1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

BATI, TÜRKMENLERE DE SÝLAH YARDIMI YAPMALIDIR

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü


Türkmen kasabasý olan Emirli’nin IÞÝD terör örgütü tarafýndan 84 gün süren kuþatmanýn ABD askeri hava kuvvetleri desteðiyle kaldýrýlmasý, Telafer’den Mendeli’ye kadar tüm Türkmen toplumu arasýnda büyük bir sevinç ve ümitle karþýlanmýþtýr. Emirli kuþatmasýnýn kaldýrýlmasýndan bir gün önce yazdýðým makalede; ne yazýktýr ki ne Irak ordusu ne de kendine göre bölgeyi korumakla görevli olan peþmerge güçleri kuþatmayý kaldýrmaktan aciz olduðunu ve bu kuþatmanýn ancak ve ancak Amerikan güçlerinin müdahalesi ile mümkün olabileceðini belirtmiþtim. Nitekim de öyle oldu. Elbette BM Irak özel temsilcisi Nickolay Mladenov’in; aç, susuz direnen Emirli halkýnýn gerçek bir katliamla karþý karþýya kaldýðý, bunun durdurulmasýnýn bir insani ve vicdani görev olduðuna dair dünya kamuoyuna yaptýðý çaðrýnýn ve ayrýca ITC Baþkaný Sayýn Salihi ve ekibinin de bu yöndeki temaslarý etkili olmuþtur.

Ortaçað zihniyetinden daha ilkel olan bu terör örgütünün insan katli ve kadýnlara tecavüzü mubah kýlan insanlýk dýþý zihniyetinin ne insanlýkla ne de Ýslamiyet’le hiçbir ilgisi olmayýp er geç yok edilmesi kaçýnýlmazdýr.

Emirli kuþatmasýnýn kaldýrýlmasý 18 saat süren bir çatýþmaya sahne olmuþtur. Bu çatýþma sýrasýnda öncelikle kasabanýn çevresindeki bazý köylerin IÞÝD militanlarýndan temizlendikten sonra Emirli’ye girenler arasýnda Irak ordusu ile birlikte Türkmen savaþçýlarýn da yer almasý Türkmenlerin mücadeleci olmadýðý görüþünü ileri sürenlere de cevap niteliði taþýmaktadýr. Telafer, Çardaklý, Bastamlý ve Beþir’de yaþanan insanlýk dýþý olaylarýn görüntüleri 20,000 nüfuslu Emirli halkýnýn iradesini, azmini daha da güçlendirmiþ, çocuk, kadýn, yaþlý demeden hemen hemen hepsi Türk halkýnýn Ýstiklal Savaþý’nda vermiþ olduðu mücadelenin bir benzerini ortaya koymuþlardýr. Bu baðlamda 84 gün süren aç, susuz ve ilkel silahlarla inanç ve imanla direnen kahraman Emirli Türkmenlerinin bu direniþ destaný hem Irak halký hem de Türkmenler için çok büyük bir gurur kaynaðýdýr.

Emirli kuþatmasýnýn kaldýrýlmasý ile ilgili yorum ve bilgiler arasýnda Özdemir Hürmüzlü’nün Türkmen Emirli’den Türk Dünyasý’na Birlik Mesajý baþlýklý makalesinde ‘’Emirli kasabasý kuþatma altýnda iken askeri bir helikopter ile kasabaya inen Iraklý bir ulusal televizyon kanalýnýn bölge halký ve savaþçýlarla yaptýðý röportajda her mikrofon uzattýðý kiþinin, ama ben Arapça bilmem, ancak Türkmence konuþabilirim’’ dedikleri ifade edilmektedir. Bu da Emirli’de yazýlan destana ayrý bir boyut kazandýrmakta ve de Emirli’deki Türkmen direniþine mezhep kisvesi giydirme giriþimlerine de bir cevap niteliðindedir.

Dr. Turhan Müftü’nün Emirli’nin adýný Þanlý Emirli olarak deðiþtirilmesi talebine içtenlikle katýlmak isterim. Bir televizyon kanalýnda Yüksek Meclis Partisi’nin üst düzey yöneticilerinden Türkmen kökenli Muhammed Taki Mevla’nýn aðlayarak ‘’Türkmen kadýnlarýmýz, kýzlarýmýz IÞÝD’in tecavüzüne uðruyor, pazarlarda satýlýyorlar. Bunu insan vicdaný nasýl kabul eder?’’ þeklindeki çaresiz cümleleri yürekleri daðlamýþtýr.

Son olarak Hasan Özmen’den alýnan bilgilere göre hali hazýrda Musul ve Telafer’in kurtarýlmasý için Baðdat’ýn Numaniye kasabasýnda Türkmenlerin de askeri eðitim gördükleri hususu sevinçle karþýlanmakla birlikte silahsýz olan Türkmen gruplara baþta ABD olmak üzere Türkiye ve batý ülkelerinden Kuzey Irak’taki kürt gruplara olduðu gibi silah yardýmý yapýlmalýdýr.

Bazýlarýna göre Türkiye’nin de IÞÝD’in hedefleri arasýnda olduðunu ve Güneydoðu’ya saldýracaðý, bu nedenle Kürt ordusu kurulmalý yönündeki iddialara ise bir anlam verilememektedir. Türkiye Cumhuriyeti’ni korumakla mükellef olan Türk Silahlý Kuvvetleri, ne Musul’u terk eden Irak ordusudur ne de Sincar’dan kaçan peþmergedir. Diðer taraftan da Türk Milleti ile birlikte TSK’nin Türkiye Cumhuriyeti topraklarýný Kurtuluþ Savaþýnda olduðu gibi bugün de korumaya muktedir olduðundan hiç kimsenin þüphesi olmasýn.

Dr. Cüneyt Mengü
cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...