1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

SURÝYE TÜRKMENLERÝ

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü


Geçen hafta sonu “ASAM-AVRASYA Bir” Vakfýnýn mutat toplantýsýnda konu Suriye Türkmenleri idi. Oturum baþkanlýðýný yaptýðým toplantýda söz alan Suriye Türkmenleri Meclis Baþkaný Abdurrahman Mustafa’nýn konuþmasý özetlendiðinde;
‘’1047 yýlýndan günümüze kadar Suriye topraklarý Türkmenler için Anadolu kadar kadim vatandýr. Türkmenlerin yaþadýklarý bölgeler olan Halep, Lazkiye, Humus, Hama, Rakka gibi yerleþim yerlerinin Suriye’ nin birliði ve bütünlüðü açýsýndan önemli olduðu kadar Türkiye için de stratejik öneme haizdir. Halep þehri Milli Mücadele döneminde Misaký Milli sýnýrlarýna dahil edilmiþ, ancak 1921 yýlýnda Fransa ile imzalanan Ankara Anlaþmasý uyarýnca Fransýz mandasýna býrakýlmýþtýr. Hatay’ýn Türkiye’ye katýlmasý sýrasýnda Suriye Türkmenlerine iliþkin hiçbir çekincenin konulmamasý bölgede yaþayan Türkmenlerin hukuki statülerini belirsizleþtirmiþtir. Bir buçuk milyon civarýnda Türkçe konuþan ve iki milyona yakýn dilini unutan Türkmenler Suriye’de azýmsanmayacak kadar büyüktür. Suriye Türkmenlerinin büyük bir kýsmý köylerde ve kýrsal kesimde yaþamaktalar ve eðitim seviyeleri de ne yazýk ki çok düþüktür. Türkmenleri Türkiye’nin uzantýsý olarak gören anlayýþ, Türkmenleri rejim ile muhalifler arasýnda bir tercih yapmaya zorlamýþtýr. Bu zorlu süreç Suriye Türkmenlerini de siyasi mücadeleye ve silahlý örgütlenmeye götürmüþtür. Suriye Türkmenleri örgütlenme tecrübesi ve lider kadrosu olmadýðý için Suriye’deki siyasi denklem içinde yer almakta zorlanmýþlardýr. Türkiye’de yaþayan 350 Suriyeli Türkmen delegenin katýlýmýyla 42 kiþilik bir meclis ve bu meclisin içinden de 13 kiþilik yürütme kurulu seçilmiþtir. IÞÝD’in ortaya çýkmasýyla Suriye’de en fazla zarar gören topluluk Suriye Türkmenleri olmuþtur. NATO eski genel sekreteri Rasmussen Gaziantep’te düzenlenen bir toplantýda yaptýðý konuþmada Suriye’nin tek kurtuluþ yolunun Bosna tipi bir yapýlaþmadan geçtiðini ifade etmiþ ve Esad rejimi giderse IÞÝD’in kontrolü ele geçireceðini ve bunun için Esad rejiminin devam etmesi gerektiðini ifade etmiþtir. Bizim tek derdimiz yýllardýr yasaklanan dilimizi, yaþayamadýðýmýz kültürümüzü, söyleyemediðimiz türkülerimizi ve milli þuurumuzu geri almak ve onu korumaktýr. Maddi ve manevi desteðini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti’ne ve bizleri misafir eden tüm Türk halkýna þükranlarýmýzý sunarýz.’’
Daha sonra söz alan Prof. Dr. Ferman Demirkol, ‘’Kaos döneminden yararlanýlmalýdýr. Irak Türkmenlerinin mücadelesinin her aþamasýný biliyorduk, Suriye Türkmenlerini ise ilk kez bu kriz döneminde duymaya baþladýk. Kalem tuttuðunuz kadar silah da tutmalýsýnýz. Meclis kurmanýz güzel ancak açýk söylemeliyim ki ne kadar uyanýk olduðumuz deðil size ne kadar destek verdiðimizin endiþesi içerisindeyim. Türkiye’nin baþý ne kadar karýþtýrýlýrsa Türkiye Türkmen meselesiyle o kadar ilgilenemez’’ demiþtir.
Konuþmacýlardan Emekli Albay Süheyl Çobanoðlu ‘’Suriye Türkmen meselesi maalesef Türkiye’de bilinmeyen bir konudur. Stratejinin hatasýný taktik kahramanlýk kapatamaz. Stratejik yaklaþýmda cephenin genelini düþüneceksiniz. Diðer bir ifade ile bu bölgede Suriye ve Irak Türkmenleri birlikte ele alýnmalýdýr. Türkiye Cumhuriyeti Türkmenlerin durumunu uluslararasý camiaya taþýrsa bir sonuç alýnabilir. Suriye Türkmenleri Türkiye’nin gündemine girmeyi baþarmalýdýrlar.’’
Dr. Nefi Demirci ise ‘’Türkmenlere insani yardým yapýlýyor, diðerlerine askeri yardým yapýlýyor. Bütün bunlar ortada. Türkiye bunlarý gözden geçirmeli. Suriye Türkmenleri Iraklý Türkmenlerin tecrübelerinden yararlanmalýdýrlar.’’
Son konuþmacý olan Prof. Dr. Ömer Aksu, Fuzili derki ‘’Dert çok hem dert yok’’. Günümüzde ortada bir tehdit var ve Türk milleti bu tehdidi fýrsata çevirmelidir. Ortadoðu’da 1956 yýlýna kadar önemli aktör Ýngiltere iken bu tarihten sonra Yahudi lobisi destekli ABD yönetimi tek aktördür. Türkiye oyunlarýn tamamýný biliyor ve bu oyunlarý sabýrla takip ediyor. Türkiye bu oyunlarý bozacak güçtedir. Cumhurbaþkanýnýn Harp akademilerinde ben yanýldým demesi çok önemlidir. Bölgemizde Ýran bile bize karþý oyun içerisine girmektedir. Türkiye’nin birliðini ve dirliðini koruyarak Türk dünyasýna kol kanat gerecek potansiyel gücü vardýr.’’
Oturum baþkaný olarak bana göre Suriye’nin Türkiye ile olan 877 km.lik sýnýr þeridi jeopolitik açýdan olduðu kadar stratejik ve ekonomik yönden de önem arz etmektedir. Bir toplum, coðrafyasýný ve dilini muhafaza ettiði sürece varlýðýný devam ettirebilir. Suriye Türkmenlerinin varlýðý ve geleceði ancak ve ancak yaþadýklarý yerleþim yerlerinde Türk-Türkmen kültürünü yaþatacak STK ve kültür merkezlerinin inþa edilmesiyle mümkün olabilir. Türkmen gençleri Suriye’ye dönmeleri þartýyla Türkiye’deki okullarýn eðitim hizmetlerinden yararlandýrýlmalýdýr.
Türkiye Suriye’deki iç savaþta tarafsýz kalamaz mýydý?

Dr. Cüneyt MENGÜ
cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...