1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

MUSUL’A OPERASYON

Kerkük

Dr. Cüneyt MENGÜ


Kýsa bir süre önce üst düzey Irak’lý bir yetkilinin Ýstanbul’a yapmýþ olduðu ziyaret sýrasýnda kendileriyle yüz yüze görüþme imkânýmýz olmuþtur. Irak’taki durumdan söz ederken Musul Vilayeti’ne geniþ kapsamlý bir askeri harekâtýn gündeme alýndýðý ve harekâtýn Mart veya Nisan ayý içerisinde gerçekleþtirilebileceði ifade edilmiþtir.
Bilindiði gibi 10 Haziran 2014’de kýsa adý IÞÝD veya DAEÞ olan terör örgütü operasyonlarý sonucunda, Irak’ýn 2. büyük þehri Musul ve Türkmen þehri Telafer baþta olmak üzere Irak topraklarýnýn 1/3’ü zaman içerisinde IÞÝD tarafýndan iþgal edilmiþtir. Ne hikmetse Irak ordusu herhangi bir mukavemet göstermeden, bütün araç-gereçlerini, teçhizat, silah ve mühimmatlarýný yerinde býrakarak Musul ve Telafer’i IÞÝD’e ve IÞÝD’in taarruzu olmadan da Kerkük’ü Peþmerge’ye terk etmiþtir.
Tabiidir ki IÞÝD tehdidinin devamlýlýðý hem merkezi hükümet, hem de bölgesel Kürt yönetimi üzerinde belirsizlik ve kaos yaratmaya devam etmektedir.
Bölgesel Kürt yönetiminin önemli endiþeleri arasýnda Irak’ýn bir bölümünde hâkimiyet saðlayan IÞÝD dýþýnda Þiilerin yönetimde etkin olduðu Ýran destekli Irak hükümetinin giriþimleri yüzünden petrol zenginliðini kaybetme korkusu ve ihtilaflý bölge olarak adlandýrýlan Kerkük þehrinin geleceði yer almaktadýr.
Iraklý bir Arap vatandaþýnýn referans göstermeden elini kolunu sallayarak Baðdat’tan ne Erbil’e ne de Süleymaniye’ye girmesi mümkün deðildir. Oysaki Erbil ya da Süleymaniye’den Iraklý bir Kürt vatandaþý, Irak’ýn diðer yerleþim yerlerine serbestçe giriþ-çýkýþ yapabilmektedir. Ýkinci önemli husus; hali hazýrda IÞÝD Kerkük’ün kuzey ve batý bölgelerinde mevzilenirken Þii milislerinin Kerkük’ün güneyine hâkim olmalarý ve Peþmergelerin de Kerkük’ün merkezini kontrolleri altýnda tutmalarý manidar ve düþündürücüdür.
Bilindiði üzere Bölgesel Kürt Yönetimi baþkaný Mesut Barzani IÞÝD’e karþý birleþik Peþmerge cephesini desteklemek amacýyla 17 Þubat 2015 tarihinde Kerkük’e yapmýþ olduðu son ziyaretinde, Kerkük’ün sadece Kürdistan’a ait olduðunu ve bölgeye sadece Kürt Peþmergelerinin girebileceðini açýklamýþtýr. Barzani’nin bu açýklamasý merkezi hükümet ile Þii milisler ve Türkmenler tarafýndan endiþeyle karþýlanmýþ ve bunlarýn üzerinde infial yaratmýþtýr.
Þii milis kuvvetleri cephesine bakýldýðýnda, Irak’ýn en aktif Þii militan örgütlerinden biri olan Asaib Ehl el Hak grubunun baþkaný Kays Gazali yerel halk isterse Kerkük’e girebileceklerini ve Kerkük’ün Kürtlere deðil Iraklýlara ait olduðundan buna Barzani’nin karar veremeyeceðini söylemiþtir. Bu meyanda benzer açýklamalar yine çeþitli Þii milis gruplarý ve bazý Türkmen kuruluþlarý tarafýndan da yapýlmýþtýr.
IÞÝD operasyonlarý, ekonomik ve egemenlik haklarýnýn kullanýlmasýndan etkilenen Baðdat ve Erbil iliþkileri, zor iþlemesine raðmen kuzeyden yapýlan ihracatýn gelir ve paylaþýmýnýn kontrolü konusundaki iliþki asimetrik olarak devam etmektedir. Bölgesel Kürt yönetimi tek taraflý olarak kuzeyden petrol ihraç etme hakkýný saklý tutarken Baðdat para kesesini elinde tutma gücüne dayanarak sözde nakit sýkýntýsý çeken Kürtlere bütçe ödeneklerinde kesinti uygulamaktadýr.


Irak Meclisindeki Ahrar Grubunun sözcüsü Yasir el Hüseyni, Irak hükümetine baðlý olmayan Erbil’deki Ticaret Bankasý’nýn Kürt yönetimine garantisiz 1,5 Milyar dolar kredi verdiðini açýklamýþtýr. Öte yandan Neçirvan Barzani’nin geçen hafta Ankara’ya yapmýþ olduðu son ziyarette Türkiye’den de 500 Milyon dolar kredi aldýðý Türk medyasý tarafýndan açýklanmýþtýr.
Bu olay ve geliþmeler karþýsýnda Musul’un kurtuluþunun nasýl olacaðý da ABD dahil taraflar arasýndaki pazarlýða baðlýdýr. Bir defa Musul’un kurtuluþuna yönelik askeri harekâtýn ABD’nin bilgisi ve onayý dýþýnda yapýlamayacaðý aþikârdýr. Batý medyasýnda yayýmlanan haberlere göre Kürt tarafýnýn Musul’un kurtuluþu ile ilgili tampon bölgenin oluþturulmasý gibi bazý talepleri ön plana çýkmaktadýr. Acaba bu tampon bölge ile Türkiye sýnýrý mý, yoksa Kerkük sýnýrý mý kastedilmektedir?
Musul’un kurtuluþu Türkmenler açýsýndan da hayati öneme haizdir. Bir defa her þeyden önce katkýsýz Türkmen þehri olan Telafer’in kurtuluþu, haksýz yere topraklarýndan göç ettirilen yaklaþýk 250-300 bin insanýn tekrar yurtlarýna dönmelerini saðlayacaktýr. Öte yandan Türkmenler ’den de 5000 akýncýnýn Musul operasyonuna katýlacaðýna dair yayýnlanan haberler arasýnda yer almaktadýr.
Yine Iraklý yetkiliden alýnan bilgilere göre, TSK’nýn Musul askeri harekatýna katýlacaðý konusunda Türkiye’nin vereceði aktif katkýnýn þartlarýnýn ABD yetkilileri ile görüþüldüðü anlaþýlmaktadýr. Bu da aynen bize 1 Mart tezkeresini hatýrlatmaktadýr.
Kim ne derse desin, Türkiye 1 Mart tezkeresinde hata yapmýþtýr. Türk ordusunun bölgede istikrarýn saðlanmasý ve Türkmenlerin haklarýnýn korunmasý için ABD ve Irak ile müþtereken Musul’a yapýlacak harekatta yer almasýný umut ederiz.

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13145

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...