1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Çanakkale destaný 100 yaþýnda ve Türkmeneli’de direniþ devam ediyor

site Bakimda

Özdemir Hürmüzlü


Çanakkale Savaþ´ý Türkler´in ve hatta daha ötesi insanlýðýn birlikte emperyalist ve karanlýk güçlerine karþý yazýlan eþi olmayan bir kahramanlýk destanýdýr.
Bu destan artýk 100 yaþýnda gururla kutluyoruz ve þehitlerini saygýyla, hasretle ve özlemle anýyoruz.
Belki de bizden kaçmýþ olabilir Türkler´in önderliðinde kazanýlan Kurtuluþ Savaþ´ý Müslümanlarýn kazandýðý en son savaþtýr. Böylece bu savaþýn en büyük Kahramaný Mustafa Kemal ATATÜRK´e, Müslümanlarýn Kazandýðý en son Savaþ´ýn Baþkomutanlýðý nasip olmuþtur.
Türkler, yalnýz bir millet olduðu için kimseye köle olmamak için atý ve kýlýcý olarak seçmiþtir. Tarih boyunca hep mazlumlarýn yanýnda saf almýþtýr ve hatta gün geldi ki bir Müslümanýn, bir insanýn burnu kanamasýn diye dünyaya meydan okuyordu.
Ama ne yazýk ki Türkler böyle bu duruma geldi ki, kendi yaþadýklarý bölgelerde çetelerin ve karanlýk güçlerinin ateþi altýnda yaþamlarýna devam ediyorlar.
Baþta Kerkük, Musul, Telafer ve bütün Türkmeneli bölgelerinde gerçekleþen terör ve þiddet eylemlerinin öncülük yaptýðý silinme operasyonu, dünyanýn gözü önünde yapýlýyor ve herkes susuyor.
Neden biliyorsunuz? Çünkü Türkler ideallerini ve müslümanlýklarýný savunduklarý için aðýr hesap ödüyorlar.
Hal böyle iken Türkmenler kimi eleþtirdiyse, kimi susmakla suçladýysa, kimden yardým istemiþse haklýdýr ve sonuna dek bu çaðrýyý yapmaya devam edecek en sonunda da bu çýðlýða birisi kulak verecek, göreceksiniz. Yeter ki bir az dayanalým...
Ve Türkmeneli´de Direniþ devam ediyor!..

Özdemir Hürmüzlü Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16880

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12411

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10921

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10262

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...