1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Ve susmayacaðýz

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

Konuþmaya devam...
Komplo olduðunu herkese anlatacaðýz...
Asla bu yoldan caymak yok...
Sen diyorsun ki hiç konuþma …
Topraðýný alacaðým …
Yoksa yakýlmasýna göz yumacaðým …
Arkadaþ yok böyle bir þey…
Zorla susturma zamaný bitmiþtir
Ve…
Eðer korkmak idealimi savunmayý engelliyorsa Kahrolsun bu korku Kahrolsun sandalye için
Kahrolsun kiþisel çýkar için
Susmayý tercih edenlere
Karþýmýzda duruþ sergileyenlere
Ya arkadaþ topraðým,memleketim elden gittikten sonra evim olsun, iþim olsun ve para olsun neye yarar
Kendi evimde güvenliðim kalmadýktan sonra ne yarar
Ne olur hayata bir defa düþün…
Ben Türkmen´im demiyorsan Dünya´nýn Malýný verseler ne yarar Sahipsiz kalan vatandaþýma yardým etmiyorsam eyvahlar olsun bana… Baðdat bizi Görmüyor
Kendi siyasi anlaþmalardan dolayý git baþkalarýna kol diyor…
Peki biz yüzümüzü nereye çevireceðiz?
Siz söyleyin ey ahali!
Tabii ki TC´ye
Kim kolumuzu tutacak?
Kim beni karanlýklarýn ve çetelerin karþýsýnda dik durmak için eðitecek..yol gösterecek ?
Tabii ki TC ama o beni görmüyor önemli isteklerimi karþýlamýyor… Bugün sadece konuþuyorsam ..Bugün sacede yazýyorsam ..Kim bilir yarýn eyleme geçerim!
Çünkü Allah büyüktür.
Hiç bir zaman Allah´tan umut kesmedik KESMEYECEÐÝZ
Ve susmayacaðýz
Kahrolsun korku

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16881

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12412

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10922

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10263

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7782

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...