1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

ALTINKÖPRÜ ÞEHÝTLERÝ ÝÇÝN ÝSTANBUL’A ANIT DÝKÝLMELÝ

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü

Altýnköprü katliamýnýn 24. yýldönümü, Kerkük baþta olmak üzere Türkmeneli bölgesindeki kurumlar, Ankara, Ýstanbul ve batý ülkelerindeki Sivil Toplum Kuruluþlarý tarafýndan geçen hafta dualar ve saygý ile anýldý.
28 Mart 1991’de Kerkük’ten 35 km uzaklýkta bulunan sevimli Türkmen kasabasý Altýnköprü’de Saddam yönetimi tarafýndan 100’ün üstünde Türkmen katledilerek belki tarihte benzeri görülmeyen bir vahþet yaþandý. Yüz yüze bir savaþ, ayaklanma veya düþman safýnda yer alma deðil, kalleþçe, insafsýzca ve insanlýk dýþý bir vahþetten bahsediyoruz.
Irak ile Kuveyt arasýndaki ihtilaf ile ilgili olarak ABD yönetiminin tarafsýz kalacaðýna güvenen Saddam yönetiminin 2 Aðustos 1990’da Kuveyt’i iþgal etmesi ile baþlayan macerasý, 16 Ocak 1990’da ABD önderliðindeki koalisyon güçlerinin Irak’a 2 ay süren hava harekâtý ile noktalanmýþtýr. Kuveyt’ten çekilmeyi kabul eden Saddam yönetimine ait Irak ordusu tarihte benzeri görülmeyen onur kýrýcý ateþkes anlaþmasýný imzalamýþtýr. Bu olaylardan cesaretlenen kuzeyde Kürtler, güneyde Þiiler Mart ayýnda ayaklandýlar. Bu ayaklanmanýn yayýlmasýnda ABD’nin Iraklýlara yönelik “Hür Irak’ýn Sesi” radyosundan yapýlan yayýnlar önemli rol oynamýþtýr.
Kuzey Irak’taki Peþmerge ayaklanmasýnýn en büyük hedefi baþta Kerkük olmak üzere; Tuzhurmatu, Tazehurmatu ve Altýnköprü olmuþtur. Özellikle Kerkük’te büyük bir kargaþa yaþandý. Bu kargaþa sýrasýnda Peþmerge milisleri tarafýndan Kerkük’teki tapu ve nüfus daireleri gibi önemli arþiv vasfýný taþýyan kurumlara zarar verilmiþtir. Kerkük Türkmenleri ise bu olaylarý endiþe ile takip ettiler. Türkmenlerin bir kýsmý iþin vahametini görerek þehri terk etmeye baþlarken, çoðunluðu oluþturan diðerleri ise çaresizlik içinde evlerinde beklediler. ABD her ne kadar baþlangýçta ayaklanmalarý teþvik ettiyse de ayný zamanda Saddam’ýn bu olaylarý bertaraf etmek için izlediði yollara da göz yummuþtur. Bundan cesaret alan Saddam’a ait Irak ordu birlikleri Baðdat’tan yola çýkarak 24-25 Mart’ta Tuzhurmatu ve Tazehurmatu’ya ulaþmalarýyla bu iki kasabada rastgele birçok masum Türkmen vatandaþý kurþuna dizmiþlerdir. Ayný günlerde Irak ordusu Kerkük’ü bombalamaya baþlatmadan, ayaklanmayý baþlatan Peþmerge milisleri Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Altýnköprü ve Kerkük’ü çoktan terk etmiþlerdir.
En büyük trajik dram 28 Mart 1991 tarihinde Altýnköprü’de yaþandý. Aralarýnda Kerkük’ü terk edenler ile birlikte 100’ün üstünde masum Altýnköprülü Türkmen vatandaþý soruþturma yapmak bahanesiyle tek tek evlerinden alýnarak yargýsýz vahþi bir þekilde kurþuna dizildiler. Kurþuna dizilenler arasýnda hiçbir þeyden haberi olmayan çocuklar, öðrenciler, öðretmenler, iþçiler, memurlar, çiftçiler ve hemen hemen her kesimden insanlar vardý.
Sonuçta Saddam’ýn bu saldýrýlarý Kuzey Irak’ta güvenli bir bölgenin oluþturulmasýna yol açmýþtýr. Yani oyun içinde oyun. Nitekim Nisan 1991’de ABD’nin alelacele öne sürdüðü tasarý ve BM 688 sayýlý karar ile huzur operasyonu baþlatýlmýþ ve 36. paralelin kuzeyi güvenli bölge olarak ilan edilmiþtir.
2003’de Saddam rejiminin sona ermesinden bir müddet sonra Saddam’ýn yargýlanma sürecinde Irak Türkmen Cephesi müdahil olmaya çalýþmýþ ve özelikle Altýnköprü Katliamý ile ilgili mahkemeye belgeler sunmuþtur. Ancak Irak mahkemesi tarafýndan Altýnköprü katliamý ile ilgili Türkmenlerin müdahil olma baþvurusu dikkate alýnmamýþtýr.
1959 ve 1980’de yaþanan katliamlarýn yaný sýra 28 Mart 1991 ‘da meydana gelen Altýnköprü katliamý Türkmenlerin karþýlaþtýklarý trajik kýrýlma noktalarýndan biridir ve bir soykýrým giriþimidir. Günümüzde IÞÝD tarafýndan uygulanmakta olan saldýrýlar, geçmiþte Saddam yönetimi tarafýndan Türkmeneli bölgesinde baþlatýlan operasyonlarýn bir benzeridir.
Bu soykýrým her sene yalnýz Türkmen toplumuna deðil uluslararasý alanda insan haklarýyla ilgili faaliyet gösteren STK’lar aracýlýðýyla dünya kamuoyuna anlatýlmalý ve bu insanlýk dýþý uygulamalarýn bir soykýrým olduðu tescil edilmelidir. Öte yandan Türkmen hukukçularýmýzca þehitlerimizin her türlü maddi ve manevi tazminat haklarýnýn talep edilmesi için yargý süreci yollarý da aranmalýdýr. Son olarak Altýnköprü katliamýný hatýrlatacak bir anýtýn özellikle Ýstanbul’da dikilmesi zamaný gelmiþ ve geçmiþtir.
Tüm þehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ederim. Mekânlarý cennet olsun.

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13144

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...