1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Irak, Türkmenler ve Türkiye

Kerkük

Ümit KÖPRÜLÜ


Malumunuzdur ki bugün Irak’tan söz edenler, onun Araplar( þii ve sünni)diye ve Kürtlerden oluþtuðunu göstermektedirler.
Büyük Ortadoðu Projesi içerisinde, Irak’ý, Kürt, Þii ve Sünnilerden oluþan üç bölgeye ayýrmak planý da her kesce bellidir. Türkmenler ise ne kadar Irak anayasasýnda, devletin üçüncü unsuru tesbit edilmiþlerse de, onlarýn kaderleri, Irak’taki azýnlýklardan pek farklý deðildir. Çünkü bölünmüþ Irak’tan oluþacak yeni üç devlette, ne Türkmenlere ne de azýnlýklara yer olacaktýr.

10 Haziran 2014 tarihinden bu yana, Irak ve Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) terör örgütünün özellikle Türkmen bölgelerinde gerçekleþtirdiði terör saldýrý ve kanlý eylemlerinin hedefi belli. Altýný çiziyorum, özellikle Türkmenleri önce topraklarýndan göç ettirmek ve ardýndan Irakýn tüm vilayet ve bölgelerine daðýtarak Arap ve Kürtlerin içinde kýsa vadede eritmek ve yok etmektir.

Musul, Telafer, Tuzhurmatu ve Türkmenelinin diðer il, ilçe, kasaba ve köylerini ele geçiren (IÞÝD) teröristleri, Türkmenlerin üçte birini topraklarýndan göç ettirmeyi baþarmýþtýr. Allah etmesin onlar durdurulmazlarsa, Kerkük ve diðer Türkmen bölgelerini de ele geçirmeyi baþaracaklardýr.

5 Haziran 1926 tarihinde imzalanan Ankara Antlaþmasý sonucu, Türkiye Kerkük ve Musul Vilayetini tamamen Ýngilizlere kaptýrýnca, Türkmeneli de malesef Misaki Milliye topraklarýnýn dýþýnda kalmýþtý. Ancak Türkmenler Anavatandan koptuklarýný hiç bir zaman kabul etmemiþ ve bu nedenle hep Türkiyeden onlarý kurtarmak için bir yardým eli uzatýlmasýný beklemiþlerdir.

Türkmenler yalnýz býrakýldýktan bu yana sayýsýz katliam, soykýrým ve haksýzlýða maruz kalmýþlardýr. (1979-2003) Saddam rejimi dönemi yýllarýnda tutuklanmýþlar, her türlü iþkenceden geçmiþler, zýndana atýlmýþlar, idam edilmiþler, sürgüne gönderilmiþler, iþsiz kalmýþlar, mülk ve mallarýna el konulmuþ, arazileri alýnmýþ, Araplaþtýrýlmýþlar ve topraklarýndan göç ettirilmiþler.

9 Nisan 2003’de Saddam düþtükten sonra, Irak’a barýþ ve demokrasinin geleceðinden ümitlenen Türkmenlerin hayalleri gün geçtikçe suya düþmeye baþladý.
Büyük Ortadoðu Projesi gereði, Ortadoðuda Kürtlerin yýldýzý parlamaya baþladý ve bölge için büyük bir tehdit kaynaðý oluþturmaya baþladýlar. Türkmenlere gelince karanlýk günler gerideymiþ meðer.
Planlý þekilde birçok Türkmen siyasetçi, aydýn, bilim ve kültür adamlarý birer birer suikast edildi ve bir çoklarý da kaçýrýlarak iþkence yapýldýktan sonra yakýlýp, baþlarý kesilip veya kurþuna dizilerek yollar kinarýna býrakýldý. Kürt peþmergesi Türkmeneli bölgesinin demografisini Saddam rejiminden daha çok deðiþtirmeyi baþardý.
Kerkük, Musul, Selahettin ve Diyala illerine baðlý, Telafer, Karakoyunlu, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Dakuk, Beþir, Süleyman bey, Amirli, Yenice, Karatepe, Kýzlarbat, Þehreban gibi birçok Türkmen çoðunluklu, ilçe, kasaba ve köylerde Türkmen ev ve iþ yerlerini patlatarak, Türkmenlere büyük katliamlar yaþatýldý. Patlamalar sonucu, 400 bin nufusu olan Tuzhurmatu ilçesi adeta bir harabeye dönüþmüþtür.

Türkmenler, Avrupada bir gurup Türkmen aydýnlarý çabalarýnýn neticesiyle Birleþmiþ Milletler Konseyi’ne Kendilerini Irak’ta azýnlýk olarak kabul ettirmiþlerdir.
Irak Parlamentosu geçen dönem Türkmen Milletvekilleri, Türkmenlerin Irak’ta üçüncü ana unsur olduklarýný Irakýn Anayasasýnda tesbit etmeyi baþarmýþlardýr.
Ve en son olarak, Türkmen Amirli kasabasý kuþatmasý sonrasý, yine bir diðer gurup Türkmen aydýný, Türkmenlerin Iraký oluþturan üç önemli unsurdan biri olduklarýný Birleþmiþ Milletler Konseyinde kabul ettirmiþlerdir.

Bugün Irak’ta tüm guruplarý destekliyecek ve yardýmlarýna koþacak dýþ güçler vardýr. Türkmenlerse Anavatandan ayrýldýklarý günden bugüne dek, hep Türkiye’ye güvendiler ve Türk Mehmetciðinin onlarý kurtarmaya geleceðinin yolunu gözlediler.
Ýnkar edilmez Türkiye’deki iktidarlar Türkmenlere yardýmlarýný esirgemediler ancak gönül isterdi ki, Türkiye’deki iktidarlar, Türkmenlere yardým ederken, diðerlerinden daha farklý bir þekilde yaklaþsalardý. Türkmenlere verilen önem ve gösterilen ilgi bir Filistinli Araptan veya bir Iraklý Kürtten daha üstün olmalýydý çünkü unutulmasýn bizler, bir zamanlar çok kötü þartlar neticesinde Misaki milli toraklarýndan koparýlýp Ýngilizlere býrakýlmýþtýk.
Yardým için, Kürtlerin Amerika, Ýngiliz, Ýsrail ve birçok Avrupa ülkeleri varken!!!
Þii Araplarýn Ýran ve Sünnilerininse Saudi Arabistan, Katar ve diðer Arap devletleri varken!!!
Türkmenler ise gözlerini sadece ve sadece öz be öz kadeþleri bildikleri Türkiye’den gelecek yardýma dikmiþlerdir.

Peki Türkmenler için Türkiye’nin neleri yapmasý kaçýnýlmazdýr?
Türkmenler Türkiye’den her türlü kardeþlik yardýmýna mühtaçlar. Ne tekim aþaðýya sýralýyacaklarým Anavatanýmýzýn Türkmenlere sunacaðý yardýmlarýn bir kýsýmý olabilir.

Türkmen terör maðdurlarý

Malumdur ki (IÞÝD) terör örgütü saldýrýlarý sonucu bugün Irak’ta bir milyonun üstünde Türkmen evinden topraðýndan uzakta yaþamaktadýr. Onlar Irak’ýn diðer bölgelerinde açýlmýþ kamplarda, okul, spor salonlarý, cami, ibadet evleri ve büyük fabrika depolarýnda kalmaktalardýr.
Ýçinde dlduðumuz soðuk kýþ mevsiminde onlarý bekleyen hayat koþullarý çok zor olacak. Türkiye Devleti, Türkmen maðdurlarýna ciddi bir þekilde yardýmýný sunmalýdýr. Öyle sunmalýdýr ki Türkmenler kendilerini hiç bir zaman yalnýz sanmasýnlar.

Türkmen birlik ve beraberliði

Türkmenler her zaman birlik ve beraberliklerini korumaya çalýþmýþlardýr. Ancak son zamanda düþmanlarýmýz bizleri bölmek için her türlü çabayý harcamaktadýr.
Türkiye’deki iktidardan beklenilen, hiç kimseyi diðerinden farklý görmeden Türkmenler arasýndaki bu birlik ve beraberliðin devamýný saðlamaktýr. Türkmen yol haritasý, Türkmen siyasi sözünün birleþmesi ve Türkmenleri temsil edecek kiþi ve heyetlerini seçmek için, kurultay, kongre ve forumlar düzenlemelerine önem vermektir. Türkiye’deki iktidar, Türkiye’deki ilgili kurumlara, Türkmen siyasetçilerini teþkilatçýlýk ve örgütlenme konusunda özel bilgilendirme kurslarý düzenlemek için talimat vermelidir. Güçlü bir Türkmen Millet Meclisinin kurulmasý için Türkmenleri bir araya getirmenin önemi de az deðildir.

Türkmen Medyasý

Türkmen Medyasýný daha da etkili kýlmak için maddi kaynaklar saðlanmasý için yardýmcý olmak.

Türkmen Öðrenci ve Gençlik Teþkilatlarý

Öðrenciler ve gençler milletin birer ümit kaynaðý olduklarý için Türkmeneli öðrenci ve gençlik teþkilatlarýna gereken önem verilmelidir.

Türkmen Silahlý Gücü

Bugün Irak’ta Türkmenlerin dýþýnda tüm guruplarýn silahlý teþkilatlarý vardýr ve her gurup da, belirli dýþ güçlerden silah yardýmý almaktadýr. Türkiye bir an öncesi kendilerini savunmak için Türkmenlere her türlü silah ve mühimmat yardýmýný yapmalýdýr. Türkmen Silahlý Gücü’nün oluþturulmasýný ve o gücün mensuplarý için gereken askeri eðitmlerini saðlamalýdýr.

Türkmeneli Özerk Bölgesi

Türkmenlerin ve Türkiyenin, Türkmenelini Irak’ýn bir parçasý görmeleri, Irak’tan meydana gelecek yeni oluþumlar içinde Türkmenleri yok etmeye sürüklemektedir.
Birçok Türkmen siyasi teþkilatý, Türkmen Özerk Bölgesi projelerini hazýrlamýþtýr. Bu projelerden yola çýkarak, Türkmen Özerk Bölgesi projesini ciddi þekilde hazýrlamak ve uygulamaya geçirmenin zamaný geldi.

Türkiye Türkmeneline bakarken, baðýmsýz bir Türk devletine bakar gözüyle bakmalý ve ona göre hesaplarýný yapmalýdýr çünkü Türkmeneli’nin güçlü olmasý, Türkiye için büyük bir avantaj olacaktýr. ve bu avantajýn gerçekleþmesi için özel komite ve kurumlarýn ihdas edilmesi elzemdir.Ümit KÖPRÜLÜ
TÜRKMENÞANI BAÐIMSIZ MEDYA VE ARAÞTIRMA MERKEZÝ
GENEL BAÞKANI
www.turkmensani.net
turkmensani@yahoo.com

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...