1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmeneli Ýzlenimleri (1)

Kerkük

Ümit Köprülü


Türkmeneli ve Kürdistan iç içe iki oluþum

12 Mart – 09 Nisan 2015 tarihleri arasýnda Türkmeneli ziyaretimizin izlenimlerine geçmeden önce Irak’ýn kuzeyindeki iç içe girmiþ iki oluþuma deginmek istiyorum.

Bu oluþumlarýn ilki Kürtler’in “Güney Kürdistan” diye adlandýrdýklarý Özerk Bölgesidir. Irak Devletine baðlý bu bölge Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani baþkanlýðýndadýr. Seçilmiþ hükümet ve parlamentosu, bölgesel asayýþ, istihbarat birimleri, ve silahlý güçleri bulunmaktadýr.

Kürt Özerk Bölgesi, Erbil, Dahok, Süleymaniye illeri, onlara baðlý onlarca ilçe, nahiye ve yüzlerce köyleri içermektedir. Ancak Kürt partileri’nin, bu bölgeye Irak’ýn kuzeyindeki diðer il, ilçe, nahiye ve köyleri de katmak peþinde olduklarýný, her devirde belirletmiþlerdir. Hatta Türkmen yoðunluklu Kerkük, Musul, Telafer, Tuzhurmatu, Dakuk, Diyala, Karatepe, Kýzlarbat, Kifri, Þehreban gibi il ve ilçe topraklarýný da bölgelerine almak için her yola baþvurmaktalardýr.

Kürt Bölgesi, Saddam rejimi düþtükten sonra, daha da güçlenmiþ ve özgürlüðüne kavuþmaya yakýn olmuþtur. Bu uðurda, ABD, ingiltere, Almanya, Fýransa, Ýsrail ve bölgedeki birçok islam ülkelerinin sunduðu yardým ve destek, hiç bir halka nasip olmamýþtýr. Türkiye’deki AKP iktidarýnýn Kürt Bölgesi kalkýnmasýndaki rolü de asla küçümsenmemeli. Kürt bölgesi’nin dört bucaðýnda Türk firmalarýnýn projeleri, Türk mühendislerinin ve iþçilerinin baþarýsý görünmektedir. Benim þahsen tanýk olduðum Kürt Yönetimi Baþkenti Türkmen kenti Erbil’de Türk elinin deðmediði bir taþ bile bulmýyacaksýnýz. Erbil Türkiye sayesinde güzelleþmekte, ilerlemede ve modernleþmektedir.

Irak ve Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) terör örgütünün, Türkmeneli Bölgesi’nde 10 Haziran 2014’ten bu yana baþlattýðý savaþ, terör saldýrýlarý, ihlaller bölgede en çok Kürt Yönetimi’nin leyhine olmuþtur.

Kürtler’in uzun yýllardýr Kürdistan’ýn bir parçasý olarak hayal ettikleri Kerkük’ün güvenliði bile Kürt Peþmergesi’nden sorulmaktadýr.
Kürt Yönetimi Kerkük’ü korumak için Irak güçlerinin kente gelmeye bile izin vermemektedir.

(IÞÝD) kontrolünden kurtarýlan ilçe, kasaba ve köyleri iþgal eden Kürt Peþmergeleri, oralarda Kürt Yönetimi kurallarýný uygulamaktadýr. Kürt Yönetimi de, o kasaba ve köyleri Kürt Bölgsi’nin birer parçasý görmektedir.

Diðer oluþumsa, Irak’ta Türkmenler’in yoðunlukla oluþturduklarý Musul, Telafer, Erbil, Kerkük, Tuzhurmatu ve Diyala illerini içeren Türkmeneli Bölgesi’dir. Bu bölgenin sýnrlarý kuzeyde Telaferden baþlayarak güneydeki Mendeli de noktalanýr. Ancak Türkmeneli Bölgesi’nin, Kürt Bölgesi gibi demokrasi ve özgürlik konusunda þansý yoktur çünkü Türkmenler, Kürtler gibi hiç bir zaman þiddete baþvurmamýþlardýr. Silahlý bir güçleri olmamýþtýr. Türkmenler’e Kürtler kadar Türkiye’nin dýþýnda hiç bir bölge ülkesi her hangi bir yardýmda bulunmamýþtýr. Türkiye bile her zaman Türkmenleri, Irak’ýn bir unsuru olduklarýný hatýrlatarak, Irak’taki rejimlerin yanlýþ olursa bile, kurallarýna uymak istemiþtir.

Türkmenler, dün olduklarý gibi, bugün de her türlü haksýzlýk, baský, zulüm, gözardý, yurtlarýndan göçe mahküm , insani ihlaller, araplaþtýrýlma ve kürtliþtirilme politikasýyla karþýlaþmaktalardýr.

Bugün 1 milyon 200 bin Türkmen IÞÝD belasý yüzünden yurdundan göç ettirilmiþ en kötü koþullar altýnda yaþam mücadelesi vermektedir.

Yýllardýr Türkmeneli demografisi deðiþtirildi dediðimiz asýl deðiþme, bugün Türkmeneli de gerçekleþmektedir. O ve bunun Türkmeneli’yi Kürt Yönetimine altýn tabakta sunmaya çalýþýyor dediðimiz eylem de, asýl bugün gün ýþýðýna kavuþmaktadýr. Kürt Yönetimi hergün Türkmeneli topraklarýnýn bir bölümünü, Irak hükümetinin suskunluðu içinde kendi topraklarýna aktarmaktadýr.

Kürt Yönetimi, Irak’tan kopma noktasýna doðru hýzlý adýmlarla ilerlerken, Türkmeneli insaný da yurt ve topraklarýný korumak için güçe ihtiyacý olduðunun farkýndadýr. Türkmen güçlerinin kurulmasý yolunda ilk adýmlarýn atýldýðý görünmeye baþladý bile.Ümit Köprülü

Türkmenþaný Medya ve Araþtýrma Merkezi
Genel Baþkaný

Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...