1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IÞÝD’ÝN ÝPLERÝ KÝMLERÝN ELÝNDE

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü


IÞÝD veya diðer kýsa adýyla DAEÞ olan ve Irak Þam Ýslam Devleti olarak bilinen terör örgütü, 10 Haziran 2014’te Irak’ýn ikinci büyük kenti Musul’da büyük bir güçle ortaya çýktýðý günden itibaren arkasýnda kimlerin olduðu hakkýnda birbirinden farklý ve çeþitli yorumlar halen yapýlmaktadýr. Hatta yapýlan yorumlar arasýnda hiçbir kanýt göstermeksizin bazý devletlerin adlarý açýkça telaffuz edilmektedir. Bu ve benzeri muamma organizasyonlarýn aydýnlýða kavuþturulmasý noktasýnda iki husus önem arz etmektedir. Ýlki devletler ve toplumlarýn gerçek dost ve düþmanlarýný öðrenmesi, ikincisi ise bu tip kurgulara karþý alýnmasý gereken tedbirlerdir. Kanýmca halen devam etmekte olan IÞÝD operasyonlarýnýn cephane ve mühimmat dâhil parasal ve lojistik yönden verilen desteklerin arkasýnda küresel güçlerin bünyelerindeki gizli istihbarat servislerinin bu konu ile ilgili çalýþmalarýnýn olduðu tartýþýlmaz bir gerçektir.
Küresel güçlerin kim olduklarýna dair bir soruya karþýlýk, konumuz Irak olduðu için, geçmiþte Irak’ta yaþanan bir olayý hatýrlatmakta fayda vardýr. 11 Mart 1970’de Irak Merkezi Hükümeti ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) arasýnda imzalanan antlaþma daha yürürlüðe girmeden bozulunca, Kuzey Irak’taki çatýþmalar dört yýl daha devam etmiþtir. CIA ve Ýran’dan lojistik dahil her türlü yardýmý elde eden KDP lideri Molla Mustafa Barzani, 1975 yýlýnda Cezayir’de Irak yönetimi adýna Saddam ile o zamanýn körfez jandarmasý görevini üstlenen Ýran Þah’ý Rýza Pehlevi arasýnda yapýlan anlaþma ile lojistik destek kesileceðinden çatýþmadan vazgeçmiþ ve Ýran üzerinden ABD’ye iltica etmiþtir. Barzani’nin Washington’da ABD yetkililerine nasýl oldu da beni yarý yolda býraktýnýz? Þeklindeki sorusuna aldýðý þu cevap çok düþündürücüdür. “Seninle görüþenler kesinlikle bizim adamlarýmýz deðildir.” Bu baðlamda Geoff Simons “Future Iraq” adlý eserinde Kürtlerin 1990’da da ABD tarafýndan yarý yolda býrakýldýklarý ile ilgili yaptýðý deðerlendirmede ABD’li üst düzey bir yetkilinin kendisine ‘’elimizde kýzartmaya hazýr daha büyük balýklar var’’ ifadesini kullandýðý yer almaktadýr. Yani Kürtler’in büyük balýk olmadýklarýný belirtmiþtir. Buna göre ABD’nin daha önce 1975’te izlediði politikanýnda bir benzeri olduðunu söyleyebiliriz.
Bölgedeki toplumlar açýsýndan incelendiðinde, 1916 yýlýnda Washington’da devlet araþtýrma merkezi olarak kurulan Brookings Institute tarafýndan yirmi gün kadar önce yayýmlanan çok ilginç bir çalýþmada; 2015 yýlýnda Twitter hesabýný kullananlar arasýnda IÞÝD’i destekleyen kullanýcýlar sýralamasýnda aþaðýdaki grafikte de görüleceði üzere Suudi Arabistan 866 sayýsý ile birinci sýrada yer almaktadýr.

Yine ayný araþtýrmada verilen bilgilerde batýlý istihbarat teþkilatlarýnýn internette IÞÝD’i takip etmekte baþarýlý olmadýðý belirtilmekte, bunun sonucu olarak ister istemez herkeste IÞÝD terör örgütü içinde çalýþanlar arasýnda know-how (bilgi tekniði) konusunda yetiþmiþ uzmanlarýn istihdam edildiði kanaati hasýl olmaktadýr. Ayrýca, özellikle gençlerin örgüte katýlmalarý konusunda etkilenmeleri ve ikna olmalarýnda çeþitli yöntemlerin kullanýldýðý ve buna engel olunmada zorlanýldýðý da söz konusu çalýþmada yer almaktadýr.
Her ne kadar grafikte Tunus, IÞÝD’e 125 destek tweeti ile son sýrada yer alsa da örgüte katýlým açýsýndan durumun öyle olmadýðý iddia edilmektedir. Türkiye ise her ne kadar 7. sýrada yer alsa da Ortadoðu ülkelerindeki yaygýn kanaat Türkiye’nin IÞÝD’in önemli destekçilerinden birisi olduðu yönündedir.
Hali hazýrda Irak ve Suriye örneði farklý yöntemlerle Yemen’de uygulanýyor. Belki de bu uygulamalar çok kýsa bir süre içerisinde bölgenin diðer ülkelerine de sýçrayarak devam edecektir.
Böylece yazýmýzýn baþýnda da izah edildiði gibi bu tip organizasyonlar karþýsýnda alýnacak ve alýnmasý gereken tedbirler dikkatle alýnmalýdýr.Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13145

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...