1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmenlerin Baðdat toplantýsý

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü

deðerli okurlarýmýz bu makaleyi okurken, Türkmenlerin Irak Parlamentosu ev sahipliðinde ve 6-7 Aralýk 2014 tarihlerinde Baðdat Al-Reþit otelinde düzenlenecek ‘BULUÞMA’adý altýnda bir toplantýda olacaðýz.
Türkmenlerin içinde olduðu bu kritik dönemde yapýlan toplantýnýn seyrinden ve sonuç bildirisinden ileride bahsedeceðiz.
Toplantýya Kerkük’ten 70, Baðdat’tan 30 ve Irak dýþýndan 10 kiþi olmak üzere toplam 110 katýlýmcýnýn iþtirak etmesi beklenmektedir. Bunlarýn arasýnda Irak’ta halen ve daha önceki dönemlerde Bakanlýk ve Milletvekili görevlerini üstlenenler, Vilayetler Meclisi’ndeki Türkmen üyeler, bazý Türkmen siyasi parti, STK Baþkanlarý ve Türkmen þahsiyetlerden oluþmaktadýr.
Ýki gün sürecek toplantýda protokol konuþmalarýnýn ardýndan görüþülecek bazý konu baþlýklarý þöyle:
* IÞÝD saldýrýlarý sonucu yerlerinden göçe zorlananlarýn dramatik durumlarýnýn incelenmesi ve yerlerine geri dönmelerinin nasýl saðlanacaðý,
* Türkmen Haklarý Kanunu’nun akýbeti,
* Telafer ve Tuzhurmatu ilçelerinin vilayet statüsüne dönüþmesi,
* Türkmenlerin eðitim sorunlarý,
* Ýnsan haklarý,
* Kerkük’ün statüsü
Bu konularýn yansýra, ileri bir tarihte düzenlenmesi düþünülen Geniþletilmiþ Türkmen Kurultayý, özel bir madde halinde gündemde yer alacaktýr.
Bilindiði üzere 10 Haziran 2014 tarihinde IÞÝD’in saldýrýlarý sonucunda Irak’ýn en büyük ikinci þehri Musul’un düþmesi ile Türkmeneli coðrafyasý demografik, siyasi, iktisadi ve sosyal açýdan büyük yara almýþ ve halen yüzbinlerce insanýmýz dramatik zor þartlar altýnda yaþamlarýný sürdürmektedirler. Bunlara yardým elinin uzatýlmasý hususu herkesten önce Irak içinde ve dýþýnda yerleþik Türkmen kurum ve kuruluþlarýna düþmektedir. Bunun için hem birlik ve beraberliðin saðlanmasý, hem de Türkmeneli bölgesini ilgilendiren stratejiler üzerinde gerekli incelemelerin yapýlmasý için Ulusal Türkmen Meclisi’nin kurulmasý veya canlandýrýlmasý ve akredite bir merciinin oluþmasýnýn ancak Geniþletilmiþ Türkmen Kurultayý’nýn yapýlmasý ile mümkün olabileceði duyurulmuþtur.
Elbette Kurultay’ýn meþruiyeti, uygulanacak kriterler ve haiz olabilmesi gerekli olan þartlarla saðlanabilir. Kurultayýn nerede ve nasýl yapýlacaðýndan önce katýlacak rakamsal olarak kiþi sayýsý deðil, gerçek kurum ve kuruluþ temsilcilerin oranýnýn yüksek mertebede saðlanmasý önem arz etmektedir. Ýkinci önemli husus ise Türkmenler hiçbir yerden yardým talep etmeden kendi imkanlarý ve hür iradeleri ile bu kurultayý yapmalýdýrlar. Bazýlarýnýn, Kurultayýn yapýlabilmesi için elde edilecek baðýþ veya yardýmlarýn ‘göçe zorlananlara daðýtýlsa daha iyi olmaz mý?’sorusuna karþýlýk, Kurultay iki veya üç yýlda bir defaya mahsus yapýlmakta, göçe zorlananlara yapýlacak yardýmýn ise sürekliliði saðlanmalýdýr. Kurultayýn stratejik hedeflerinden biri de bu sürekliliðin nasýl temin edileceðini tespit etmektir.
Bir diðer görüþ ise; düzenlenecek Kurultay için 500 bin dolarýn gerekliliðinden söz edilmektedir. Halbuki Eylül 2003 tarihinde Kerkük’te 600’e yakýn delegenin katýlmasý ile yapýlan Kurultay’a harcanan tutar 100 bin dolara ulaþmamýþtýr.
Baðdat’ta yapýlacak toplantýda Türkmenlerin stratejik yüksek menfaatleri doðrultusunda alýnacak herhangi bir karar veya görüþ çoðunluk tarafýndan takdirle karþýlanacak ve de destek görecektir. Türkmenlerin yüksek menfaatlerine uymayan görüþler ise kabul görmeyeceði gibi tepkilere de sebep olabilecek

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13146

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12720

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12141

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...