1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

DENKTAÞ VE KERKÜK MESELESÝ

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü

Birkaç gün önce Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ vefatýnýn 3. Yýl dönümü münasebetiyle Lefkoþa’daki kabri baþýnda anýldý. Türk milliyetçisi, Kýbrýs sevdalýsý bilge adam Denktaþ’ý saygýyla anarken Kýbrýs Türkleri ile Kerkük meselesi arasýnda birtakým benzerliklerin yaný sýra bir anýmýzdan da söz etmek isterim.
1980’li yýllarda Saddam’ýn Türkmenler üzerindeki baskýlarý had safhadaydý. BAAS rejimi tarafýndan uygulanan politikalar sonucunda acýmasýz iþkencelere tabi tutulan dört kahraman liderimiz idam edildi. Türkmenlere ait kültürel ve sosyal tesisler el deðiþtirdi veya kapatýldý. Bu dönemlerde ayrýca ekonomik özgürlükler tamamen kýsýtlandý ve bunlarýn akabinde tutuklamalar, sürgünler ve göçe zorlamalar olaðan hale geldi. Saddam’a muhalif olan veya rejimin muhalif listesinde kendisini gören her vatandaþ Irak’ý terk etmiþtir. Bende onlardan birisiyim. Irak’ý terk edenler istihbarat takibindeydi. Öyle ki Kerkük’ten turistik amaçla Ýstanbul’a gelen Türkmenler, Irak Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði (ITKY) Baþkanlýðý görevim nedeniyle, çalýþtýðým iþyerinin bile yanýndan geçmeye çekiniyorlardý.
Biz Kerküklü Türkmenler olarak Sayýn Denktaþ’ýn tecrübelerinden yararlanmak amacýyla 1985 yýlýnda ITKY temsilen bir heyetle KKTC’ni ziyaret ettik. Bu ziyarette bazý Bakanlar ve Meclis Baþkanýyla görüþmelerimizden sonra, KKTC Cumhurbaþkaný Sayýn Denktaþ bizi evinde kabul etmiþtir. Sayýn Denktaþ’la ilk tanýþmam bu vesile ile oldu. Heyette sonraki dönemlerde derneðimizde baþkanlýk görevini üstlenen Prof. Dr. Suphi Saatçi, Gazeteci Kemal Beyatlý ve Dr. Fuat Türkmen bulunmaktaydý.
Kabulde Sayýn Denktaþ kýsaca Kýbrýs’ý anlattýktan sonra yolumuzun çok zahmetli ve zor olduðunu, sabýr gerektirdiðini, Türkiyesiz hiç bir yere varýlamayacaðýný ve en önemli baþarýnýn ise Türkiye’nin tam desteðini arkanýza almakla mümkün olabileceðini belirtmiþ ve KKTC’nin kapýlarýnýn Türkmen mültecilere her zaman açýk olduðunu samimiyetle ifade etmiþtir.
Uluslararasý konjonktürü ve batý zihniyetini çok iyi bilen, bilge dava adamý Sayýn Denktaþ, zaman zaman Ankara’ya raðmen siyaset yapmýþ ve bazen de Ankara’nýn isteklerini kerhen uygulamýþtýr. Ýnançlý ve kararlý olduðu için hep Kýbrýs Davasýnýn yanýnda olmuþtur. Ne yazýk ki Denktaþ’ýn görüþlerinin doðruluðu hep geç anlaþýlmýþtýr. Türkiye’nin AB’ye girmesine KKTC’nin kesinlikle engel olmadýðý, 2004 yýlýnda BM tarafýndan çözüm önerisi olarak öne sürülen Annan Planý’nýn referanduma sunulmasýndan sonra anlaþýldý ve daha sonra bu tablo daha da net görüldü.
Bizim meselemize yani Türkmen meselesine gelince; yazýnýn baþýnda Kýbrýs ile bir benzerlikten söz ettim. Her iki meselede de insan haklarý ihlalleri söz konusudur. Kýbrýs ile Türkmeneli bölgesi arasýndaki ana benzerlik Türkiye’nin desteði ve duruþudur. Her ikisi de Lozan Anlaþmasýnýn 16. Maddesinin kapsamý dâhilindedir. Yalnýz aradaki tek fark birinde garantör oluþu, diðerinde ise Lozan ve akabinde Ankara anlaþmalarýna göre statüsünün deðiþmemesidir. Diðer bir ifade ile birinde garantör olmasý sebebiyle direk olarak, diðerinde ise ancak diplomatik yollarý kullanarak meseleye müdahale edebilmektedir. Her iki meselede de, bazý maksatlý iddialarýn tersine, uygulanan politikalardan Türkiye’nin o topraklarda kesinlikle gözü olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Her iki sorunun çözümü için Türkiye’nin desteðine ihtiyaç vardýr.
Türkmen meselesine daha objektif olarak bakýldýðýnda, Türkiye’nin Irak’ýn ister merkezi hükümet ile ister Bölgesel Yönetim ile olan iliþkilerinde Kýbrýs Türkleri gibi Türkmenler hiç engel olmamýþ ve olmayacaktýr. Türkiye’nin Irak’la ilgili müzakereci rolüne söylenecek bir þey yok, ancak kimin ne istediði ortadadýr. Ancak Türkmenlerin hak ve hukukunun korunmasý gerekmektedir. Son altý ay içerisinde IÞÝD saldýrýlarý sonucu yüz binlerce Türkmen yerinden ve yurdundan olmakta, Türkmeneli coðrafyasý yok olmak üzeredir. Irak’ýn geleceði ile ilgili bir dizi senaryodan söz edilmektedir. Ancak bu senaryolarda Türkmenlere hak ettikleri yer verilmeli, mutlaka çözüm arayýþlarý için bir an önce çalýþmalar baþlatýlmalýdýr. Bunun içindir ki öteden beri Kurultay ve Platformdan söz etmekteyiz. Tekrar Kahraman ve Mücahit Denktaþ’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu þad ve Türk Milleti’nin baþý sað olsun.


Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...