1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþýyor ki Kerkük´te kale olduðu için Türklüðün Türkmen varlýðýnýn sembolü olduðunun göstergesidir.
Bir sabah kaktýk bir baktýk ki kaleminizin üzerine Peþmerge koskoca bir Kürt bayraðý asmýþ.Peþmerge diyene aklýmýza Türkiye gelir neden mý acaba?
Çünkü Türkiye milli savunma Bakaný dediðine göre þu an 50 kadar Türk özel timciler yani Türk´ün Mehmetçiði kuzey Irak´ta kamplarda Kürt peþmergesini eðitiyor.
Ýþte Türk Mehmetçiðin eðittiði o peþmergeler Türkmenler´in karargâhýnda bayrak asýyor.
Þu hala bak arkadaþ!
Yiðit gençleriniz tabii ki olaya karþý tepki göstermekte geri kalmadý.Bir grup genç o bayraðýn yanýnda Türkmen bayraðý astý,ama sabah Güneþ sökünce o bayrak kaldýrýlmýþ.
Bugün yine o yiðit gençler kaldýrýlan bayraktan daha büyüðünü astýlar bir bakalým bu da kaldýrýlýr mý?
Biz Türkmenler dünyanýn en yalnýz býrakýlan bir milletiz þu an kendilerine karþý Kerkük´te bir katliam iþlenirse kim imdadýna ulaþýr? Bu sorunun yanýtýný hiç merak etmeyin çünkü kimse ulaþmaz yanlýþsam birisi çýksýn desin ki sen yanlýþsýn!
Bir bakalým yalnýz býrakýlan bu milleti gelecek günler ne saklamýþ Haydi bakalým

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16880

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12411

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10922

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10262

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...