1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-07-19
Facebook Twitter Youtube

İSRAİL İLE KـRTLER ARASINDAKİ İLİŞİKİLER SـRـYOR

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Ali Kerküklü

(Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabının Yazarı)

Soldan Sağa Mossad Başkanı General Meir Amit, Türk Hükümetinin Petrol Ortağı ve Bel Bağladığı Mesud Barzani, İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan, Şemseddin Müfti ve Irak’ın Kuzeyinde Mossad İstasyon şefi David Kron- İsrail

İsrail´in toprak anlamında stratejik bir derinliği yok. Bunun için Arap kuşağında, Arapların Araplarla ya da Arap olmayanlarla bir çatışmaya sürüklenmesini istiyor. Bِylece kendi üzerindeki yoğunluğu azaltmış olacak. Ayrıca bِlgede Irak her zaman İsrail için en büyük tehdit olmuştur. Burada kurulacak bir ‘Kürt devleti´ ile Irak tehdidini ortadan kaldırmak istiyor. Kürt isyanına ta başından beri stratejik hesap yapan ve bu kartı Irak, Türkiye, İran ve Suriye´ye karşı kullanan ülke İsrail´dir.
Ta¬rih¬sel sü¬reç, Or¬ta¬do¬ğu’da dış güç¬le¬rin ha¬ki¬mi¬yet kur¬mak için di¬ni, et¬nik ve mez¬he¬bi farklılık¬la¬rı tah¬rik ede¬rek bِl¬ge üze¬rin¬de et¬ki¬li ol¬ma¬ya ça¬lış¬tık¬la¬rı¬nı gِstermek¬te¬dir. İsraillilerin uzun va¬de¬li plan¬la¬rı¬na gِ¬re, Irak per¬de¬si¬ni 1980 yı¬lın¬da ha¬zırla¬dık¬la¬rı “İs¬ra¬il İçin Sra¬te¬ji” ad¬lı ra¬por¬la¬rın¬da da be¬lirt¬tik¬le¬ri gi¬bi Irak, et¬nik ve mez¬he¬bi te¬mel¬ler üze¬ri¬ne bِlünecek, ku¬zey¬de bir Kürt dev¬le¬ti, or¬ta¬da bir sün¬ni ve gü¬ney¬de şii dev¬le¬ti ku¬ru¬la¬cak¬tır.
İs¬ra¬il¬li¬ler, gü¬nü¬müz¬de de bu ko¬nu¬da ha¬zır¬la¬dık¬la¬rı plan¬la¬ra uy¬gun po¬li¬ti¬ka¬la¬rı¬nı uygu¬la¬ma¬ya de¬vam et¬mek¬te¬dir¬ler. Her za¬man güç¬lü bir Irak dev¬le¬tin¬den çe¬ki¬nen İsra¬il, Irak’ı par¬ça¬la¬dık¬tan son¬ra pla¬nı¬nın di¬ğer bِ¬lüm¬le¬ri¬ni da¬ha ko¬lay uy¬gu¬la¬mak fır¬sa¬tı¬nı bu¬la¬cak¬tır. Ay¬rı¬ca İs¬ra¬il, ar¬tık Kürt¬ler sa¬ye¬sin¬de Türkiye, İran ve Su¬ri¬ye üze¬rin¬de yap¬tı¬ğı plan¬la¬rı¬nı ko¬lay¬ca uygulayabilecek-tir.

İsrail Devleti kurulunca Mossad´ın ilk başkanı olacak olan Reuven Zoslanski (1949-1952) yapacaktı. Zoslanski Filistin´de kurulacak Yahudi Devleti için ‘Shiloah´ (vazifeli) kod adıyla Orta doğuda çeşitli milletler nezdinde zemin hazırlıyordu. İsrailli yazar Hagai Eshed´in One Man Mossad: Reuven Shiloah, Father of Israeli Intelligence (Tek Adamlık Mossad: İsrail İstihbaratının Babası) adlı uzun makalesinde belirttiği gibi, Shiloah, İsrail´in ilk 10 yılı boyunca istihbarat servisinin yapılanmasında olduğu kadar, dış politikanın oluşumunda da büyük pay sahibiydi.
Reuven Shiloah, 1930′lu ve 40′lı yıllarda yaptığı Ortadoğu gezileri sırasında (1931-1934 yılları arasında Irak´ta kalır ve Kürtlerle ilişki kurar) edindiği istihbarat birikimini Mossad´ın liderliğini üstlendiğinde yoğun biçimde kullanmaya başladı. Arap dünyasını iyi tanıyordu ve Yahudi Devleti´nin hayatta kalmak için bu dünyayı nasıl düzenlemesi gerektiğini de biliyordu. İyi bildiği işleri başında da, düşman gibi gِzüken komşu ülkelerle gizli ilişkiler kurmak geliyordu. Shiloah tarafından geliştirilen bu "çevreleme stratejisi” Başbakan David Ben Gurion tarafından İsrail´in kuruluşundan bugüne kadar politikasının temel ekseni haline getirilecektir.
İsrailli yazar Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why? (İsrail Bağlantısı: İsrail Kimi Neden Silahlandırıyor?) adlı kitabında Yahudi Devleti´nin bu strateji doğrultusunda, 1950´li yılların sonunda Irak´ın Kuzeyinde gelişen rejim muhalifi Kürt hareketine vermeye başladığı desteği şِyle anlatıyor :
"...Irak´taki Kürt isyancılar her zaman İsrail´in ilgi alanı içerisindeydi. Mossad´ın Kürtlere desteği 1958´de başladı. İsrailli askeri danışmanları, cephaneyi ve silahları kapsayan daha geniş çaptaki yardım ise 1963´de başladı. Ağustos 1965´de İsrailli askeri uzmanlar tarafından Kürt peşmergeler için Irak’ın Kuzeyindeki dağlarda eğitim kampları oluşturuldu. Haziran 1966´da Başbakan Levi Eshkol Irak Kürtleri ile gِrüşmeler yaptı. 1967 Savaşı sırasında, Kürtler İsrail´in isteği üzerine Kuzeyden Bağdat yِnetimine bir saldırı düzenlediler ve Irak ordusunun diğer Arap ülkelerine yardım etmesini engellediler. Savaş sonrasında ise Kürtlere Mısır ve Suriye birliklerinden ele geçirilen Sovyet yapımı silahlarla yardım edildi. Her ay yaklaşık 500.000 dolarlık bir para yardımı da İsrail tarafından Kürt peşmergelere ulaştırılıyordu. Mesud Barzani ve babası Molla Mustafa Barzani ِnce Eylül1968´de sonra 1973´de İsrail´i ziyaret etti."
Hayfa ـniversitesi Modern Ortadoğu Tarih Bِlümü`nden İsrailli Prof. Dr. Amatzia Baram ‘İsrail ve Irak´taki Kürt Sorunu´ isimli kitabında, 1963 yazında İsrail İstihbarat Örgütü (Mossad) Başkanı General Meir Amit, İran istihbarat ِrgütü SAVAK´ın başkanı ile gِrüşerek, SAVAK yolu ile Kürtlere silah gِnderme konusunda anlaşıyor. Kürt İsrail işbirliğine İran da dahil olur ve İran üzerinden Irak´ın Kuzeyine geçen İsrailli subaylar burada Kürt peşmergeleri eğitmeye başlar.”
İsrail istihbaratı bu dِnemde ِzellikle Kürt hareketinin Avrupa temsilcisi olan Kamuran Ali Bedirhan ile ciddi işbirliği içine girer. Bedirhan’ın İsrail devleti kurulduktan sonra Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu işleri bِlümüne bir rapor sundu. Raporda; Suriye ve Lübnan’ın, İsrail’e karşı etkisiz kalması için buradaki azınlıkların isyana teşvik edilmesinin şart olduğunu ifade edilmiş ve Dürzî-Marunî-Kürtlerin, İsrail’in doğal müttefiki olduğunu belirtilmiştir. Bu doğrultuda İsrail’den Kürtlere destek istemiştir.
O tarih¬te Kamu¬ran Ali Be¬dir¬han va¬sı¬ta¬sıy¬la Pa¬ris´te Ce¬lal Ta¬la¬ba¬ni ile Şi¬mon Pe¬res ara¬sın¬da giz¬li bir gِ¬rüş¬me gerçek¬leş¬ir. Bu gِ¬rüş¬me¬de Celal Ta¬la¬ba¬ni, Kürt peş¬mer¬ge¬le¬re ağır si¬lah yardı-mı ya¬pıl¬ma¬sı için çağ¬rı¬da bu¬lun¬ur. Bu gِ¬rüş¬me¬nin ar¬dın¬dan Celal Talabani´nin eşi Hero´nun babası İb¬ra¬him Ah¬med baş¬kan¬lı¬ğın¬da Ömer Mus¬ta¬fa De¬ba¬be ve Se¬yid Aziz Şemzini´den olu-şan bir he¬yet İran üze¬rin¬den gizlice İs¬ra¬il´e giderler. İsrail´in Kürt isyancılara giderek artan desteğinin en sembolik gِstergelerinden biri Eylül 1968′de Mesud Barzani ve babası Molla Mustafa Barzani´in gizlice İsrail´e yaptığı ziyaret olarak gِsteriliyor. Barzani kendisini kabul eden İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan´a hediye olarak bir ‘Kürt Hançeri´ ile birlikte Türkmen şehri Kerkük´ün petrol rafinerilerinin nasıl vurulabileceğinin planlarını da vermişti. Daha sonra Mart 1969′da bu plan doğrultusunda yapılan bir operasyonla Mossad ve peşmergeler Kerkük rafinerilerini bombalayarak, çalışamaz hale getirdiler. Bu operasyon CIA raporlarında da yerini alıyor. Barzani´nin ziyaretinden sonra rafineri haritasına karşılık İsrail de ‘Altı Gün Savaşları´ sonucunda elde ettiği savaş ganimeti Sovyet yapısı silahları, Iraklıları ِldürmek için, Tahran´daki İsrail askeri ataşesi Yaakov Nimrodi aracılığı ile Kürtlere ulaştırdı. Kendilerine verilen Doğu Blok´u silahlarına ِnce şaşıran daha sonra çok sevinen Mesud Barzani´nin babası Molla Mustafa Barzani, ayrıca bulduğu İsrail yapımı bombalardan daha çok istemişti. Kendisini silah ve paraya boğan İsrail´in gücüne hayran kalan Barzani, İsraillilere ortak bir seferberlik de ِnermişti.

Amerika dış politika uzmanı Jack Anderson´un 18 Eylül 1972′de Washington Post gazetesinde yazdığı bir yazısında her ay İsrailli bir yetkili Mesud Barzani´nin babası Molla Mustafa´ya 500 bin dolar vermekteydi, dِnemin CIA raporlarına gِre MOSSAD şefi Zvi Zamir, Barzani´yi Irak´ın Kuzeyindeki kampında ziyaret ederek, Irak´a karşı yapılan saldırı ve sabotajların dozunun artırılmasını istemişti.
1973´ten sonra Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü CIA’de bu işbirliğine katıldı. CIA ajanları, Irak´ın Kuzeyine, İran üzerinden peşmergelere gizlice gelen askeri malzemenin akışını koordine etmeye başladılar.
Bِlgede kendisine bağlı bir Kürt devleti isteyen İsrail´in ilişkileri baba Barzani´den sonra da devam etti. İsrail ile oğul Mesud Barzani arasındaki ilişkiler babası dِnemindeki gibi aleni olmaktan çok, farklı konseptler de sürüyor. Bِlgede bulunan 24 değişik grubun içinde Barzanilerin etkin konuma gelmesinin en ِnemli sebebi ABD ve İsrail´in verdiği destek olarak gِsteriliyor. Araştırmacı Aytunç Altundal´a gِre İsrail´in Irak´ın Kuzeyi ile olan ilişkilerini Kürt Yahudiler sağlıyor (İsrail´de 150-200 bin arasında Kürt Yahudisi yaşamaktadır) . Altundal; "İsrail ile ilişkiyi Barzani´nin yanında bulunan Sami Abdurrahman sağlıyordu (1 Şubat 2004 tarihinde Türkmen şehri Erbil’de bir intihar saldırı sonucunda ِldürüldü. Sami Abdurrahman İsrail tarafından ِzel olarak eğitilip yetiştirilmişti, Irak Hükümetinde bakanlık yaptığı sırada Irak hakkında tüm bilgileri İsrail´e aktarıyordu). Barzanilerin Amerika ile CIA bağlantısı yine İsrail aracılığı ile sağlanıyor” diyor.
Mossad´ın Barzani ile ilişkileri, Londra ve Sidney´de yayınlanan "Israel´s Secret Wars – A History of Israel´s Intelligence Services” (İsrail´in Gizli Savaşı – İsrail İstihbarat Servislerinin Tarihi) adlı kitapta da sergilenmektedir. Kitap, İngiliz The Guardian gazetesinde 1984 yılından bu yana Tel-Aviv muhabirliğini yapan Ian Black ve Washington´daki Brooking Enstitüsü´nde çalışan ِğretim üyesi Benny Morris tarafından yazılmıştır. Kitapta Mossad-Barzani ilişkileri, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Mossad yazışmalarına dayanılarak açıklanmaktadır. Önsِzde, kitabın yayından ِnce İsrail ordu yetkilileri tarafından da incelendiği belirtilmektedir.

Bu bilgilerin dışında, 1969 yılı Mart ayında Kerkük petrollerine yapılan saldırının da İsrail tarafından yapıldığı açıklanmaktadır. Mossad-Barzani ilişkilerinin İsrail´in Tahran´daki askeri ateşesi Yaakov Nimrodi aracılığı ile gerçekleştirildiği de bir başka ِnemli bilgidir. Nimrodi´nin üstlendiği gِrev de son derece ilginçtir; Nimrodi Sovyet silahlarının Barzani´nin eline geçmesinde rol oynamıştır.
Kitapta Mossad´dan Kürtlere 500 bin dolar para verildiği, sağlam bilgi kaynaklarına dayanılarak açıklanmaktadır. Bu durumda ِnemli bir soru gündeme gelmektedir: 70′li yıllardaki bu ilişkiler bugün sürmekte midir? Kitapta ele alınan bilgilere gِre bu sorunun cevabı, "evet”dir:

Ian Black ve Benny Morris´in deyimiyle, Kürtler ile İsrail arasındaki ilişkiler "Ortadoğu´nun en kِtü saklanan sırrı”dır. Bütün bunların mâkul açıklaması Amerika ve İsrail´in Ortadoğu´da, başlangıçtan günümüze değin ortaklaşa sürdürdükleri kirli oyunları deşifre eden kilometre taşlarında saklıdır.
2003 Irak Savaşı ِncesinde İsrail’in Irak Kürtlerine ilgisi daha fazla arttı. Kürt peşmergelerin ABD ve İsrail tarafından askeri eğitimden geçirildiği, bunlara Tel Aviv tarafından silah yardımı yapıldığı herkesin malumuydu. Ancak İsrail kendisinin Irak’taki tüm faaliyetlerini yalanladı. Savaştan sonra ise İsrail ajanları ve diğer personeli en küçük Irak karakollarına kadar girdi. Kürtlerin güçlendirilmesi çalışmaları tam hız devam etti. 2004’de Pu¬lit¬zer ِdül¬lü dünyaca tanınmış-saygın gazeteci Seymour M. Hers’in The New Yorker’da yayınlanan makalesi İsrail’in ‘Kürt Operasyonu’ konusunda tüm dünyayı açıkça bilgilendirdi. Buna gِre İsrail gizli servisi ve askeri birimleri Irak’ın Kürt bِlgesinde peşmergelere komando ve diğer askeri eğitimleri veriyor, ayrıca Irak dışında İran ve Suriye Kürt bِlgelerinde operasyonlar düzenliyordu. Bu faaliyetlerde Mossad ajanları daha çok işadamı ve bilim adamı kimliklerini kullandılar. Hiçbirinde İsrail pasaportu yoktu. Tamamına yakını mükemmel Arapça ve Kürtçe konuşuyordu ve fiziksel olarak bir Irak’lıdan ayrılmaları imkansızdı. Bunlara ek olarak diğer İsrail birimlerinden gelenler de benzeri ِzellikleri taşıyorlardı. Hersh’in konuştuğu bir CIA ajanına gِre İsrail’ uzun süredir Irak’ın Kuzeyindeydi ve Amerikan istihbaratçıları bunu uzun süredir biliyordu. İsrail’e gِre Kürtler ِncelikle İran’a ve İran’ın Irak’taki uzantılarına karşı kullanılacak. İsrail bu bağlamda sıradan komandoların dışında bir Kürt ‘Mistaravim’ oluşturmaya çalışıyor. Son derece hızlı ve etkili bir komando birliği. Bu birlik sadece savaşmayacak, suikastlar düzenlecek, ِzellikle Şii ve Sünni liderleri ortadan kaldıracak ve istihbarat toplayacaktı. Kısacası Amerikalıların yapamadığını yapacaktı.

Sey¬mo¬ur M. Hersh’in “Emir Ko¬mu¬ta Zin¬ci¬ri” ad¬lı ki¬ta¬bın¬da il¬ginç bil¬gi¬ler yer al¬mak¬ta¬dır: “ـst dü¬zey bir CIA yet¬ki¬li¬si, ken¬di¬siy¬le bir gِ¬rüş¬me¬miz¬de, ‘İs¬ra¬il¬li¬le¬rin Irak’ın Kuzeyinde faali¬yet gِs¬ter¬dik¬le¬ri¬ni ka¬bul et¬miş¬ti. İs¬ra¬il¬li¬ler ora¬da da ol¬ma¬la¬rı ge¬rek¬ti¬ği¬ni dü¬şü¬nü¬yor¬lar’ de¬di. İs¬ra¬il-li¬le¬rin Was¬hing¬ton’un ona¬yı¬nı is¬te¬yip is¬te¬me¬dik¬le¬ri¬ni sor¬du¬ğum¬da ise ay¬nı yet¬ki¬li gü¬le¬rek “İs¬ra-il¬li¬le¬re ne yap¬ma¬la¬rı ge¬rek¬ti¬ği¬ni sِy¬le¬ye¬bi¬le¬cek bi¬ri¬ni ta¬nı¬yor mu¬sun? On¬lar hep ken¬di çı¬kar¬la¬rı-na en uy¬gun dü¬şen şe¬yi ya¬par¬lar” kar¬şı¬lı¬ğı¬nı ver¬di. CIA yet¬ki¬li¬si İs¬ra¬il’in bِlgede¬ki var¬lı¬ğı¬nın Ame¬ri¬kan is¬tih¬ba¬rat çev¬re¬le¬rin¬de bi¬lin¬di¬ği¬ni de ila¬ve et¬ti.”

Es¬ki bir İs¬ra¬il is¬tih¬ba¬rat su¬ba¬yı, 2003 yı¬lı son¬la¬rın¬dan be¬ri Kürt ko¬man¬do bir¬lik¬le¬ri¬ni, İs¬ra¬il’in en giz¬li ko¬man¬do bi¬ri¬mi olan Mis¬ta¬ra¬vim ka¬dar et¬kin bir güç¬te eğit¬tik¬le¬ri¬ni açık¬la¬mış ve son¬ra da şu¬nu ek¬le¬miş¬ti: “Ba¬kın, İs¬ra¬il Sad¬dam’a kar¬şı bir den¬ge un¬su¬ru ola¬rak Kürt¬le¬ri hep destekle-miş¬ti. (http://www.youtube.com/watch?v=XTt84I3bxF4, Israel Training Iraqi Kurds-israil Irak Kürtlerini eğitiyor, youtube sitesinde video gِrüntüsü ), BBC televizyonu tarafından yayınlanan belgeselde İsrailli komandolar ve Mossad ajanlarının Irak’ın Kuzeyinde cirit attığının kanıtı adeta . Peşmergelere gizlice askeri eğitim veren İsrailli askerlerin arkasına dizilmiş peşmergeler marş sِylemekteler.Videoda ki gِrüntüler İsrail’in Irak’ın Kuzeyinde faaliyet gِsterdiklerinin bir ispatı. PKK’yi Türkiye’ye karşı silahlandıran, eğiten, barındıran ve lojistik destek verenler kimlerdir sizce?

Mossad Irak’ta Cirit Atıyor

İsrail’de yayınlanan Yedioth Ahronot Gazetesi ise, bazı İsrail şirketlerinin Irak’ın Kuzeyindeki bِlgesel yِnetimle anlaşmalı olarak, Kürt güvenlik güçlerini (peşmergeleri) gizlice eğittiklerini, onları milyonlarca dolarlık malzeme ile donattıklarını ve ayrıca Erbil´deki bir havaalanı inşaatına da gizli katkı sağladıklarını bildirdi. Mossad Başkanlığına Meir Dagan’ın atanmasıyla birlikte; Bağdat, Nasiriye, Kerkük ve Basra’da da şubeler açıldığı ve Irak genelinde aktif istihbari operasyonlar yürütülmeye başlandığı belirtiliyor. Mossad bu arada, Kerkük’te, en büyük casusluk ve dinleme istasyonunu kurdu (Mossad Kerkük’ün Arafa semtinde ve Bağdat yolunda “Kadınları Kalkındırma” ve “Demokrasiyi Yerleştirme” gibi kurumlar açtığını bِlge istihbarat birimleri tarafından bilinmektedir). Beytülmukaddes’te yayınlanan El-Menar Gazetesi, Mossad’ın, Irak ile İran sınır bِlgelerinde çok sayıda casusluk ve dinleme istasyonu kurduğuna dikkat çekiyor.

Mossad ajanları Bağdat’ın çeşitli ve hassas bِlgelerinde yüksek fiyatlar ile birçok mülk ve arazi satın aldılar. Irak’a sızma eylemi, sadece arazi ve mülk satın almak veya gizli ekonomik ve ticari şirketler kurmakla sınırlı değil. Mossad ajanları, Irak ekonomik yapısını da yِnlendirme, ekonomik politikalarını sevk ve idare etme mekanizmalarını da oluşturdu. Irak’ta yayınlanan El-Şule Gazetesi’nin haberine gِre, Irak’a giriş yapan Yahudiler, Iraklı ailelere tahsis edilen gıda ve tahıl karnelerini satın almak için 60 milyon dolar tutarında bir teklifte bulundular. İsrailli şirketlerin Irak’taki faaliyetlerinin artması ve Irak halkının bu sızma girişimlerine tepki gِstermesi sonucu, Yedioth Ahronot Gazetesi hedef saptırmak amacıyla, ABD’nin isteği üzerine alt yapı işleri uzmanı 8 İsrailli’nin Irak’ta gِrevlendirildiğini belirtti. İsrailli tüccar ve iş adamlarının Irak’taki faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla Yahudi turistler veya gِçmenlere yeni kimlikler hazırlıyor. İsrail’in Irak’ta rant elde etmek ve vurgun yapabilmek için kullandığı diğer bir ekonomik ve ticari yِntem ise, tüketim tarihi sona ermiş, ikinci el eşya ve malzemeleri Irak pazarına sevk etmektir.


İsrail Basın Organları Yedioth Ahronot, Maarif ve Haaretz Gibi Gazetelerin Yayınladığı İsrail Askerlerinin Kürt Peşmergeleri Eğittiğini Belgeleyen Gِrüntü ve Heberleri


2005´in Aralık ayında ise konuyu bu kez İtalyan La Stampa gazetesi gündeme taşıdı. La Stampa´ya gِre İsrailli onlarca asker ‘tarım uzmanı´ ve ‘mühendis´ kimliği altında Iraklı Kürtleri eğitiyordu. Gazeteye gِre İsrailliler bِlgeye Türkiye üzerinden geçiş yaptılar. Geçişin ardından ‘Z Bِlgesi´ olarak kodlanmış gizli bir yere konuşlanan İsrailliler burada Kürtlere ağır askeri eğitim vermeye başladılar. Analizini İsrail´in Yediot Ahronot gazetesine dayandıran La Stampa´ya gِre Kürtler ile ilk temasları sağlayan da Mossad´ın eski başkanı Dany Yaton´du (1996-1998). İlk temasların ardından bağlantı İsrailli işadamı Şlomi Michaels tarafından sürdürüldü. Yatom´un kurduğu Magalcom şirketi yakın bir zamana kadar Kürtlere ‘stratejik danışmanlık´ yaptı. Yatom tüm bu iddiaları reddetti. Ancak eldeki belgeler bu yalanları boşa çıkarıyor. Bu arada İsrailli askerlerin bِlgedeki varlığını İsrail gazetesi Yediot Ahronot da gِrüntüledi. Erbil yakınlarındaki Erbil Havaalanı´ndaki gِrüntüler İsraillilerin bu bِlgedeki varlığını kanıtlayan ِnemli bir kanıt oldu.Mossad’ın, Irak’taki operasyonlarının en ِnemli hedeflerinden biri de, ülkenin bilgin, alim, düşünür, yazar, araştırmacı ve stratejist gibi seçkin ve eğitimli insanlarını bir şekilde devre dışı bırakmaktır. Irak ـniversiteleri Öğretim ـyeleri Derneği’nin yayınladığı bir rapora gِre, Irak’ın işgal edildiği tarihten beri yüzlerce Iraklı ِğretim üyesi-bilgin ve aydın ِldürüldü. Mossad’ın listesinde 800 kişinin daha bulunduğu ِne sürülüyor. Saldırılardan kurtulmak amacıyla ülkeyi terk eden Iraklı bilgin-ِğretim üyesi ve araştırmacı sayısı ise onbinleri aştı.

Özel jeopolitik konumu ve ülkenin Ortadoğu’daki güç ve kriz kaynaklarına yakınlığından dolayı Irak, daima İsrail ile Amerika’nın dikkatini çekmiştir. Elbette İsrail, Iraklı Kürtlerle ve partilerle çok gizli bir ilişki kurmuştur. Bu nedenle, İsrail’in Irak’taki ِrtülü varlığı ile yakından ilgilenen bِlge ülkeleri, 1948 yılında, ِnce Filistin’de gِrülen yayılmacı politikanın benzerinin, şimdi Irak’ta uygulanıyor.

28 Eylül 1980 de İsrail Başbakan´ı Menahem Begin´in, İsrail´in Kürtlere para, silah ve eğitim sağladığını ilk kez açıklaması ve 29 ve 30 Eylül tarihli İsrail gazetelerinin Barzani´nin 1960larda ve 1970li yılların başlarında İsrail´e birkaç gizli ziyaret gerçekleştirdiğini yazmaları üzerine su yüzüne çıkar
TRT’nin Arapça yayın yapan kanalın kordinatِrü Sefer Turan ve gazeteci Hüsnü Mahalli’nin Bağdat’ta Celal Talabani ile yaptıkları rِportaj 21 Ekim 2010 tarihinde Yeni Şafak Gazetesinde yayımlandı.
Soru : Bazı uluslararası medya kuruluşlarının çokça gündeme getirdiği bir konu var. Bu da İsrail’in Irak’taki varlığı. Sizden direkt olarak İsrail’le ilişkilerinizi sormak istiyoruz. İsrail’in Irak’taki varlığı doğru mu?
İsrail’in Irak’ta resmi bir varlığı yok. Hem Irak’ın Kuzeyinde, hem Orta Irak’ta, hem Güney Irak’ta… Tabi bazı batı ülkelerinin gِnderdiği Yahudi temsilciler olabilir. Yahut İsrail’le ilişkileri olan kimseler olabilir. Bunu yalanlayamam. Çünkü biz insanlara yani buraya şirketler ya da başka kurumlar adına gelenlere bu tür sorular sormuyoruz. Ancak İsrailliler olarak ne Irak’ın Kuzeyinde ne de diğer bِlgelerde İsrail yok. Irak’ın İsrail’le herhangi bir ilişkisi yok. Bu nedenle bu propagandalar Arap ulusalcılarının sِylemleri. Yeni Irak’a karşı olanların propagandaları, başka bir şey değil. İşte Türkiye’nin yıllarca terِr ِrgütü PKK konusunda medet umduğu “fırıldak” Celal Talabani’nin yalanlarını gِrüyorsunuz! İsrail’in Irak’ta resmi bir varlığı yok!

2003’te Irak’ın, ABD tarafından işgaliyle ilişkiler gün yüzüne çıkmaya başlamış ve İsrail’in, Irak’ın Kuzeyinde askeri eğitim faaliyetleri videolar, araştırma yazıları ile belgelenmiştir.
Irak’ın Kuzeyinde gِrev yapan Kürtlerin ilan edilmemiş genel kurmay başkanı Mossad ajanı Sagi Chori bakın nelerden bahsediyor:

Sağda Kürtlerin ilan Edilmemiş Genel Kurmay Başkanı Mossad Ajanı Sagi Chori ve Mesud Barzani’in Babası Molla Mustafa Barzani-Irak’ın Kuzeyi
“İsrail, Iraklı Kürtlere ilk desteği 1966 yılında vermeye başladı. O dِnem Mossad adına çalışıyordum. Beni Kürt peşmergelere eğitim vermem için Irak’ın Kuzeyine gِnderdiler. Bِlgeye yalnız gittim. Orada Barzani’nin ofisinde Hacı ـmran’da, David Kron (Irak Kuzeyinin Mossad İstasyon Şefi) ve ismini hatırlamadığım bir Mossad ajanı ile buluştum. Burada Molla Mustafa, oğulları İdris ve Mesut Barzani’nin konuğu olarak kaldım. Kürtçe ve Arapça bilmediğim için bir tercüman vasıtasıyla konuştuk. Bu ziyaretin ardından Tahran’a geçtim. Burada da Kürt peşmergelere eğitim verdim. Sonra Şah istemedi ve sِz konusu peşmergeleri İsrail’e gِtürüp orada eğittik. Verdiğimiz eğitim, “az kişiyle büyük güçlere karşı savaş” eğitimiydi.
Daha sonra tekrar Irak’ın Kuzeyine geçtim. Kürt peşmergelerle birlikte verdiğimiz eğitim çerçevesinde Irak’ta savaşmaya başladık. Barzani ile her gün gِrüşüyorduk. Verdiğim teknikler sayesinde büyük ordulara karşı az kişiyle nasıl başarılı olabileceklerini ِğrendiler. İsrail’e geri dِndüm. Dِndükten sonra Barzani’nin el yazısı ile bana mektup gِnderdiğini gِrünce çok sevindim.”
Irak Kuzeyinin Mossad’ın eski İstasyon Şefi Eilezer Tsafrir’i Kürt-İsrail ilişkileri üzerine İsrail ile Irak Kürtleri arasında tarihsel bağlar olduğu inkar edilmeyecek gerçeklerdendir. Özellikle 1970´li yıllarda Molla Mustafa Barzani ile sıcak ilişkiler yaşandığı ve İsrail Gizli servisi Mossad tarafından Irak ordusuna karşı kullanılmak üzere silah yardımında bulunulduğu artık sır olmaktan çıkmış durumdadır. Bir dِnem Molla Mustafa Barzani ile yakın ilişkisi ile bilinen, Barzani’ye silah gِtüren ve peşmergelere eğitim veren Tsafrir, Mossad’ın Lübnan ve Irak Kürtleri büro şefliğini de yaptı.


Sağdan 1. General Eilezer Tsafrir Mossad İstasyon şefi iken-Irak’ın Kuzeyi

Odatv’den Barış Terkoğlu’nun Mossad’ın Eski İstasyon Şefi Eilezer Tsafrir İle Yaptığı ropِrtaj;
Sayın Tsafrir, siz uzun yıllar Mossad’da gِrev yaptınız. Mossad´ın KDP ve onun başkanı Molla Mustafa Barzani ile ilişkisi nasıl başladı?
Mossad ile Irak´taki Kürtler arasındaki ilişki 1965 yılında başladı. İlk temas Irak Kürtlerinin İsrail´in Avrupa’daki bir elçiliğine müracaatı ile yaşandı. Asıl ilişki ise Kamuran Ali Bedirhan aracılığı ile kuruldu. Bedirhan Paris´te Kürtçe Profesِrü idi. Kendisi Molla Mustafa Barzani adına İsrail’le ilişki kurmak için müracaat etti. İsrail´de dِnemin başbakanı Ben Gurion kendisine olumlu cevap verilmesini istedi ve bu gِrevi Mossad´a yِnlendirdi.
Mossad, Irak Kuzeyin´de gerçekleşen operasyonlara nasıl destek verdi? (Eğitim, lojistik, saldırı vb. gibi)
Ne Mossad ne de herhangi bir İsrailli Kürtlerin savaşına iştirak etmedi (bu sِze kim inanır? Sadece saflar). Kendilerine danışmanlık yaptık ve kendilerini eğittik. Manga´dan tabur yِnetimi kurslarına kadar kurslar verdik. Onlara Araplar’la yaptığımız savaşlardan elde ettiğimiz topları verdik. Karadan karaya atılan toplar ile uçaksavar toplarına kadar toplar verdik ( bu silahlar ne için veriliyordu? Tabi ki Iraklıları ِldürmek için!). Bunların dışında Irak Kuzeyinde birkaç yıl boyunca Sahra Hastanesi bulundurduk. Bu hastane İsrail Savunma Kuvvetleri doktor ve hastabakıcılarının emekleriyle ayakta tutuldu.
Siz Mustafa Barzani ile nasıl tanıştınız? Barzani, İsrail´e ve onun politikalarına nasıl bakıyordu?
Molla Mustafa Barzani ile birçok kez karşılaştım. Orada bulunduğum bir sene boyunca neredeyse haftada iki kez buluştum kendisiyle. İsrail´e ve İsrail’in yardımlarına karşı büyük takdiri vardı. Irak bunalımı karşısında hiçbir ülkenin yardımlarına koşmadığı bir zamanda bizim yardım etmiş olmamızı takdir ediyordu. O da bizim Filistinliler karşısındaki konumumuza tavır koymuyordu. Mossad´ın Irak Kuzeyinde çekirdek bir biriminin olduğu yaklaşık 10 yıl boyunca diyebiliriz ki İsrail ve Kürtler arasında bir sevgi romanı oluştu. Fiili bir ilişki olsun veya olmasın bu sevgi hep mevcuttu.
Mustafa Barzani, İsrail´e sadece pragmatik nedenlerle mi yakın davranıyordu? Yoksa İsrail-KDP ilişkileri stratejik mi? Aynı değerlendirmeyi İsrail´in Kürtlere bakışı için yapar mısınız?
O yıllardaki jeopolitik sisteme gِre, (hatta kısmen de bugün bile) ِzellikle İslam dünyasının büyük bir kısmının İsrail düşmanı olduğu bir ortamda, bizimle iyi ilişkileri korumaya hazır olan herkesle bu ilişkileri iyi tutmak bizim de gِrevimizdi. Hatta stratejik olarak şarttı. Bu ülkelerin başında da Türkiye ve İran gelmekteydi. Irak´ta Kürtler, Lübnan´da ise Hıristiyanlar ve daha başkaları da...
Irak´ın kuzeyinde kurulacak bir Kürt devleti İsrail´in çıkarına mı? Siz yıllardır Mossad´la ilişkili olan bir isim olarak İsrail´in bu konudaki politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bütün Kürtler’in ( Türkiye, İran, Suriye ve Irak) her zaman iyi olmasını temenni ediyoruz. Özellikle Irak´taki Kürtlerin ki onlarla uzun ve iyi ilişkilerimiz olmuştu. Şayet Kürt halkının tamamından bahsedecek olursak; Türkiye, Irak, Suriye ve İran´da“azınlık” olarak yaşamakta olan onlarca milyon insandan sِz ederken, bِlgedeki bütün milletler için neyin iyi olması gerektiğini sِylüyorsak onlar için de aynısını sِyleyebilmeliyiz.
Barzani ve Mossad Bağlantısı

7 Ocak 1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde Uğur Mumcu, Mossad-Barzani bağlantısını şِyle anlatmaktadır: " Ortadoğu’nun karanlık bir kuyu olduğu her gün biraz daha anlaşılıyor. Kanıtlanan son ilişki MOSSAD-Barzani ilişkisidir.
MOSSAD, İsrail’in gizli istihbarat ِrgütüdür. Bu ِrgütün, Kürt lideri Molla Mustafa Barzani ile ilişkileri olduğu sِylense daha ِnce kim inanırdı?
Barzani’nin CIA ile ilişkisi artık belgelendi.
Kimse bu ilişkiye, “Hayır olmadı” diyemiyor.
CIA-Barzani ilişkileri biliniyordu da
MOSSAD-Barzani ilişkileri bilinmiyordu.
MOSSAD’ın Barzani ile ilişkileri Londra ve Sydney’de yayınlanan “Israel’s Secret Wars-A History of Israel’s Intelligence Services” adlı kitapta sergileniyor.
Kitap, İngiliz The Guardian gazetesinde 1984 yılından bu yana Tel-Aviv muhabirliğini yapan Ian Black ve Washington’daki Brooking Enstitüsü‘nde çalışan ِğretim üyesi Benny Morris tarafından yazılmış.
Kitapta MOSSAD-Barzani ilişkileri, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve MOSSAD yazışmalarına dayanılarak açıklanıyor.
Önsِzde, kitabın yayından ِnce İsrail ordu yetkilileri tarafından da incelendiği yazılıyor.
* * *
Barzani’nin Irak rejimine karşı ayaklandığı yıllarda, ABD-İsrail-İran üçlüsü bu ayaklanmayı destekliyor. Barzani-ABD ilişkileri, ABD Dışişleri eski bakanı Henry Kissinger eliyle yürütülüyor.
Kitapta, MOSSAD’dan Kürtler’e 50 milyon dolar para verildiği, ABD kaynaklarına dayanarak açıklanıyor. (sh.328)
70’li yıllardaki bu ilişkiler bugün sürüyor mu?
Kitaba gِre sürüyor.
“Kِrfez Savaşı” sırasında Irak’ın attığı Scud füzelerinin Tel-Aviv’e düşmesi üzerine bu ilişkiler yeniden başladı. (sh.521)
Baba Molla Mustafa Barzani ile kurulan ilişkiler, şimdi de oğul Mesud Barzani ile sürüyor.
MOSSAD, Barzani’ye Avrupa kahvelerinde çekler vererek bu desteği sürdürüyor.
Kitapta, Mesud Barzani’nin İsrail’e gizlice giderek yardım istediği yazılıyor.
Bu ilişkiler sürüyor ve anlaşılıyor ki daha da sürecek...
Gizli yollarla sürecek, açık yollarla sürecek...
İlgi belli...
İlişki de belli...
Kürtler sِmürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve MOSSAD’ın Kürtler arasında?
Yoksa CIA ve MOSSAD, antiemperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi?”
Dış güçlerin(ABD, İsrail ve Avrupa ـlkerleri) desteği olmasaydı Kütler bِlgede bu duruma gelebilir miydi? Kürtlerin kime hizmet ettikleri açıkça ortaya çıkmıyor mu? Bu güçlerin desteği ile Kürtler neredeyse bِlgede ikinci İsrail’i kuracak duruma getirildiler.
Irak Türkmenlerine gelince, Tarih boyunca devletine sadık ve bağlı kalan 3 milyon Irak Türkü bu sadakat ve bağlılığın bedelini ağır ِdüyorlar. Bugün Türkmenler, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve Kürt peşmerge arasında kültürel soykırım ve kitlesel soykırım tercihleri arasında bırakılmış, yüz binlerce Irak Türk’ü, ِlüm ve zorunlu gِç arasında kalmıştır. Türkmenlerin yeri yurdu bu grupların işgali ve istilası altına girmiştir. Türkmenlerin yüz yüze kaldığı olaylar açıkça kıyımdır ve etnik temizliktir.


Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (64)...

Kerkük'te 9 patlama: 17 kişi yaralandı

Hits: 21

Kerkük kentinde peş peşe 9 patlama gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgi…

Devam...

Kerkük Havalimanı ağustos ayında açılacak

Hits: 72

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açıla…

Devam...

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Hits: 23

Iraklıların büyük bir çoğunluğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere hile ve usulsüzlük…

Devam...

1959 KATLİAMI,NESİLLER BOYUNCA HAFIZADAN SİLİNMEYECEK

Hits: 55

Türkmenlerin maruz kaldığı 1959 Kerkük Katliamı’nın 59. Yıldönümü münasebeti nedeniyl…

Devam...

Salihi: Türkmen gencinin Türkiye Burslarına kabul edilmediğini biliyoruz

Hits: 118

Bugünlerde, Irak dahil pek çok ülkeden gencin Türkiye'de yüksek öğretimde eğitim alması ama…

Devam...

'Gaye bölgeyi Türkmen varlığından arındırmaktı, hesap tutmadı'

Hits: 257

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük il…

Devam...

Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz

Hits: 38

Irak Başbakanı İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asl…

Devam...

Kerkük'te 8 ayda 22 Türkmen öldürüldü

Hits: 48

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar bitmek bilmiyor. Kerkük'te …

Devam...

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Hits: 57

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta i…

Devam...

Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!

Hits: 90

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi c…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 32025

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 24058

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 23723

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 23490

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 21338

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...