1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

NE TÝKRÝT NE DE BEÞÝR KURTARILAMADI

Kerkük

Dr. Cüneyt MengüKýsa bir süre önce Irak’ýn 2. Büyük þehri olan Musul’u IÞÝD’in elinden almak için Mart veya Nisan ayýnda geniþ kapsamlý bir askeri harekâta geçileceðini açýklamasýyla uluslararasý medyayý ayaða kaldýran Irak Merkezi Hükümeti, eþ zamanlý olarak IÞÝD’e karþý Tikrit ve Beþir operasyonunu baþlatmýþtýr.
Musul ve Rumadi’den sonra önemli Sünni merkezlerinden biri olan Tikrit, Baðdat’ýn 140 km kadar kuzey-batýsýnda, Kerkük’ün 100 km kadar güney-batýsýnda ve Türkmen þehri Tuzhurmatu’dan da 30 km uzaklýktadýr. Türkmen yerleþim yeri Beþir ise Kerkük’ün 25 km. güneyinde bulunmaktadýr.
Bilindiði gibi bir haftadan fazla süreyle devam eden, özellikle Tikrit, operasyonlarda Irak ordusuyla Arap ve Türkmenlerden oluþan Þii ve Sünni milislerinin yaný sýra Ýranlý General Kasým Süleymani komutanlýðýnda Ýranlý askerler de IÞÝD’e karþý yer almýþlardýr.
Bölgeden alýnan bilgilere göre; Irak ordusunun þehri kuþatma ve düþürme safhasýna gelmesi neticesinde, Amerika Birleþik Devletleri silahlý kuvvetlerinin anýlan operasyonlara hava desteðini kesmesi ve bölgenin bubi tuzaklarý, mayýnlar ve vb. ile tahkim edilmesi yüzünden harekât hedefine ulaþamadan tamamen durma noktasýna gelmiþtir.
Ayný durum Türkmen yerleþim yeri Beþir için de geçerlidir. Bu da Türkmenlerin ne kadar zor durumda olduðunu göstermektedir. Bu güne kadar Tikrit operasyonlarýna katýlanlardan yüzlerce can kaybýnýn olduðunu ve bunun 100’den fazlasýnýn Telaferli Türkmen olduðu ve Beþir bölgesinde de en az 50 Türkmen’in þehit edildiði de gelen bilgiler arasýndadýr.
Bu tablodan görüldüðü üzere hem Tikrit hem de Beþir’in kurtarýlmasý noktasýnda ipin ucunun nasýl kaçtýðýný görmekteyiz. Yani Irak’ta bulunan Amerika Birleþik Devletleri silahlý kuvvetleri IÞÝD’e karþý yapýlacak operasyona müdahil olmadýkça bir sonuç alýnamayacaðý bariz bir þekilde anlaþýlmaktadýr. Nitekim bu durum IÞÝD’in Erbil ve Baðdat’a yaptýðý harekat esnasýnda da açýkça görülmüþtür.
The New Yorker dergisinde askerî ve güvenlikle ilgili konularda makaleler yazan Amerikalý yazar Seymour Hersh’ün geçen ay 300’den fazla gazeteciye hitaben yapmýþ olduðu konuþmasýnda çok ilginç ifadeler kullanmýþtýr. Konuþmanýn satýrbaþlarý ise; Ýran’ýn bölgede belirleyici aktör konumuna gelebileceði ve sürekli olarak nüfuzunu artýrdýðý, kendisinin ABD’li yetkililerle yaptýðý görüþmelerden bölgede yeni bir senaryonun uygulama safhasýna konulacaðýný, Ýran’a da nükleer faaliyetlerini sona erdirmesi nedeniyle bu safhada önemli bir rol verileceðini ve hatta müttefiki durumunda yer alabileceðidir. Ayrýca Suriye meselesinde de Esad veya Suriye Hükümeti’nin kimyasal silah kullanmadýklarýný, bu silahlarý Türkiye’nin arkasýnda bulunduðu Suriyeli muhalif gruplarca kullanýldýðýný, tüm göstergelerin, istihbarat raporlarýnýn ve siyasal geliþmelerin ýþýðýnda, Beþar Esad iktidarýnýn deðiþmeyeceðini, Özgür Suriye Ordusu’nun rolünün bittiðini adeta bir tiyatro oyununun sergilendiðini ifade etmiþtir. Ayrýca Ýran’ýn, Türkiye’ye yakýnlýðýyla bilinen hem Talabani ve hem de Barzani’ye destek vermesi, Ortadoðu meselelerinin ne kadar komplike bir hal aldýðýný gösterdiðini ilave etmiþtir.
Daha önce belirttiðimiz gibi IÞÝD operasyonunun hedefleri arasýnda Irak ve Suriye’nin bölünmesi yer almaktadýr. IÞÝD’in iþgal ettiði topraklardan temizlenmesi veya çekilmesiyle, yerine söz konusu bölgenin büyük bir bölümünün Sünniler ve küçük bir kýsmýnýn da Türkmenler tarafýndan idare edileceðinden söz edilmektedir.
Bize göre Ýran bölgede meydana gelen karýþýklýklar ve çatýþmalarý kendi yararýna yönlendirme çabalarý içerisinde bulunarak her türlü araçlarý da kendi lehine olacak þekilde kullanmaktadýr. Ýran’ýn bölge üzerindeki etkinliðini artýracaðý ve Ortadoðu haritasýnýn yeniden çizilmesinde rol oynayabileceðinden endiþe edilmektedir. Bu husus özellikle son aylarda kendini gösteren terör örgütü IÞÝD operasyonunun, Ýran’ýn nükleer programý ile takas edebilme teþebbüsünde bulunduðu iddia edilmektedir.
Türkiye bu komplike durum içerisinde yerini belirlerken Türkmenleri ve hele hele Telafer’i de unutmamalýdýr.Dr. Cüneyt Mengü
cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13144

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...