1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMEN MECLÝSÝ VE ÖZERK BÖLGE

site Bakimda

Dr. Cüneyt MengüYýllardýr atýl durumda olan ve ITC dâhil tüm Türkmen parti ve STK’lar üzerinde etkinliðini kaybeden Irak Turkmen Meclisinin yeniden yapýlanmasý ve Türkmen meselesinin uluslararasý platforma taþýnmasý için uzun zamandan beri yazýlýp çizilmektedir. Bu baðlamda konu ile ilgili olarak zaman zaman Türkmen siyaseti ile ilgilenenlerle yapýlan görüþmelerde çeþitli gerekçeler ve bahaneler öne sürülerek olumlu herhangi bir sonuç alýnamamýþtýr. Tabiidir ki Türkmen meseleleri ile ilgili olarak Türkmenlerin kendi iradeleri ile tüm Türkmen bölge temsilcilerinin bir arada toplanmalarý konusunda finans meselesi engel teþkil etmektedir. Bu ve diðer unsurlarý dikkate alan Ýstanbul’da yerleþik Türkmeneli Araþtýrma ve Düþünce Merkezi, sözü edilen Türkmen meclisinin ve öncelikli stratejik meselelerin görüþülmesi için ilk defa yeni bir yaklaþýmla hiçbir kimseden yardým talep etmeden kendi irademizle 17-20 Ekim 2104 tarihlerinde yapmayý planladýðý Geniþletilmiþ Türkmen Kurultay’ý projesini gündeme getirmiþtir.

Kurultay projesi, daha önceki yazýlarýmýzda belirtilen nedenlerden dolayý, ileri bir tarihe ertelenmesi Türkmen davasýna gönül veren pek çok arkadaþlarýn üzülmelerine neden olmasýna raðmen birçok geliþmelere ve çalýþmalara vesile olduðunu bir kez daha belirtmek isterim. Düþünülen Kurultay Projesi Türkmen meselesini bir bütün olarak ele almýþ ve konsensüs prensibi doðrultusunda geçici meclisin kurulmasý ve diðer stratejik konularýn detaylý bir þekilde ele alýnmasý öngörülmüþtü. Ancak Kurultay Projesi yerine baþlatýlan çalýþmalar Türkmenlerin ihtiyacý olan meseleleri iki aþamaya bölerek ilki;Kerkük’te Türkmen Meclisinin yeniden yapýlanmasý, ikincisi ise stratejik diðer meseleleri görüþmek amacýyla Baðdat’ta yapýlacak ‘Buluþma’ adý altýnda toplantýdýr.

Fikir fikirden üstün olabilir, ancak önyargýya kapýlmadan gerekli muhakemeyi de devamettirmeliyiz. Sözü edilen bu çalýþmalarýn, bazýlarýna göre bir yarýþ gibi görünse de,neticesinde baþarýyla sonuçlanan herhangi bir çalýþmadan þahýslar deðil Türkmen toplumu kazançlý çýkacaktýr.

Konumuza gelince çok fazla detaya girmeden Kerkük’te Türkmen Meclisi’nin yeniden kurulmasý ile ilgili yapýlan toplantýlar birçok yazar tarafýndan detaylý bir þekilde ele alýnmýþtýr. Kimisi uygulamanýn teknik yönden yanlýþ olduðunu, kriterlerin doðru dürüst saptanmadýðý, katýlým saðlamadan uzaktan kumanda edilen ve tüm Türkmenleri temsil etmediði gibi dile getirilen detaylara girmeden tek bir husus üzerinde durmayý uygun görmekteyim. Bir defa ne ITC Baþkanýnýn nede bir baþkasýnýn gizli kapýlar arkasýnda atama yoluyla kuracaðý meclisin meþruiyeti kesinlikle tartýþýlýr. Çalýþmalarýn ikinci bölümü olan Baðdat’ta yapýlacak toplantý hakkýnda þimdiden fikir beyan etmek ise yanlýþ olacaktýr. Irak’ta çeþitli alanlarda gün geçtikçe farklý geliþmelere tanýk olmaktayýz. Biz Türkmenlerin ise; hala atýl durumda olan meclisini kurmaktan aciz olduðu ve durumun vahameti hakkýnda farklý ifadelerin kullanýlmasý da yanlýþ olabilir. Ancak þu ana kadar ne meclis kuruldu ne de göçmenlerin durumu hakkýnda net çözümlere ulaþýldý. Türkmenlerin güvenlik meseleleri ve özel bölge konularý gibi askýda olan meseleler gibi konularla ilgili çalýþmalarýn eksikliði de ITC’nin daðýnýk durumda olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Hâlihazýrda IÞÝD’e karþý ABD denetiminde kurulacak silahlý güç içinde Türkmenlerin yeri var mýdýr?

Acil cevap bekleyen bu sorular için bilinen ‘Atý alan Üsküdar’ý geçtiði’ atasözü her þeyi tam ifade etmektedir. Bu noktadan hareketle bu yazýnýn giriþ kýsmýndaki Türkmen meselesinin uluslararasý platforma taþýnmasý konusu ile ilgili olarak acilen harekete geçilmesinde yarar vardýr. Bilindiði üzere BM’ye baðlý OHCHR ve UNAMI kuruluþlar tarafýndan 15 Haziran- 5 Temmuz ve 18 Aðustos tarihinde müþtereken hazýrlanan raporlara göre; sivillerin korunmasý ve özellikle Türkmenlerin yaþadýðý bölgelerin koruma altýna alýnmasý için uluslararasý gücün temini ve Türkmenlerin en fazla ihtiyaçlarý olan kendilerine baðlý silahlý bir gücün oluþturulmasý imkânýný da saðlamaktadýr. Bu durum karþýsýndaTürkmeneli Araþtýrma ve Düþünce Merkezi, ITC’den bir üst düzey temsilci olmak üzere Türkmen STK veya partilerden oluþacak bir heyet ile Washington’da gerekli görüþmeleri yapmak için çalýþmalarý baþlatmýþtýr.

Dr. Cüneyt Mengü

Cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...