1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMENLER SORUNLARINA ÇARE ARIYOR

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü

st düzey Türkmen þahsiyetlerden oluþan bir heyet, Irakta yaþayan Türkmenlerin içinde bulunduklarý kritik ve dramatik durum ile birlikte sorunlarýný görüþmek amacýyla 2 Þubat 2015 tarihinde Irak Cumhurbaþkaný Muhammed Fuad Masum’u Baðdat’ta Cumhurbaþkanlýðý sarayýnda ziyaret ettiler.
Toplantýya Irak Ýnsan Haklarý Bakaný Muhammet Mehdi El Bayati, Ýmar ve Ýskan Bakaný Yardýmcýsý Yýlmaz Þahbaz, Irak’ta geçmiþte biri iskan ve diðeri gençlik olmak üzere iki dönem bakanlýk görevini üstlenen Jasim Muhammed Cafer, Türkmen kökenli milletvekillerinden Niyazi Mimaroðlu, Müdrike Ahmet, Fevzi Ekrem Terzioðlu, Genel Müfettiþ Muhammed Sabýr ve Türkmeneli Stratejik Araþtýrma ve Düþünce Merkezi Baþkaný Dr. Cüneyt Mengü katýlmýþlardýr. Toplantýda ayrýca Irak Cumhurbaþkanlýðý baþdanýþmaný Dr. Turan Müftüoðlu da hazýr bulunmuþlardýr. Toplantýya davet edilen ITC baþkaný ve milletvekili Erþat Salihi ise söz konusu toplantýya iþtirak edememiþtir.
Basýna kapalý olarak yapýlan toplantýda; Türkmenlerin Türkmen Haklarý Kanunu baþta olmak üzere Tuz ve Telafer’in vilayet edilmesi, göçmenlerin durumu ve geleceði, 2015 bütçesinin ve bürokrasisinin Türkmenler açýsýndan eksikliði, Türkmenlerin Irak’ýn üçüncü ve Kürt bölgesinin ikinci unsuru olmalarýna raðmen göz ardý edilmeleri, Irak’ýn siyasi denkleminin dýþýnda tutulmalarý vb. tüm sorunlar Türkmen heyeti üyeleri tarafýndan açýk ve net bir þekilde dile getirilmiþtir. Irak Cumhurbaþkaný Masum ise gündeme getirilen sorun ve taleplerin en kýsa süre içinde ele alýnacaðýný ve çözüm arayýþlarý içinde bulunacaklarýný ifade etti.
Bilindiði gibi, Kerkük meselesi baþta olmak üzere, Türkmeneli bölgesinin sorunlarý ve içinde bulunduðu zorluklar yýllardýr yazýlýp çizilmektedir. Bu hususta þikâyet ve eleþtirilerin haddi hesabý yoktur. Zira kurumlar arasýnda ve hatta tek bir kurum içinde bile söylem birliði olmadýðý gibi hiçbir alanda yeterli derecede üretim yapýlmadýðý da görülmektedir.
Irak’ýn hemen hemen 1/3 ü, küresel gücün yarattýðý IÞÝD’in kontrolü altýndadýr. Türkmenler bu operasyondan en fazla zarar gören topluluklarýn baþýnda gelmektedir. Tarafýmýza ulaþan bilgilere göre yalnýzca katkýsýz Türkmen þehri Telafer ile Musul’un bazý Türkmen köylerinden göç eden Türkmenlerin sayýlarý 300.000 kiþinin üzerindedir. Bu rakama diðer Türkmen bölgelerinden göç edenler de eklendiðinde sayýnýn 400.000 kiþiyi aþacaðý ihtimal dahilindedir.
Her þey bir kenara býrakýldýðýnda hali hazýrda Türkmenler iki ana sorun ile karþý karþýyadýr. Ýlki; Türkmen göçmenlerin durumu ve geleceði, ikincisi ise Türkmenlerin güvenliðidir. Bu dramatik durumun ilk yansýmasý, Türkmen coðrafyasý olarak bilinen bölgenin tehdit altýnda kalarak yok olmaya yüz tutmasýdýr.
Biz Türkmenlerin ise ne atýl durumda olan Türkmen meclisinin yeniden kurulmasý ne de göçmenlerin içinde bulunduðu açmazdan kurtulmalarý için siyasi yönden çözüm arayýþýnda olmadýklarý görülmektedir. Türkmenlerin güvenlik meseleleri ile özerk bölge meseleleri gibi konulardaki çalýþmalarýn eksikliði ITC’nin daðýnýk durumda olmasýndan kaynaklanmaktadýr.
IÞÝD’e karþý oluþturulmakta olan Türkmen silahlý gücü ile ilgili olarak ileri sürülen çekinceler bertaraf edilmeli ve hatta farklý noktalar tespit edilmelidir. Hali hazýrda Türkmenlerin güvenli bölge ihtiyacýnýn yaný sýra göçe zorlanan Türkmenlerin farklý bölgelerde bulunmalarý ileride farklý sorunlarýn meydana gelmesine sebep olacaktýr.
Mevcut dramatik durumun insani boyutunun yaný sýra siyasi ve sosyolojik boyutu, Türkmen varlýðýnýn geleceði açýsýndan önem arz etmektedir. Bu itibarla Türkmenler için 1991’de kuzeyde olduðu gibi ister kuzeyde Telafer-Musul bölgesinde, isterse Kerkük’ün batýsýnda Tazehurmatu’dan baþlayarak “Hemrin Daðlarý”nýn ötesine kadar olan bölgede göçmenler için hem güvenli bölge hem de en az 50.000 konutluk projenin devreye girmesi gündeme alýnmalýdýr. Bu proje ile ilgili olarak BM kurumlarý baþta olmak üzere tüm dünyada bulunan sivil toplum örgütlerinin de destekleri alýnarak, Türkmen kuruluþlarýnca Baðdat’ta yapýlmasý gerekli olan toplantýnýn akabinde bir an önce çalýþmalarýn baþlatýlmasý gerekmektedir.
Allah Türkmenlerin yardýmcýsý olsun.

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13145

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12720

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12141

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...