1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Neden Davutoðlu Türkmenlerle Kerkük’te görüþmeliydi?

site Bakimda

Özdemir HÜRMÜZLÜ

´Bu bir eleþtiri deðil öneridir``

Uzun süredir Irak-Türkiye arasýnda esen soðuk rüzgârlardan sonra Irak Dýþiþleri Bakaný Ýbrahim el_Caferi Ankara ziyareti ardýndan Türkiye Cumhuriyeti Baþkaný Ahmet Davutoðlu’nun Baðdat ziyareti gerçekleþmesiyle artýk soðuklaþan rüzgârlar yavaþ yaþa ýlýk olmaya baþladý.

Türkiye, Irak için çok önemli bir ülke Irak’ta ayný çünkü her iki ülkenin birisinde bir sorun yaþanýrsa deðir ülkeye sýçrar.

Ýki ülke arasýnda tarihi iliþkiler Suriye politikasý yüzünden bozgunluða uðramýþtýr ve Türkmen bu bozgunluktan en büyük zararý görmüþtür.

Ne yazýk ki dünyada birçok ülke iki merkezden Irak siyaseti üretiyor, yani Baðdat ve Erbil, buda Irak’a çok zarar vermiþti, çünkü Baðdat’ta varýlan anlaþmaya Erbil itiraf etmiyor ya da Erbil’de yapýlan anlaþmaya Baðdat itiraf etmiyor, sonuçta bugün Irak’ýn yaþadýðý kritik süreç bu anlaþmasýzlýðýn yüzünden yaþanmýþtýr.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti iki merkezli politika yürüðünü görüyoruz, son baþbakan ziyareti zaten bu politikadan vazgeçmediðini gösterdi.

Birsi diyebilir ki Türkiye büyük bir ülkedir ve milli çýkarlarý üzerine politika üretir, bende bu düþüncenin çok doðru olduðunu yanýt verebilirim.Ama madem ki Türkiye Irak’a Baðdat ve Erbil üzerinden bakarak siyaset üretiyor bizde Türkmenler olarak ve Haziran ayýndan beri Türkmeneli bölgesinde cerayan eden olaylar ve Türk medyansýn yarattýðý hayali kahramanlar bir dakika bile kendi topraklarýný savunmazken Türkmenler Emirli’de,Tuzhurmatu’da ve Tazehurmatu’de göstermiþ olduðu olaðanüstü derinme gücünü Irak güçlerinin ilk zaferine yol açmýþtýr,o yüzden Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Türkmenlerle Kerkük’te görüþmeliydi,zira Türkmenler Irak’ta temel bir unsu olduðunu bu zaferlerle göstermiþtir.

Özdemir HÜRMÜZLÜ Yazarn dier yazlar (170)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türkmeneli´de tarihi olay!..

Hits: 16954

Aslýnda bu bir tarihi olay, çünkü Türkmenler ilk kez kendi imkânlarýna güvenerek böyle bi…

Devam...

Türkmen heyetinin Ankara temaslarý üzerine...

Hits: 12461

Türkmen yetkilileri baþlattýklarý Ankara'da ziyaretinde Türk yetkilileri tarafýn dan muhteþem…

Devam...

Kerkük kalesindeki o bayraða dikkat

Hits: 10941

"Nerede kale var orda Türk var" sözü Yaygýn bir þekilde hepinizin aðzýnda þarký gibi dolaþ…

Devam...

ÇOK ÖNEMLÝ BÝR ÇAÐRI

Hits: 10285

Turkmenelidiren 24 Mayýs 2016, Salý - 21:45 Sykes-Picot Anlaþmasý 100. Yaþýna girdi…

Devam...

14 TEMMUZ 1959 KERKÜK KATLÝAMI!..

Hits: 7825

Turkmenelidiren 14 Temmuz 2016, Perþembe - 00:35 "Bugün Türkmenler'in maruz kaldýðý si…

Devam...