1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

RAKAMLARLA MISIR GERÇEÐÝ

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü

2012-2013 yýllarý arasýnda bir yýl süren Mursi - Müslüman kardeþler dönemi hariç Mýsýr’da ordu; 1956 yýlýnda Nasýr’la baþlayan, ardýndan Sadat ve daha sonra Mübarek olmak üzere günümüz e kadar Sisi ile devam eden yönetimi elinde tutmaktadýr.
Mübarek döneminde yolsuzluðun had safhaya varmasý ve Tunus ile baþlayan Arap Baharý sürecinden ilham alan Mýsýr halký ordunun desteði ile Mübarek’i devirmiþtir. Ardýndan kurulan Geçici Konsey tarafýndan yapýlan seçimlerin sonucunda Mýsýr’da ilk defa bir sivil 30 Haziran 2012 Tarihinde halkýn %54’nun katýlýmý ve oylarýn %51’ini alarak Müslüman Kardeþler adayý Mursi Cumhurbaþkaný seçilmiþtir.
Mýsýr halkýnýn beklentilerine istenilen düzeyde cevap veremeyen ve þeriat yasalarýnýn uygulanabilmesi için uðraþan Mursi yönetimine karþý baþlatýlan imza kampanyasýnda Mýsýr medyasýna göre 22 milyona yakin imza toplanmýþtýr. Nihayet 30 Haziran 2013 tarihinde 33 Milyon Mýsýrlýnýn katýlýmýyla Tahrir Meydaný baþta olmak üzere ülkenin birçok þehrinde yapýlan eþine rastlanmayan gösteriler, Mýsýr ordusunun müdahalesine yol açmýþtýr. Rakamlarýn abartýlý olup olmadýðýný bir Mursi yandaþýna sorduðumda; resimlerin photoshop olduðunu ve gösteriye katýlanlarýn 5 milyonu geçmediðini belirtmiþtir! Mursi’nýn görevden uzaklaþtýrýlmasý ve tutuklanmasýna Türkiye ve Katar dýþýnda herhangi bir ülke tepki göstermemiþ, aksine körfez ülkelerinden milyarlarca dolar maddi yardýmlar yapýlmýþtýr. Bu günlerde ise Katar Emiri, Mýsýr ile iliþkilerinin normale dönmesi için bir temsilcisini Kahire’ye göndereceðini açýkladý. Bu ziyaretin gerçekleþmesi durumunda dünyada Sisi’yi tanýmayan tek ülkenin Türkiye olacaðý hususu ise düþündürücüdür.
Ankara 30 Haziran’daki halk isyanýný dikkate almadan Müslüman kardeþlerin yanýnda yer almasý hem Mýsýr halký üzerinde hem Körfez Ülkeleri nezdinde Türkiye’ye karþý tepki yaratmýþtýr. Seçimle yönetimin baþýna gelen Mursi’nin görevinden uzaklaþtýrýlmasý hususunda Ankara tepkisinde ýsrar etmektedir. Türkiye, anti demokratik yöntemlerle yönetilen diðer ülkelere de diplomatik savaþ açabilir mi?
Arap Birliði’nin kurucusu ve merkezi konumunda olan Mýsýr içinde bulunduðu ekonomik sýkýntýlara raðmen diðer Arap ülkelerinden siyasi, sanayi, kültürel, sosyal ve askeri açýdan pozitif yönden farklý konumda olmasýnýn yaný sýra Arap Dünyasý için istihdam kaynaðýdýr. Ülkemiz için de her bakýmdan önemli bir ülke olan Mýsýr ile, 2000’li yýllarýn baþýndan itibaren hem turizm hem de dýþ ticaret hacminin yükseliþ gösterdiði TÜÝK ve Turizm Bakanlýðý verilerinden anlaþýlmaktadýr.
Türkiye’nin Mýsýr’la 2012 yýlý sonunda dýþ ticaret hacmi 5 milyar dolar olup bunun 3 milyar 679 Milyon Dolarý ihracat olarak gerçekleþmiþ ve ayný yýl içinde 560.000 turist ülkemizi ziyaret etmiþtir. 30 Haziran 2013’ten sonra uygulanan politikalar sonucunda Türkiye ekonomik kayba uðramýþtýr. Türkiye’ye planlanan seyahatler iptal edilmiþ ve hatta Türk malýna ve dizilerine karþý boykot edenlerin sayýsý da artmýþtýr ve artmaya da devam etmektedir. Yine ayný kaynaklardan alýnan verilere göre 2013 ve 2014 yýllarýnýn ikinci yarýsýnýn rakamlarýna bakýldýðýnda turizm alanýnda %20 ihracatta ise %30’lara varan düþüþler görülmüþtür.
Nüfusu 90 milyon olan Mýsýr halkýnýn%10’u Hýristiyan’dýr. Müslümanlarýn ideolojik yönden daðýlýmý ise; Ulusalcýlar, Liberaller, Laikler, Selefiler, Ýhvanlar, Nubiler vs. olmak üzere büyük bir çoðunluðunun mütedeyyin ve muhafazakâr olmalarýna karþýn Müslüman Kardeþlerin içinde sayýlmalarý doðru olmayacaktýr. Her ne kadar Müslüman Kardeþ yanlýlarý Halk Meclisi seçimlerinde oylarýn % 47’sini ve cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde oylarýn % 51’ini almýþ olsalar dahi, daha sonraki geliþmelerden anlaþýlacaðý üzere bu oranlarýn gerçeði yansýtmadýðý görüþündeyim. Bu noktada bir hususun altýnýn çizilerek ifadesi edilmesi gerekir ki Halk Meclisi ve Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine halkýn büyük bir bölümünün katýlmamasý ve Mursi rakibinin Mübarek çizgisini temsil etmesi nedenleriyle seçime katýlým saðlayan oylarýn Mursi lehine yönelmiþtir.
Türkiye’nin 2023 stratejik hedeflerinin gerçekleþebilmesi için Mýsýr’a en az 10 milyar ihracat ve Türkiye’ye Mýsýr’dan bir milyon turist giriþinin saðlanmasý için çalýþmalar baþlatýlmalýdýr. Dolayýsýyla Türkiye Mýsýr gibi bölgede aðýrlýðý olan bir ülkeyi kayýp etme riskini göze almamalýdýr.

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13144

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...