1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Zalimler, Çocukluk Cennetimizi Harabeye ve Hayatýmýzý da Cehenneme Çevirdiler.

site Bakimda

Ali Kerküklü


Türkmen þehri Kerkük düz bir ovada kurulmuþtur. MÖ. 3. yüzyýlda yapýlan kale bir tepenin üzerinde yer alýr ve Kerkük’ün her tarafýna kuþ bakýþý bakan bir konuma sahiptir. Kerkük’ün ortasýndan Hasa Su çayý geçer. Hasa Su çayý Kerkük’ü Eski yaka ve Korya yaka olmak üzere iki yakaya ayýrýr. Kale ile beraber þehir üç kýsma bölünür. Kale þehrin ilk yerleþim yeridir. Çevresine hâkim surlarý ve dar sokaklarý vardý. Kalenin içindeki kesim Hamam, Aðalýk, Meydan ve Zindan adlý dört mahalleden oluþmaktaydý. Þehrin kale dýþýna taþmasý muhtemelen nüfusun da baskýsýyla 17. yüzyýlda olmuþtur. Eski yaka (Karþýyaka) kesiminde kale çevresinde zaman içerisinde ortaya çýkan Ýmam Kasým, Çay, Çukur, Musalla, Bulak, Avcý, Piryadi ve Ahi Hüseyin, adlarýnda mahalleler bulunuyordu. Korya yakasýnda ise Sarýkâhya, Begler, Mahatta (Ýstasyon), Þaturlu, Hasa, Elmas, Yeni Kerkük (Arafa) adlý mahalleler vardý. Kürtlerin yoðun yasadýðý Þorca mahallesi de geçen yüz yýlýn kýrklarý ve ellilerinde yoktu. Kerkük’te sonradan ihdas edilen ‘’iskan (Azadi)’’ ile ‘’Rahimava’’ Kürt mahalleleri de yoktu. Bunlar sonradan Süleymaniye ve Erbil yolu istikametinden göç alarak kurulmuþtu.
Kerkük’te, kale dýþýnda Ýmam Kasým’ýn küçük bir yerleþme çekirdeði olarak varlýðýný biliyoruz. Ayrýca kalenin yarým mil ötesinde ve Hasa Su çayýnýn diðer tarafýnda Korya’nýn, týpký Tisin köyü gibi küçük bir yerleþme olduðu tarihi belgelerle saptanmýþtýr. Daha sonraki tarihlerde bu iki yerleþme de Kerkük kentinin yerleþme dokusu ile bütünleþmiþlerdir. Korya yakasýnda çokça resmi devlet binalarý bulunuyor. Nitekim valilik, kýþla, belediye binasý, nüfus dairesi, tapu dairesi, adliye, kamu yapýlarý Korya yakasýnda inþa edilmiþlerdir.
Büyük Pazar, Korya Pazarý, Kayseri Çarþýsý Kerkük’ün Türkmen kimliðinin en yoðun þekilde hissedildiði yerlerin baþýnda geliyor. Aslýnda Kayseri ’Kapalý Çarþý’ anlamýnda kullanýlýyor. Geçmiþten bu yana alýþýlagelmiþ þekilde, Anadolu’nun ortasýnda yer alan ve ticaretiyle ünlü Kayseri’nin adý verilmiþ ’Kapalý Çarþý’lara. Bu çarþýlardaki dükkân mülkiyetlerinin hemen hemen tamamý Türkmenlere ait.
Kerkük’ün ilk yerleþme merkezinin çekirdeði olan kale, bu yüzden en eski mimarlýk ve kentsel dokunun da merkezi idi. Kerkük kalesi 4 mahalle, 743 geleneksel ev ve onlarca tarihi eserden oluþuyordu. Kerkük Kalesi’nde oturanlarýn hemen hemen tamamý Türkmen’lerdi. 1995 yýlýnda Saddam Hüseyin´in talimatýyla kale sakinleri zorla boþaltýlýr ve 1997´den itibaren 2003´e kadar yüzlerce geleneksel tarihi Türk evi ve eseri buldozerlerle yerle bir edilir. Türkmenlere ait ne varsa, evleri, tarihi eserleri, hatta mezar taþlarý bile yok edilir. Amaç Kerkük’ün Türkmen kimliði ve izlerini silmekti.
Yýktýlar kalamýzý (Kalemizi)
Sürdüler balamýzý
Daha can boðazdayken
Çektiler salamýzý
Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün merkezidir. Bir kentin aidiyeti ve kimliði, o þehrin tarihi mimari eserleri, sosyal ve kültürel yapýsýyla da yakýndan ilgilidir. Kerkük Kalesi, Gök Kümbet’i, Nakýþlý Minare ve Camisi, Aziziye Kýþlasý, Kayseri (Kapalý) Çarþýsý, Kilciler Pazarý, Altunköprü, Kýrdar Haný ve Çarþýsý, Kale Haný, Mecidiye Sarayý, Dakuk Ulu Camii Minaresi, 16 gözlü Taþköprü gibi 60’tan fazla Türk eserine Kerkük’ün her noktasýnda rastlamak mümkün. Kerkük’te yaþayan Türkmenlerin dýþýndaki milletlerin buna benzer acaba kaç tane tarihi eseri vardýr? Yok. Diðer taraftan edebiyat ve kültür alanýnda da Türkmen aðýrlýðýný görmek mümkün. Kerkük’teki sanatçýlarýn çoðunluðu da yine Türkmenlerden. Kerkük Türküleri tüm dünyada hangi dille icra ediliyor? Türkçe.
Bazý gruplar Kerkük bizim diyor, o zaman haklý olarak þu sorularý sormak gerekiyor, Kerkük sizin ise o zaman Kerkük’te tarih, medeniyet ve kültür mirasýnýz nerede? Kerkük sizin ise neden nüfus kayýtlarýný ve tapu dairelerini tahrip edip yaktýnýz? Kerkük sizin ise devlet dairelerini, devlete ait araçlarý, okullarý, hastaneleri, insanlarýn evlerini, özel araçlarýný ve iþ yerlerini neden talan edip yaðmaladýnýz? Ýnsan kendine ait olan bir þehri talan edip, yaðmalar mý hiç? Kerkük sizin ise Irak iþgalinden hemen sonra sahte “Kerkük” nüfus kaðýdý ve gýda karnesi düzenleyerek 700 bin Kürt’ü Kerkük’e neden yerleþtirdiniz?
Kerkük´ün ahalisinin büyük çoðunluðu Türk´tü. Ne Arap ne de Kürt´e rastlamazdýnýz. Þehirde herkes Türkçe konuþur. Biraz farklý bir lehçeyle, ama her þeyiyle Türkçe, etraf hep Türklerle dolu, evde, sokakta, pazarda, çarþýda, camide, parkta, sinemada, lokantada….. Türkler sadece okulda bir miktar Arapça öðreniyorlardý. Hatta Arap öðretmenler eðitim verebilmek için Türkçe öðrenmek zorunda idiler.
Araþtýrmacý yazar Sati AlHisri “Irak’ta Hatýralarým” adlý eserinde 1921 yýlýnda, o dönemin Eðitim Bakanlýðý baþ müþaviri görevinde bulunan Ýngiliz yüzbaþý N.Varel ile olan ihtilafý ve çarpýþmasýný, Eðitim Müdürü muavinliði görevini reddettiðini açýklarken, Varel’in kendisine: “Kerkük’e git, orada Eðitim Müdürlüðü görevini sana verelim, orada Türkçe konuþulur, sen de Türkçe biliyorsun”, dediðini hatýrlatýyor. Varel bu önerisini Kraliyet Sarayý Baþkaný Rüs¬tem Haydar’a da tekrarlamýþ ve Al-Hisri’den Türkçe konuþulan Kerkük’te yararlý olabileceði¬ni söylemiþti. (Sati Al-Hisri, Irak’ta Hatýralarým 1. Cilt, 1927, s.140, 141, 142.)
Türkmen þehri Kerkük, tarihin her döneminde önemini korudu. Kültür varlýðý, sanat, müzik, spor ve çevresinin mimarisi ile de dikkat çekici bir þehir. Kerkük, geleneksel yapý ve tarihe tanýklýk eden kitabeleri ile de göz alýcý bir hazine.
Kerkük’ü karanlýða boðan onun kalesi, Gök Kümbeti, Dakuk Ulu Camii Minaresi, Sultan Saki Yatýrý, Nakýþlý Minaresi, Kerkük (Aziziye) Kýþlasý, Danyal Peygamber Türbesi ve Minaresi ya da kurumuþ Hasa Su çayý deðil, topraðýn altýnda yatan karanlýk, yani petroldür. Türkmen þehri Kerkük´ü gezerken insaný karþýlayan periþan manzara, bu þehirde yaþayan sade insanlarýn, topraðýn altýndaki dev zenginlik kaynaðýnýn sýkýntýsýndan baþka bir yanýný görmediðini ispatlýyor. Baþkalarý için “petrol cenneti” bizler için ise çocukluðumuzun cennetidir Kerkük.
Çocukken yaþadýklarýný hiçbir zaman unutmazsýn. Çünkü hafýzanýn en temiz en güçlü olduðu zamanlardýr çocukluk. Çocukluk cennetimiz Kerkük, nasýl bir "yitik cennet"e dönüþtüðünü görüyoruz. Bu da bize derin bir acý ve keder veriyor. Zalimler, çocukluk cennetimizi harabeye ve hayatýmýzý da cehenneme çevirdiler. Kerkük giderek solan, el deðiþtiren, artýk tutunamayan bir kent. Ötesi, halen, belleðimizdeki yaþayan, kanayan haliyle çocukluk cennetimiz.
Bugün Yerimizi yurdumuzu ve haklarýmýzý silah zoru ile gasp edenler, bizleri baský ve zulüm altýnda tutanlar, ezmeye çalýþanlar ve hürriyetimizi elimizden alanlar bilsinler ki haklarýmýzý mutlaka geri alacaðýz. Biz baþaramazsak, çocuklarýmýz baþaracak, çocuklarýmýz baþaramazsa torunlarýmýz baþaracaktýr. Çünkü çocuklarýmýzý ve torunlarýmýzý da bu yönde eðitiyor ve yetiþtiriyoruz. Dünya nice hükümdarlar, krallar, paþalar, tiranlar, firavunlar, despotlar, eli kanlý katiller gördü. Bu dünya kimseye kalmadý, bugünkü zalimlere mi kalacak? Hiç kimsenin yaptýðý yanýna kalmaz, zulüm payidar olamaz çünkü eden bulur.

Ali Kerküklü (Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabýnýn Yazarý)

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12568

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...