1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMENLER NE DURUMDA?

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü


Kuzey Irak’ta uzun yýllardan beri her türlü sýkýntýlara raðmen varlýðýný korumaya çalýþmakta olan Türkmenlerin bölgedeki durumu incelendiðinde, 10 Haziran 2014’te Terör Örgütü IÞÝD operasyonlarýnýn ardýndan daha da kötüye gittiði görülmektedir. Irak’ýn ikinci büyük þehri olan Musul’un yaný sýra, Kerkük, Selahaddin ve Anbar gibi vilayetleri savunmadan terk eden Irak ordusunun yerini ya IÞÝD örgütü veya peþmerge milisleri almýþtýr. Hali hazýrda Kerkük þehrinin statüsü KDP ve KYP tarafýndan tayin edilmektedir. Katkýsýz Türkmen kenti Telafer ve bazý Türkmen köyleri IÞÝD’in kontrolü altýnda zorluklar içerisinde yaþamlarýný sürdürmektedirler. Bu geliþmelerin yarattýðý veya yaratacaðý tehlikeler sonucunda Türkmeneli bölgesi neredeyse coðrafyasýnýn tamamýný kaybetmektedir. Hali hazýrda, yerinden veya yurdundan olan yaklaþýk 400.000’den fazla Türkmen zor þartlar altýnda hayatlarýný idame etmektedirler. Telafer, Türkmeneli Bölgesi için Kerkük kadar önemli bir yerleþim merkezidir. Telafer’den göçe zorlananlarýn yerlerine dönmelerini saðlamak amacýyla her türlü imkanlar seferber edilmelidir.
Endiþeli,sessiz beleyiþ
Bölgesel Kürt yönetimi üzerinde kýsmý otoritesini kaybeden Baðdat hükümeti, nedense Türkmenleri Irak’ ta siyasi denklemin dýþýna itmeye çalýþmaktadýr. Bölgeden aldýðýmýz bilgilere göre merkezi hükümet IÞÝD’ in kontrolü altýndaki bölgeleri kurtarmaya çalýþýrken, kurtarýlan bölgelerin ise ya halk milislerinin veya peþmerge güçlerinin hâkimiyeti altýna girdiði görülmektedir. Ne yazýk ki kurtarýlan Tikrit þehrinin durumu da ortadadýr. Uzun zamandan beri Merkezi Irak hükümeti tarafýndan Musul’a yapýlmasý planlanan operasyonun sürekli ertelenmesinin arkasýnda farklý senaryolarýn olmasýnýn yaný sýra bölgesel Kürt yönetimi ile sýký pazarlýklarýn da yapýldýðý iddia edilmektedir. Bu geliþmeler Türkmenlerin ne kadar vahim bir durum içinde olduðunun göstergesidir. Türkmenler açýsýndan meseleye bakýldýðýnda, birlik ve beraberliðini saðlamakta zorluklar içerisinde olan Türkmenler, bazý çevrelerin karþý çýkmasý sebebiyle müþterek milis güçlerini halen kuramadýlar. Her þeye raðmen baðýmsýz bir Türkmen milis gücünün kurulmasý gerekmektedir. Hâlihazýrda Türkmenleri bir sessizlik sarmýþtýr. Atýl durumda olan Türkmen Meclisi bir türlü toparlanamamaktadýr. Birkaç gün önce, Türkmen Meclis Baþkaný’nýn gençlerin baskýsý sonucunda olsa bile görevini geçici bir komisyona devretmesi sevindirici bir geliþmedir. Umarýz komisyon bu yeniden yapýlandýrmanýn devamýný saðlýklý bir þekilde yerine getirir. Daðýnýk durumda olan ITC yönetimi ise Türkmen Meclisi gibi halen çözüm arayýþlarý içerisindedirler. Baðdat’ta çalýþmalarýný sürdüren bazý deðerli siyasetçilerimiz tarafýndan yapýlan toplantýlarýn daha da verimli olabilmesi için diðer Türkmen parti liderleri ve kanaat önderlerinin de katýlýmlarýnýn saðlanmasý yararlý olacaktýr. Bu baðlamda aylar önce Türkmeneli Araþtýrma ve Düþünce Merkezi tarafýndan yapýlmasý önerilen Türkmen Kurultayýnýn yeniden gündeme getirilmesi de önem arz etmektedir. Ayrýca bir kaç ay önce Baðdat’ta ‘’Buluþma’’ adý altýnda yapýlan toplantýda alýnan kararlar arasýnda Türkmen siyasi partilerin genel kurula gitmesi hususu da yer almýþtýr. Neden hala genel kurullarý yapýlmamaktadýr? Gereðinden fazla öðrenci birliklerinin mevcudiyeti, siyasi ve toplumsal açýdan bazýlarýna göre zenginlik olsa bile, ayný zamanda küçük olsun benim olsun mantýðýyla tezat düþmektedir.
Yardým eli uzanmýyor
Geçen hafta Ýstanbul’ da Dünya Azerbaycanlýlar Kongresi’nde Türkmenler adýna söz alan Türkmen kökenli bir önceki dönem Irak Milletvekili olan Fevzi Terzioðlu; Türkmenlerin sýkýntýlarýný dile getirdi. Konuþmasýnda kendisine yöneltilen ‘Türkmenlerin neye ihtiyacý vardýr?’ sorusuna karþýlýk, kendisinin de ayný soruyu evlenmek üzere olan korumasýna sorduðunda korumasýnýn kendisine ‘‘her þeye” diye cevap verdiðinden bahsederek Türkmenlerin her þeye ihtiyaçlarý olduðunu dile getirmiþtir.
Ankara geçmiþte ABD’nin Irak ile mevcut stratejik hedeflerinin Türkiye’nin beklentilerine uyum saðlayamadýðý noktalarda Türkmenler arada sýkýþýp kalmýþlardýr. Türkiye’nin kýrmýzýçizgilerinden ötürü müttefiki olan ABD ile iliþkilerindeki gerginlik 1 Mart 2003 tarihinde zirveye týrmanmýþtýr. Ancak geçen birkaç yýl içerisinde sözü edilen kýrmýzýçizgilerden feragat edilmesinin ardýndan Türkmeneli bölgesinin siyasi konumu tamamen sýkýntýya girmiþtir. Zaten Türkmen meselesi öteden beri Türkiye’nin stratejik politikasý içerisinde bazen yer almasýna raðmen çoðunlukla dýþýnda kalmýþtýr. Ankara, Türkmenlerin içinde bulunduðu sýkýntýlarýn giderilmesinde yardým elini uzatmakta neden gecikmektedir?
Son olarak daha önce önerilen Türkmenler için Tazehurmatý ile Tuzhurmatý arasýnda bir güvenli bölgenin oluþturulmasý konusunda baþta Türkiye olmak üzere uluslararasý camiadan yardým talep edilmelidir.


cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...