesindeyken merhum Nihal Atsýz ve Nejdet Sançar ´la birlikte Irkçýlýk, Turancýlýk davasýndan yargýlanmýþtýr.
9 ay 10 gün Tophane Askeri Hapishanesinde kalmýþtýr. 1945 yýlýnda Askeri Yargýtay kararýyla tahliye edilmiþ ve 1947´de beraat etmiþtir.
Rahmetli Nihal Atsýz ise, 9 Mayýs 1944 günü yapýlan karar oturumunda, Sabahattin Ali´ye "vatan haini" dediði için 6 ay mahkûm edilmitir. ceza hâkim tarafýndan "milli tahrik" gerekçesi ile 4 aya indirilmiþ ve 4 aylýk bu ceza da ertelenmiþtir.
19 Mayýs 1944 törenlerinde Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü, Atsýz ve arkadaþlarýný aðýr þekilde eleþtiren nutkunu söylemiþ ve bu nutuk üzerine de Atsýz ve 34 arkadaþý Ýstanbul 1 Numaralý Sýkýyönetim Mahkemesi´nde yargýlanmaya baþlanmýþlardýr.
Aralarýnda Baþbuð Alparslan Türkeþ ve bir çok üniversite profesörü, öðretmen, doktor ve üniversite öðrencilerinin de bulunduðu sanýklar, sorguya çekilmiþler.
Nihal Atsýz dahil sanýklar, daha sonra tabutluk diye adlandýrýlan hücrelerde iþkence gördüklerini belirtmiþlerdir.
7 Eylül 1944 günü yargýlama baþlamýþ, ´Irkçýlýk-Turancýlýk davasý´ adý verilen ve haftada 3 gün olmak üzere 65 oturum devam eden mahkeme, 29 Mart 1945 tarihinde sonuçlanmýþ ve Atsýz 6,5 yýl hapse mahkûm olmuþtur.
Atsýz, mahkeme kararýný temyiz etmiþ ve Askerî Yargýtay, 1 Numaralý Sýkýyönetim Mahkemesi´nin kararý esastan bozmuþtur. Böylece Atsýz, bir buçuk yýl kadar tutuklu kaldýktan sonra, 23 Ekim 1945 tarihinde tahliye edilmiþtir.
Irýkçýlýk, Türkçülük , Turancýlýk uzun yýllardan beri dünyanýn dört köþesinde Türk milliyetçilerini yok ettirmek için uygulanan tek suç haline gelmiþtir.
Arapçýlýk, Kürtçülük, Yahudilik, Ýngilizlilik, Almancýlýk ve baþka milletçilikler ýrýkçýlýk ve suç olmaz iken sadece Türkçülüðün suç olmasý, çok düþündürücüdür. Dünya millet ve akvamlarýnýn Türk milletine büyük düþmanlýk ve kinlerinin göstergesidir.
Birinci Dünya Savaþýndan bu yana, Türkler dünyanýn her yerinde Tutsaklýk, haksýzlýk, zulüm, baský, göç, katliam ve soykýrým dolu yaþam mücadelesi vermektelerdir.
Balkanlar, Kafkaslar, Doðu Turkistan, Kýbrýs, Karabað, Kuzey ve Güney Azerbaycan, Irak, Ýran, Suriye ve Filistin’deki Türkler’in Türkçülük davasý uðruna milyonlar canýný kanýný baðýþladý. Bu dava bugün olmasa yarýn kesin büyük zaferle sonuçlanacaktýr. Kanayan Türkçülük yarasý zaferlerin müjdesi ile sarýlacaktýr.
Bugün burada 71. Türkçülük bayramýmýzý kutlarken eminim Alparslan Türkeþ, Nihal Atsýz, Reha Oðuz Türkkan, Abulfez Elçibey, Ýsa Yusuf Alptekin, Kerküklü Necdet Koçak ve Abdullah Abdurrahman, Kýrýmlý Ýsmail Gaspýralý, Azerbaycan´lý Hüseyinzade Ali, Kazan Tatarlarý´ndan Yusuf Akçura, Baþkýrt´lardan Zeki Velidi ve Kazan´lý Sadri Maksudi gibi Türkçülük, Turancýlýk davasýnýn rahmetli lider ve þehitlerinin de ruhu bizimledir çünkü onlar içimizde yaþadýkça, var oldukça biz de Türk birliði zaferine kavuþmanýncoþkusuyla yolumuza daha hýzlý adýmlar atacaðýz.
Son olarak, bugün Karabað’da, Doðu Türkistan’da, Türkmeneli’de, Güney Azerbaycan’da, Suriye’de ve dünyanýn dört bir bucaðýna yayýlmýþ tüm türk devlet ve bölgelerdeki, Türkçülük mücadelesi veren kandaþlarýmýzýn Türkçülük Turancýlýk bayramlarýný kutlarken, dava þehitlerimize Yüce Tanrýdan maðfiret dileriz. Mekanlarý cennet olsun.
Tanrý Türkü Korusun ve Yüceltsin.

“Baba Bugün”
Yaþat að
girme qara yaþat að
Turaný, Türkçülüðü
Kalbimizde yaþatað
xxxxxxxxxxxxxx
Türklüðün günü bugün
Her yer de þenlik düðün
Tüm Türkler bir olunca
Ýþte þan, zafer o gün.
xxxxxxxxxxxxx
Kutlu olsun bu günü
Olup Türkün düðünü
Türklük Türkün þanýdýr
Türk bu þanla övünü

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11221

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...