1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMENLER LÝDERLERÝNÝ ANDILAR

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü

Türkmen toplumunun ileri gelen liderlerinden Albay Abdullah Abdurrahman, Doçent Dr. Nejdet Koçak, Dr. Rýza Demirci ve iþadamý Adil Þerif, Saddam yönetimi tarafýndan þehit edilmelerinin 35.yýldönümü münasebetiyle, Kerkük baþta olmak üzere Türkmeneli Bölgelerindeki kurum ve kuruluþlar, Ankara, Ýstanbul ve Batý ülkelerinde bulunan Türkmen Sivil Toplum Örgütleri tarafýndan geçen hafta saygýyla anýldýlar.
Aslýnda 1980 yýlý Irak Türklerinin siyasi tarihinin çok büyük bir kýrýlma noktasýdýr. Saddam rejiminin Türkmenler üzerindeki baskýlarý had safhadaydý. Bir yýla yakýn Baas rejiminin hapishanelerinde acýmasýz iþkencelere tabi tutulan kahraman liderlerimiz 16.01.1980 günü sabah 06.44’te idam edildiler. Akabinde Türkmenlere ait kültürel ve sosyal tesisler el deðiþtirdi veya kapatýldý, ekonomik özgürlük tamamen kýsýtlandý, bir Türkmen’in diðer bir Türkmen’e gayrimenkul ve aðýr vasýta satýþý yasaklandý, Arap bölgelerinden 10.000 dinar karþýlýðý Kerkük’e getirilen ve daha sonra onlara ‘on binlikler’ ismi takýlan Araplara öncelikler tanýndý ve neredeyse Türkçe konuþmak yasaklandý. Bu itibarla Saddam’a muhalif olan veya rejimin muhalif listesinde kendisini gören Türkmenler Irak’ý terk ettiler.
Dört mücahit kahraman þehitlerimiz hakkýnda çok yazýldý çizildi. Bu yazýda geleceðe ýþýk tutabilmek amacýyla yakýndan tanýdýðým þehitlerimiz hakkýnda hatýralarýmdan yararlanarak özetle bir iki cümle sarf etmeye çalýþacaðým.
Abdullah aðabey yýllarca Baþkaný olduðu Türkmen Kardeþlik Ocaðýna herhangi bir karþýlýk beklemeden her gün herkesten önce gelen ve çoðu zaman da en son çýkan kiþi olmuþtur. Türkmeneli Bölgesi sýnýrlarý içinde bulunan Telafer’den Mendeli’ye kadar 1970’li yýllarýn iletiþim þartlarý dahilinde Türkmen toplumunun her kesimine kendini tanýtabilen yegane liderdir.
Karizmatik liderlik vasýflarýna sahip olan Nejdet Koçak; daha çok genç yaþta Kerkük’te baþlattýðý öðrenci hareketini Ankara’da devam ettirdi ve daha sonra Ankara, Ýstanbul ve Baðdat üniversiteleri arasýnda koordinasyonu baþarýyla saðlamýþtýr. Kerkük meselesini Türk kamuoyuna en iyi þekilde tanýtanlardan biri olan Koçak; mücadelenin temel taþlarýnýn sevgi, sadakat ve eðitime dayandýðýný, baþarýnýn ise ancak birbirimizi sevmekle mümkün olabileceðini her müsabetle dile getirirdi.
Adil Þerif, Türkmen esnaflarý baþta olmak üzere, Kerkük halký tarafýndan çok sevilen bir kiþi idi. Caný ve malý ile her türlü fedakarlýða koþan bir kiþiliðe sahipti ve içtenlikle herkese yardým ederdi.
Kültürel ve sosyal aktivitelere çok önem veren Dr. Rýza Demirci, Kardaþlýk Dergisinde yayýnlanan yazýlarýn bir bölümünü eski harflerle deðil Latin harfleri ile basýlmasýný ve derginin her yönü ile Türkmen davasýna hizmet etmesini saðlamýþ, diðer taraftan da Türkmen öðrenci yurdu gibi aktiviteleri baþarýyla yürütmüþtür. Her üç liderle hemen hemen ayný tarihlerde tutuklanan ve tabi tutulan iþkenceler sonucunda hayatýný kaybeden Demirci’nin cesedi bile ailesine teslim edilmemiþtir. Böylece; 10 Ocak 1980 sabahý dört kahramandan üçü; yan yana daraðacýnda asýlý durdu. Aynen Türkmenlerin öteden beri ümit baðladýðý Üç Hilal Bayraðýný andýrdýlar.
Nejdet Koçak’ýn eþi Ayten Koçak üç kahramanýn idam edileceði gün yaptýðý ziyaret sýrasýnda eþinin kendisine ‘’aðacýn özünde kurt var’’dediðini, yani birilerinin ihbarýndan söz ettiðini, gardiyanýn sana vereceðim isim listesinden tanýdýklarýný iþaretlersen kurtulursun talebine de dönüp bakmadýðýný belirtmiþtir.
Þehitlerimize isnad edilen suç ise; Türkiye casusluðu. Türkiye ise ne yazýk ki idam edilmemeleri için aðýrlýðýný koyamadý.
Hepsine Allahtan gani gani rahmet dilerim. Ruhlarý þad, mekanlarý cennet olsun.

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...