1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

BÝDEN VE TÜRKMENLER

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü


T.C Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile ABD Baþkaný Yardýmcýsý ve Irak dosyasýndan tamamen sorumlu Jeo-Biden arasýnda 22 Kasým 2014 tarihinde yapýlan görüþmenin ana konusu Kobani olmasýna raðmen, her iki taraf birbirinin niyetini bildiðinden ve Kobani ile ilgili politikalarýnda da herhangi bir deðiþiklik olmamasý nedeniyle, karþýlýklý görüþmelerde Suriye’nin kýsaca yer aldýðý uluslararasý medyada yayýnlanan haberlerin satýr aralarýndan müþahede edilmiþtir. Böylece Erdoðan –Biden görüþmesinin yarýya yakýn bölümü Irak meselesi üzerinde yoðunlaþmýþtýr.
Bilindiði üzere Suriye konusu ile ilgili olarak küresel gücün düðmeye basmasýyla asýl adý Ayn-El-Arap olan Kobani, kýsa sürede uluslararasý medya ve strateji uzmanlarýnýn odak noktasý olmakla dünya siyasi literatürüne yerini almýþtýr.
Suriye’nin kuzeyinde aynen Kuzey Irak modeline benzer Erbil gibi Kobani’nin de yer alacaðý özerk bölgenin oluþturulmasý hedeflenmektedir. Bu sürecin gerçekleþmesi için ABD, karþýlaþtýðý ve içinden çýkmaya çalýþtýðý zor denklemin çözümlenmesi için uðraþtýðý görülmektedir. Denklem ve verilmekte olan mücadele ise bölgede alan hakimiyetinin kimin üstleneceðidir. Bu baðlamda Türkiye’nin Suriye’de savaþýn baþlangýcýnda karþý çýktýðý ancak bu günlerde benimsediði sýnýrda Suriye topraklarýnda oluþturulacak güvenli bölge önerisine ABD’nin sýcak bakmadýðý ve ABD’nin söz konusu bu projeye Irak’ta olduðu Kürt gruplarý tarafýndan gerçekleþmesini arzu ettiði geliþmelerin seyrinden müþahade edilmektedir. Bölgede cereyan eden olay ve geliþmelere bakýldýðýnda durumun da bu yönde devam ettiði görülmektedir. Son birkaç ay içerisinde ABD Baþkan Yardýmcýsý, Dýþ Ýþleri Bakaný, Genel Kurmay Baþkaný hem Türkiye’yi hem de Ortadoðu ülkelerini ve hatta Erbil’i ziyaret etmiþlerdir. Aynen Nasrettin Hoca misali herkese mavi boncuk daðýtýlmaktadýr. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü’nün PKK uzantýsý PYD ile çok yakýn geçmiþ günlerde resmen temas kurulduðunu açýklamasý ve Barzani’ye baðlý 200 Peþmerge’nin de Türkiye üzerinden Kobani’ye geçmesi birer örnek teþkil etmektedir. ABD ayrýca enerji hattýnýn kontrol edilebilmesi için bölgenin yeni haritasýný Kürtler üzerinde çizmeye çalýþmaktadýr. Bu çalýþmalarýn bir ucu da Ýsrail ile baðlantýlýdýr. Konumuza gelince Biden-Erdoðan görüþmesinde Irak ile ilgili olarak, Türkmen meselesi dýþýnda, yeni kurulan hükümet, IKYB, PKK, Ýran ve Ýsrail hemen hemen her konu gözden geçirildi. Öte yandan Türkiye ve ABD’nin önümüzdeki süreçte diplomatik, askeri ve istihbarat baþta olmak üzere her açýdan yakýn temasta olmaya devam etmeleri hususunda da mutabýk kalýndý. Bu görüþmede Kobani ile baðlantýlý olarak gazetelerde de yayýnlanan eðit-donat programýnýn Türkiye’nin mi yoksa Amerika projesi midir? Görüþmede yalnýz peþmergelerin deðil PYD militanlarýnýn bile Türk askerleri tarafýndan eðitilmeleri istenmiþtir. BM’ne baðlý Ýnsan Haklarý Komiserliði (OHCHR) ve Irak Yardýmcý Misyonu (UNAMI) tarafýndan müþtereken hazýrlanan ve 3 Ekim 2014 tarihinde yayýnlanan Türkmenlerin koruma altýna alýnmasýný belirten rapora istinaden IÞÝD’e karþý direnen Türkmenler’in de askeri alanda eðitilmeleri talep edilemez miydi? Bu baðlamda yine bölgede Türkmenler içinde özerk bölge talep edilemez miydi?
Bilindiði gibi Türkmenler IÞÝD operasyonundan en fazla zarar gören topluluklarýn baþýnda yer almaktadýr. Elimize geçen raporlara göre yalnýz Telafer ve Musul’un ilçe ve kuzeylerinden göç edenlerin sayýlarý 200.000 civarýndadýr. Bu rakama diðer Türkmen bölgelerinden göç edenlerde eklendiðinde sayýnýn 300.000’i aþtýðý ihtimal dahilindedir. Musul’a baðlý katkýsýz Türkmen þehri Telafer’de, Tuzhurmatu’ya baðlý Yenice, Bastamlý, Karanaz ve Diyale’ye baðlý Karatepe ve Hanekin’de yaþanmakta olan dramatik durumla ilgili bölge ülkelerinin ve uluslararasý camianýn ilgisizliði, buna mukabil BM, ABD ve AB’nin Yezidi göçmenlere yardým yapmasý ve peþmerge gücüne silah saðlanmasý ise düþündürücüdür. Erdoðan-Biden görüþmesinden Irak halkýnýn önemli 3.unsuru olan Türkmenlerin neden gündeme gelmediðini merak etmekteyim. Biden’den bu da sorulmalýydý Türkmenler neden Irak’ta siyasi denklemin dýþýnda tutulmaktadýrlar.


Cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13146

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12720

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12141

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...