1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IRAK TÜRKMENLERÝ VE 88 YILLIK BÝR SOYKIRIM

Kerkük

Ümit KÖPRÜLÜ


5 Haziran 1926 tarihinde, Türkiye ve Ýngiltere arasýnda imzalanan Ankara Antlaþmasý sonucu, Türkmeneli Bölgesi tamamen Misak-i Milli topraklarýndan koparýlýp Ýngilizler’in kontrolündeki Kýrallýk Irak’ýna baðlanmýþtý.

14 Temmuz 1958’de gerçekleþen kanlý darbe ile krallýk devrilip cumhuriyet ilan edildi ve General Abdülkerim Kasým, Irak’ýn ilk cumhurbaþkaný oldu.

17 Temmuz 1968 tarihinde gerçekleþtirdikleri kansýz bir darbenin ardýndan, Arap ýrýkçýsý Baasçýlar, Irak’ta yönetimi ele geçirmiþlerdir ve o tarihten Irak’ta Baasçýlarýn deviri baþlamýþtýr.

Baasçýlarýn Irak’taki ilk liderleri Ahmet Hasan El – Bekir, o dönemin hem Devlet Baþkaný, hem Baþbakaný, hem de yeni oluþturulan Devrim Komuta Konseyi ve Baas Partisi Bölgesel Komutanlýðý Baþkaný idi.

1976 yýlýnda Baþbakanlýðý ve bazý önemli yetkileri El Bekir´den devralan Saddam Hüseyin, Temmuz 1979´da, El Bekir’e, Baþkanlýðýný da kendisine býraktýrýr.

Saddam Hüseyin Irak’ta yýldýzý parladýktan bir yýl sonra 22 Eylül 1980 tarihinde, Irak’ýn doðusundaki komþusu Ýran’a karþý tam tamýna sekiz yýl devam eden ve iki devlete aðýr can ve mal kayýp veren bir savaþa imzasýný atar.

Saddam Hüseyin, Aðustos 1988’de komþu Ýran’la savaþ ateþinin dinmesinden iki yýl sonra, Aðustos1990’da Irak’ý güneydeki komþusu Kuveyt’le savaþa sürükler

9 Nisan 2003 tarihinde Amerikan güçlerinin Baþkent Baðdat’a girip diktatör lider Saddam rejimini devirerek, Irak’taki Baasçýlarýn sayfalarýný da kapatmýþ ve ülkeyi yeniden iþgal altýna almýþtýr.

Irak nüfusunun üçüncü önemli unsuru olan Türkmenler, Misak-i Milli topraklarýndan koparýldýklarý günden bu yana, tek gerekçe Türk olduklarý gösterilerek, her türlü haksýzlýk, baský ve zulümlere maruz kalmaktalardýr.

Ankara Antlaþmasýnýn imzalandýðý 1926 yýlýndan sonra, geçen 88 yýl süresince, Telafer’den Mendeli’ye kadar uzanan Türkmeneli adýný taþýyan bölgedeki, il, ilçe, kasaba ve köylerdeki Türkmenlere gerçekleþtirilen katliamlarý say say bitmezdir. Tutuklanarak iþkence sonucu katledilen, idam, katliam, suikast, terör saldýrýlarý sonucu þehit edilen Türkmenler’in listesi kabardýkça kabarmýþtýr.

Kuþkusuz ki Türkmenler, Baas dönemi yýllarýnda büyük haksýzlýklra uðramýþlardýr. Suçsuz yere tutuklanýp zýndanlara atýlmýþlar, her türlü iþkencelere odaklanmýþlar, idam edilmiþler, yasak haklarý çiynenmiþ, iþten çýkarýlmýþlar, mal ve mülklerine el konulmuþtur, topraklarýndan göç ettirilmiþler ve araplaþtýrma poltikasýna maruz kalmýþlardýr.

Nisan 2003’de Saddam rejimi bittikten sonra, Irak’taki Türkmenler’in durumu, iyileþmek yerine daha da kötüleþti. Baas döneminde Türkmen düþmaný bir iken, Saddam heykeli düþtükten sonra bin oldu ve böylece her gelen Türkmene bir yumruk daha vurdu.

Ýþin üzücü tarafý Saddam döneminde Türkmenler kadar baský ve haksýzlýk gören Kürtler, ABD güçleri, Ýsrail ve Ýngilizlerden aldýklarý destekle, Türkmenler’e karþý yapmadýklarý haksýzlýk kalmadý.

Kürt guruplarýnýn baskýlarý yetmemiþ gibi, birde Irak ve Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) terör örgütü çýktý baþýmýza. Bunlar Arap ve Kürt ýrýkçýlarýnýn sittin senede yapmadýklarý zulümü Türkmenler’e kýsa bir sürede yapmayý baþarmýþlardýr.

Ýslam örtüsü altýnda bu din ve insanlýk düþmaný teröristler, Türkmeneli’de taþ üstünde taþ býrakmamýþlardýr. Musul, Telafer, Karakoyunlu, Tuzhurmatu, ve diðer il, ilçe, kasaba ve köylerde bir milyondan fazla Türkmenin yurdundan topraðýndan göç etmesine sebep olmuþlardýr. Yüzlerce Türkmen gencini kurþuna dizmiþlerdir. Genç kýz ve kadýnlarý kaçýrarak köle yapmýþlardýr. Onlarca hamile kadýn ve bebeklerin, kötü göç þartlarý neticesiyle ölmelerine neden olmuþlardýr.

Türkmenleri, can evinden vuran IÞÝD teröristleri, gerçekleþtirdikleri kanlý saldýrýlar sonucu,Türkmenler’in 88 yýldan beri savunduklarý tüm gerçeklerini alt üst ettiler.

Türkmeneli insanýnýn tekrar yerine yurduna geri dönmesi saðlanmazsa, iþte bu sefer Türkmeneli demografisi doðrudan deðiþecektir. Yerinden, yurdundan göç ettirilenler geri dönmezlerse, gittikleri yerlerde zamanla o yer insanlarýnýn arasýnda eriyip Türkmen kimliklerini kayýp edeceklerdir.

Onun için kendisini Türkmen bilen ve Türkmen davasýna inanýr her Türkmen gnci (erkeði, kýzý) ve yaþlýsý, Türkmeneli’de ve yurtdýþýnda büyük bir mücadele vermek zorundadýr.

Malumunuz IÞÝD belasý, Türkmenler arasýnda mezhepçilik sorununu peyhlamaya çalýþmaktadýr ve bu Büyük Ortadoðu Projesi’nin bir oyunu zaten.

Biz ne pahalýsýna olursa olsun, bu oyunu bozmalýyýz. Biz dünde olduðu gibi, bugün ve yarýn da Tüm Türkmenler olarak birlik ve beraberliðimizi korumalýyýz.

Bizim sünni ve þii olmamýz kalplerimizde ibadet evlereinde, yüce Allahýn huzurundaki namaz ve dualarýmýzda ilelebet kýyamete kadar baki dursun.

Ancak bir birimize karþý, mezheplere saygý duyarak, birer þii veya sünni olarak deðil, büs bütün bir Müslüman Türkmen olarak görünmeliyiz.

Aksi takdirde düþmanlarýmýzýn oyunlarýna gelerek, tarihin yapraklarýnda yok olan diðer milletler gibi, Allah korusun biz de yok olup gideceðiz.

Türkmenler halk olarak ( siyasiler, sivil örgütler ve aydýnlar ) birlikte Türkmenler arasýnda çýkan tüm sorunlarý çözmek zorundalar.

Türkmen davasý kimsenin babasýnýn malý olmadýðý gibi Türkmen siyasi kuruluþ ve sivil toplum örgütleri de kimsenin babasýndan kalma malý deðildir.

Bu yüzden Türkmen davasýna zarar vermeye kalkýþanlar her kim olursa olsunlar, bulunduklarý mevkilerinden alýnýlmalýdýrlar.

Bunu biz milletce yapamazsak, bizim adýmýza diðerlerinin yapmasý ancak ve ancak yararlarý doðrultusunda olacaktýr.

Biz tümümüz halkýmýza karþý büyük bir sorumluluk içerisindeyi. Bu sorumluluktan hiç kimsenin kaçmasý için özürü kabul edilemezdir.
Gelecek kuþaklarýmýz halkýmýza ihanet ve hýyanet edenleri asla af etmiyeceklerdir. Adlarýný tarihin ak sayfalarýna Türkmen’in yüz karalarý olarak geçeceklerdir. Allah kendilerini, Türkmen davasýna adayan, hak sahibi, gerçek mücadelecilerinin yar ve yardýmcýsý olacaktýr vessalam.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11221

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...