1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMENLERÝN BAÐDAT TOPLANTISI II

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü


Irak Parlamentosu Baþkanlýðýnýn ev sahipliðinde Irak Türkmenlerini temsilen yaklaþýk 80 kiþinin katýlýmý ile geçen 6-7 Aralýk tarihinde Baðdat Al-Reþit otelinde ‘Buluþma ’adý altýnda bir toplantý düzenlenmiþtir.
Toplantýya Kerkük’ten 50,Baðdat’tan 30 ve Irak dýþýndan 2 kiþi olmak üzere toplam 82 katýlýmcý iþtirak etmiþtir. Katýlýmcýlarýn arasýnda Irak’ta halen ve daha önceki dönemlerde Türkmen kökenli Bakanlýk ve Milletvekili görevlerini üstlenen, Vilayetler Meclisindeki Türkmen üyeler, bazý Türkmen Siyasi Parti, STK Baþkanlarý ve Türkmen þahsiyetleri katýlmýþlardýr. Hazýrlýk komisyonu adýna eski Bakanlardan Casim Cafer ve bir önceki dönem Milletvekili Hasan Özmen tarafýndan yapýlan açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan protokol konuþmalarý Milletvekili Þeyh Muhammed Taki Mevla, ITC Baþkaný ve Milletvekili Erþat Salihi, Milletvekili Abbas Beyati ve Türkmeneli Araþtýrma Merkezi Baþkaný Dr. Cüneyt Mengü tarafýndan yapýlmýþtýr.
Bilinmeyen sebeplerden dolayý bazýlarý tarafýndan toplantýnýn boykot edilmesi ve Irak dýþýndan da toplantýya davet edilip geçerli gerekçe sunamayanlarýn durumlarý elbette düþündürücüdür. Öte yandan Irak içinden veya dýþýndan katýlmasý gerekli olanlarýn ve ancak sehven davet edilmeyenlerin ileride yapýlacak benzer toplantýlara iþtirakleri saðlanmalýdýr.
Toplantýnýn seyrinden anlaþýlacaðý üzere her ne kadar Geniþletilmiþ Türkmen Kurultayý konseptini taþýmamasýna raðmen Türkmen meselesinin tüm alanlardaki bugünkü durumu ve ileriye matuf konularla karþýlaþýlacak sorun ve stratejileriyle ilgili çözüm önerileri sunulmuþtur. Türkmenlerin içinde olduðu bu zor günlerde toplantýya iþtirak etmeyenlerin ilkeli fikirleri var ise ve de savunulmadýðý takdirde, bazý istisnalar dýþýnda, ileride izahýnda zorlanacaklardýr. Herhangi bir fikir diðerinden üstün olabilir, ancak önyargýya kapýlmadan gerekli muhakemeyi de devam ettirmeliyiz.
Siyasi Partiler adýna konuþmalarý; Sn. Riyaz Sarýkaya(Türkmeneli Partisi Baþkaný),Sn. Dr. Turhan Müftü(Hak Partisi Baþkaný),Sn. Yavuz Ömer Adil(Karar Partisi Baþkaný) yapmýþtýr.
STK adýna ise konuþmalarý; Sn. Niyazi Mimaroðlu,Sn.Jale Neftci, Sn.Amir Karanaz,Sn.Yaþar Vandavi,Sn.Fevzi Ekrem, Sn.Feyzullah Sarýkaya, Sn.Yaþar Ýmamoðlu,Sn. Feryat Tuzlu,Sn.Seyid Casim Tuzlu,Sn.Seyid Ali Kanber Tuzlu yapmýþtýr.
Ýlgili Birim Baþkanlarý tarafýndan yapýlan raporlarýn sunumunu; Sn. Rüþtü Çelebi (Ýnsan Haklarý),Sn.Çetin Kölemen (Eðitim),Sn.Ersan Hüseyin (Göçmenler),Sn.Yýlmaz Þahban (Türkmenlerin Silahlý Gücü),Sn. Kazým Esved(Spor ve Gençlik), Sn.Casim Cafer/Dr. Cüneyt Mengü( Ekonomi) yapmýþtýr.
Sunulan yararlý ve kapsamlý raporlarý özetleyecek olursak;
-Kerkük þehrinin özel statü ’ye kavuþmasý,
-IÞÝD saldýrýlarý sonucu yerinden olan Türkmen göçmenlere gereken yardýmlarýn yapýlmasý ve yerlerine dönmeleri için çalýþmalarýn sürdürülmesi,
-Türkmen Haklarý Kanunun akýbeti ve bu kanunun Irak Meclisinde onaylanabilmesi için çalýþmalarýn sürdürülmesi,
-BM,komþu ve batýlý ülkelere ziyaretlerin yapýlmasý,
-Çeþitli cephelerde IÞÝD’e karþý savaþan Türkmen silahlý gücünün korunmasý ve yeni birliklerin oluþturulmasý,
-Türkmen kadýnlarý ve gençlerine tüm alanlarda katýlýmlarýnýn saðlanmasý,
- Türkmen okullarýnýn geliþtirilmesi, desteklenmesi ve Türkmen öðrencilerinin eðitimlerini Irak dýþýnda yapabilmelerinin saðlanmasý,
.Emirli kasabasýnýn adýnýn ‘Þanlý Emir’li’ ye dönüþmesi,
.Geniþletilmiþ Türkmen Kurultayýnýn yapýlmasý için siyasi partilerin genel kurullarýnýn yapýlmasý,
.Türkmen bölgelerinde yatýrým imkânlarýnýn yönlendirilmesi için Türkmen Ýþadamlarý tarafýndan var olan Konseyin geniþletilmesi,
.Tuzhurmatý ve Telafer ilçelerinin vilayete dönüþtürülmesi,
gibi konular katýlýmcýlar tarafýndan kabul edilmiþ ve sonuç bildirisinde yer almýþtýr.
Türkmen meselesinin doðrularýndan hareketle çok yararlý geçen toplantýdan alýnan sonuçlar arasýnda Türkmen siyasi hareketinin bazý boþluklarý ve eksikleri olduðu gerçeði dikkate alýndýðýnda;
-Uygulamanýn nasýl ve ne þekilde yapýlacaðý?
-Taleplerle ilgili kurumlar arasý konsensusun nasýl saðlanacaðý?
-Çalýþma planlarýnýn nasýl bir takvime baðlanacaðý gibi sorular sorgulanabilir.
Benzer çalýþmalar devam etmelidir. Netice itibariyle; Türkmenlerin mutlaka yetkili bir akredite mercii oluþturmalarý ve bu da ancak Geniþletilmiþ Ulusal Türkmen Kurultayý ile mümkün olabilir.

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...