1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

OSMANLICA DERSLERÝ

site Bakimda

Dr. Cüneyt MengüMilattan önce Türkler, ilk olarak Göktürk’ler tarafýndan milli alfabe olan Orhun alfabesini kullanmýþlardýr. Öte yandan Doðu Türkistan’dan baþlayarak geniþ bir alana hakim olan Türkler, Uygur alfabesini kullanamaya baþlamýþlardýr. Her iki alfabede de Türk dilinin özelliðini taþýyan ünlü harflerin yer aldýðý da bilinmektedir.
6. asýrdan sonra Ýslamiyet’i kabul eden Türkler, Selçuklu ve Osmanlý dönemlerinde yazýlarýnda ünlü harflerden yoksun Arap harflerini kullanmýþlardýr. Birinci Dünya Savaþýnýn sonucunda Osmanlý Ýmparatorluðunun daðýlmasý ile yazý dilinde deðiþimin gerekliliðini dikkate alan Orta Asya Türkleri tarafýndan ilk adým atýlmýþ ve 1928 tarihinde harf inkýlabý ile Türkiye, ünlü harflerini içeren Latin harflerini kullanmaya baþlamasýyla Rusya, Orta Asya Türklerinin alfabesini Kiril alfabesine çevirmiþtir.
Osmanlýca dersleri olarak gündeme getirilen konuya gelince 24 aþiretten oluþan ve Ýslamiyet’i kabul eden Oðuz Türkleri ana yurtlarýndan Asya’nýn batýsýna göç etmeleri sonucu bölgede beylikler, emirlikler, devletler ve hatta imparatorluklar kurmuþlardýr. Bunlarýn arasýnda Kýnýk boyu Selçuk Ýmparatorluðunu, Kayý boyu ise Osmanlý imparatorluklarýný kurdular. Ne Selçuklu ne de Osmanlý diye bir milletin ve ne de bir dilin olmadýðýný belirtmek isterim. Selçuklu da Osmanlý da Türk’tür ve kullandýklarý yazý ise Arap harfleri ile eski Türkçedir.
Osmanlý dersleri diye ortaya atýlan ve gündemi iþgal eden konu hakkýnda ister yurt içinde ve dýþýnda bazý sorgulamalarý da beraberinde getirmiþtir; konu Osmanlýyý diriltmekten baþlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþ felsefesinin hedef alýndýðý ve mezar taþlarýnýn okunmasýna kadar indirilmektedir. Öncelikle Osmanlý egemenliði dahil tarih boyu gelmiþ geçmiþ tüm imparatorluklar kýlýç gücü altýnda kurulmuþtur. Günümüzde bu gücün yerini her alanda Know-How (bilgi sanatý) üstünlüðü almýþtýr. Ýþte ABD, Rusya, Çin. Türkiye’nin durumu ise ortadadýr. Türkiye’nin bugün içerisinde bulunduðu durumda Osmanlýyý diriltmek abesle iþtigaldir.
Muasýr medeniyeti yakalamak T.C.’nin kuruluþ felsefesinin önemli unsurlarýndandýr. 1928’de yapýlan harf inkýlabý bu hedefin gerçekleþmesi için atýlan önemli adýmlardan birisidir. Bu inkýlabýn devreye girmesi ile bir önceki döneme göre okuma-yazma oranýndaki yüksek derecede artýþ göstermesi bunun önemli bir kanýtýdýr.
Osmanlý döneminde halk arasýnda her ne kadar konuþma dili olarak halis Türkçe hüküm sürmesine raðmen saraylarda ve edebiyatçýlar arasýnda kullanýlan Türkçe üzerinde aþýrý derecede Arapça ve Farsça kelimelerinin dahil edilmesi, halktan ayrý, tepeden bakan ve kendilerini çok üstün gören bir kesim yaratmýþtýr. Böylece o zamanda da ve þimdi de eski Türkçe okuma ve yazma için, sadece Arap alfabesini öðrenerek deðil, Türkçeyi istila eden Arapça ve Farsça kelimelerinin de anlamlarýný bilmek gerekmektedir.

Osmanlýca denilen eski Türkçede ünlülerin yokluðu birçok kelimenin yazýlýþý ayný olmasýna karþýn iki veya üç anlam ifade etmektedir. Örneðin gül, göl, gol/un, ün, on vb. eski yazý ile aynen yazýlýr. Bu durumun Türkçeyi ne hale getirdiðinin farkýnda olanlarýn; III. Selim dönemindeki reform çalýþmalarý, 1876 yýlýnda Türkçe dilinin Kanuni Esasi’nin 18. Maddesinde resmi dil olarak yer almasý ve Tanzimat Döneminde Enver Paþa’nýn ýslahat giriþimleri sonuç vermemiþtir.
Mezar taþlarý saplantýsý kimseyi tedirgin etmesin. Önemli taþlarýn tespiti yapýlmýþ olup, yalnýz Türkiye’de deðil dünyada mevcut Osmanlý eserlerinin ve arþivinin doðru dürüst bir þekilde korunup korunmadýðý araþtýrýlmalýdýr.
Tabidir ki çocuklarýmýz diðer yabancý diller yanýnda eski Türkçeyi araþtýrma amacýyla bilmelidir. Ancak zorluklarýn baþýnda harfler deðil eski Türkçede Arapça ve Farsça kelimelerin aþýrý derecede varlýðýdýr. Bu itibarla harflerin yaný sýra Arapça ve Farsça dili öðretildiði takdirde daha yararlý olacaktýr.
Osmanlý’da, Türkiye’de Türklerin malýdýr.Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...