1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

ZOR KARAR

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü

ABD Baþkaný Obama’nýn IÞÝD ile ilgili 11 Eylül tarihinde yapmýþ olduðu açýklamasýnýn ardýndan ABD üst düzey yetkilileri Türkiye dahil bölge ülkelerine yoðun diplomasý trafiðini baþlatmýþlardýr.
Bilindiði üzere IÞÝD’e karþý mücadele stratejisi, 4-5 Eylül tarihlerinde Cardiff’te yapýlan NATO zirvesinin ana gündemini oluþturmuþtur. Zirvede Türkiye’nin de içinde bulunduðu on batýlý ülkeden oluþan bir koalisyon kurma kararý alýnmýþtýr.
IÞÝD ile ilgili mücadele konusunda yapýlan toplantýlardaki açýklama ve yorumlardan anlaþýldýðý üzere, NATO zirvesinde oluþturulan koalisyonun üstleneceði sorumluluðun sýnýrlý olacaðý, fakat yine Türkiye’nin de içinde bulunduðu ve Sünni Arap ülkelerinin de yer aldýðý diðer bir koalisyon ile IÞÝD’e karþý verilen mücadeleyi neredeyse tamamen bu ülkelere yýkýlmasý açýkça ifade edilmektedir. Bu baðlamda Araplardan maddi ve istihbarat desteði, Türkiye’den ise aktif rol almasý istenmektedir. Bilindiði üzere Türkiye’nin Irak’a askeri müdahale krizi yeni deðil, daha önceki yýllarda da iki kez Musul ve Kerkük baþta olmak üzere Ankara’nýn gündemini günlerce meþgul etmiþ ve yoðun tartýþmalara sebep olmuþtur. Ancak Ankara’nýn durumu hiçbir zaman bu günkü kadar zor olmamýþtýr.
Irak’a müdahale krizinin ilki 8. Cumhurbaþkaný Turgut Özal döneminde meydana gelmiþ, Körfez Savaþý sýrasýnda Özal’ýn Irak’a müdahale önerisini reddeden dönemin Genelkurmay Baþkaný Necip Torumtay’ýn Aralýk 1990 da istifasýyla noktalanmýþtýr. Ýkinci kriz ise 01 Mart 2003 tarihinde TBMM’ye sunulan ABD baþkanlýðýndaki koalisyon güçleriyle beraber Türkiye’nin Irak’a müdahil olmasý ile ilgili tezkere mecliste çoðunluk saðlanamamasý nedeniyle geçmemiþtir. Özal’ýn Körfez Savaþý sýrasýndaki önerisine ve 01 Mart 2003 tezkeresine zamanýnda karþý çýkanlar bugün maalesef bu kararlarýn yanlýþ alýndýðýndan bahsetmektedirler. Her iki krizle ilgili bugün olduðu gibi tartýþmalar ileride de devam edecektir.
Bugünkü IÞÝD krizine gelince; her ne kadar bazý farklýlýklar varsa da tarih kýsmen tekerrür etmektedir. Daha önceki yazýlarýmýzda belirttiðim gibi IÞÝD öncülüðünde küresel güçler tarafýndan baþlatýlan insanlýk dýþý operasyonlara hiçbir þekilde ses çýkarmayan dünya kamuoyu, Irak’ýn kuzeyindeki stratejik öneme sahip bazý bölgelerin IÞÝD tarafýndan ele geçirilmesi sonucunda dünya ayaða kalktý ve her þey yön deðiþtirmeye baþladý. Bu operasyonlar sonucu çaresiz kalan Kürt bölgesel yönetimi ve Irak hükümeti dünya kamuoyunun dikkatlerini çekerek batýlý ülkelerden yardým talebinde bulundular. IÞÝD’in küresel güçlerle irtibat içerisinde olmasý ise ihtimal dahilindedir. IÞÝD ile ilgili hali hazýrdaki süreçte ise küresel güçlerin ya IÞÝD’le olan iþleri bitmiþ ya da IÞÝD tamamen kontrolden çýkmýþtýr.
Yukarýda sözü edilen Irak’a iki müdahale ile ilgili olarak Musul ve Kerkük meselesi sürecin ana gündemini oluþtururken IÞÝD operasyonlarýnda en fazla zarar gören Türkmenlerin, ne NATO zirvesinde ne de Arap ülkelerindeki IÞÝD’le mücadele toplantýlarýnda hiç dikkate alýnmamasý düþündürücü ve manidardýr. Yukarýda bahsedilen körfez krizi ve 1 Mart teskeresi uygulanabilseydi, Türkiye büyük olasýlýkla bazý kazanýmlar elde edebilme þansýna sahip olabilirdi. Fakat bugün bilinen sebeplerden dolayý Türkiye’nin Batý ýsrarýyla yapacaðý askeri müdahalenin ise zamanýnda yapýlmamasý nedeniyle, bazý tedbirlerin alýnmamasý durumunda, sakýncalý olacaðý kanýsýndayým. Tedbirler alýnmasý durumunda Türkiye müdahil olmalýdýr. Duruma farklý yönden bakýldýðýnda; Türkiye’nin seyirci kalmasý durumunda ihale PKK ve PYD’ye verilecek ve bu durumda da Türkiye’nin egemenlik meselesi söz konusu olabilecektir. Diðer taraftan batýnýn Sünni Araplara yapacaðý silah yardýmý Türkmenler için de talep edilmelidir. Netice itibariyle Ankara’nýn önünde fazla bir seçenek olmamasý nedeniyle Türkiye’nin yüksek menfaatleri doðrultusunda gereði yapýlmalýdýr. Velhasýl çok zor bir süreç.


Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...