1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TEZKERENÝN DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü


Türkiye’nin egemenliði ve ulusal güvenliðine yönelik terör tehdidi ve herhangi bir güvenlik riskine karþý Türk Silahlý Kuvvetlerini yabancý ülkelere sevk etme ve yabancý askerlerin Türkiye’de bulunmasýna izin veren tezkere, 2 Ekim 2014 tarihinde MHP’nin katkýsý ile 298 oyla TBMM’den geçti. Hem Irak’ý hem de Suriye’yi kapsayan bu tezkere ile ilgili olarak sonuçlarý ortada olan ünlü 1 Mart 2003 ve 1990 yýlýndaki körfez krizinde olduðu gibi bir dizi tartýþmalar, gösteriler, farklý ve belirli noktalara odaklanmýþ yorumlar yine Ankara’nýn gündemini iþgal etmektedir.
1990 yýlýndaki Körfez Savaþý sonucunda Ankara’nýn kýsmen müdahil olmasýna raðmen Irak’ýn kuzeyinde güvenli bölge ihdas edilmiþtir. 1 Mart 2003’te ise tezkerenin AKP’nin 3’te 1’inin red oyu vermesi sonucunda hem güvenli bölge defacto halini aldý hem de PKK güçlenerek bölgeye yerleþti ve Türk - ABD iliþkileri de dibe vurdu.
Burada bir anýmý anlatmadan geçemeyeceðim. 2003 yýlý Þubat ayýnda Türkmenleri temsilen katýldýðým Irak Muhalifleri tarafýndan Irak’ýn Selahaddin kentinde yapýlan toplantý sýrasýnda Barzani “TBMM’de kendisini destekleyen 70 milletvekili olduðu için 1 Mart’ta yapýlacak tezkerenin geçmeyeceðini” iddia etmiþti.
Türkiye’nin ulusal güvenliði ve geleceðini ilgilendiren konularda bütün partilerin bir bütünlük içerisinde meseleye bakmalarý gerekmektedir. Bugün üzerinde tartýþýlan konunun perde arkasýnda ne IÞÝD var ne yaygara kopartýlan Kobani ne de Esad var. Krizin ana hedefi Irak’ta olduðu gibi Suriye’nin kuzeyinde PKK ve uzantýsý olan PYD denetiminde bölgesel yönetim oluþturmaktýr. Bilindiði üzere güvenli bölge konusu yaklaþýk 3,5 yýl önce Suriye iç savaþýnýn ilk aylarýnda gündeme gelmiþ ve Türkiye’nin de sýcak takibe girmesi istenmiþtir. Ancak, o dönemde Ankara bir yandan Türkiye’nin güvenliði, diðer yandan Esad’ýn kýsa sürede devrileceði düþüncesi baþta olmak üzere diðer çeþitli sebeplerden dolayý bu fikri askýya almýþtýr.
Küresel güçler tarafýndan baþlatýlan IÞÝD operasyonu ile ilgili olarak Irak’ta yaþananlara tanýk olduk ve ABD’nin müdahalesi ile Erbil ve Baðdat rahat nefes alabildi. Þimdi de Suriye ayaðýyla ilgili olarak bazýlarý tarafýndan Türkiye’nin müdahil olmamasý yani bölgeye Türkiye deðil Amerika’nýn müdahil olmasý istenmektedir.
Krizin Suriye’ye taþýnmasýyla ana muhalefet partisi tarafýndan ilk günlerde yapýlan açýklamalarda Türkiye’nin Batýyla paralel hareket etmesi gerektiði vurgulanýrken þimdi ise Batýlý güçlerle birlikte askeri harekatýn yanlýþ olduðu ileri sürülmektedir. Bazý radikal islamcýlar ise ayný görüþü paylaþýyor olmakla birlikte Türkiye’nin Arap dünyasýnda imaj ve itibarýnýn zedeleneceði görüþündedirler. Bu gruplar Arap dünyasýnýn Amerika ile koalisyon içerisinde olduklarýndan habersizdirler.
HDP ise birbiriyle çeliþen açýklamalar yapmakta ve açýkça ifade etmek gerekirse PYD yani bir yerde PKK güçlerinin Kobani üzerinde hakimiyet kurmasý istenmektedir. Bu nedenle önceleri sýnýr kapýlarýnýn açýlmasýný istemiþler daha sonra açýlýnca ise Türk askerine taþ atmýþlardýr. Daha sonra sanki TSK sýnýrý savunmaktan acizmiþ gibi sýnýra hep beraber gidip savunulmasý gerektiðinden bahsetmiþ ve son olarak da Rojava’da katliam yapýldýðý ve buna karþýlýk Türkiye’nin neden müdahale etmediðini sorgulamýþlardýr. Þimdi tezkereden sonra Türkiye’nin Rojava’yý iþgal edeceði iddia ediliyor ve çözüm sürecine sýðýnarak güneydoðuda istenmeyen olaylar yaþanmaktadýr. En ilginci ise Kobani düþerse Kerkük düþecekmiþ. Þu anda Kürt iþgali altýnda olan Kerkük sanki bir Kürt þehriymiþ gibi lanse edilmektedir.
Türkiye sýnýrlarý içerisinde yer alan Mürþitpýnar köyünün hemen karþýsýnda asýl adý Ayn El Arab (Arap Pýnarý) olan Kobani köyünün % 30’ýndan fazlasý Arap ve Türkmenlerden oluþmaktadýr. Yani bu kasaba sadece Kürtlere ait deðildir. Kurulacak güvenli bölgede hem Araplar, hem Kürtler ve hem de Türkmenler söz sahibi olmalýdýrlar. Öte yandan 3 Ekim 2014 tarihinde BM tarafýndan Irak Türkmenlerine güvenli bölge ihdasý ile güvenliklerinin saðlanmasýnýn gerekli olduðu bildirilmiþtir. Tezkere Irak’ý da içine aldýðýna göre, Irak’ta da Türkmenlerin söz sahibi olacaðý bir güvenli bölge ihdas edileceðini ümit etmekteyiz.
Türkiye hem kendi güvenliði hem de Suriyeli Kürt - Arap - Türkmen güvenliði açýsýndan IÞÝD’e karþý Batýlý müttefiklerle dayanýþma içerisinde hareket etmelidir.


Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13144

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...