1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Türkmenler Sessiz Bir Þekilde Ölün!

site Bakimda

Ali Kerküklü

Bu yazýyý yazarken içim acýyor, çünkü Türkmenler etnik temizlik ve soykýrýmla karþý karþýyadýr. Türkmenler, ölüm kalým savaþý veriyor. Bugün Irak Türkleri, Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) ve peþmerge arasýnda kültürel soykýrým ve kitlesel soykýrým tercihleri arasýnda býrakýlmýþ, yüz binlerce Irak Türk’ü, ölüm ve zorunlu göç arasýnda kalmýþtýr. Irak Türklerinin can ve mal güvenliði yok, Türkmeneli’nin þeref, namus ve iffeti hedef alýnýyor. Türkmenleri dünyanýn gözü önünde bölgeden arandýrýlýyor. Türkmenlerin yüz yüze kaldýðý olaylar açýkça kýyýmdýr ve etnik temizliktir ama kimse ses çýkarmýyor. Gazze, Suriye, Rabia için hüngür hüngür aðlayanlarýn, katledilen Türkmen’ler için neden gözlerinin yaþý bile akmaz? Ýþte böyle iki yüzlü bir dünyada yaþýyoruz!
ABD ve AB (Avrupa Birliði), IÞÝD’ýn Yezidi ve Kürtlere dokunduðu anda dünya ayaða kalktý. ABD Yezidi ve Kürtlere yardým etmek amacýyla Irak´a hava saldýrýsý düzenledi ve onlara havadan insani yardým desteði saðladý, korunmaya alýndý ve yaralarý anýnda sarýldý. Kürtleri IÞÝD’tan korumak için, hemen silah yardýmýna koþan ABD, Ýsrail, Almanya, Fransa…, Söz konusu Türkmenler olunca Batý’nýn Türkmen katliamlarýna sesi çýkmýyor. Ýran bile Kürtlere silah yardýmýnda bulundu.
Irak þu anda tam bir kaos ve göç dalgasýyla karþý karþýya. Bundan en çok etkilenenler ise pek gündeme gelmeyen Türkmenler. Yüz binlerce Türkmen þu anda çöllerde, daðlarda ve yollarda 50 derece sýcakta kendilerine barýnacak bir yer arýyor. Güneþin altýnda günlerce bekleyen Türkmenler kamyon, otomobil ve minibüslerle bir yerden bir yere gitmeye çalýþýyor. Küçücük arabalara týkýþtýrýlmýþ iki-üç aileyi görmek sýradan bir durum. Göç ve panik hâli hâlâ mevcut. Hâlihazýrda Türkmenler Irak’ýn içlerinde göç hâlinde. Yezidi ve Kürtlere gösterilen uluslararasý ilgi Türkmenlere neden gösterilmez? Yezidiler ve Kürtler insan da Türkmen deðil mi? Türkmenlerin esamisi bile okunmuyor, Çünkü Türkmenler kimsesiz ve sahipsizdir. Yezidileri Türkiye´ye alanlar, saatlerce haber programlarýnda Yezidileri konuþanlar neden Türkmenleri görmezden geliyor? Türkmenler gerçekten bunu anlamakta güçlük çekiyor.

IÞÝD’in saldýrýlarý Türkmenleri bu bölgede iki defa göçe maruz býraktý. IÞÝD’in Musul ve Telafer’e saldýrýlarýndan sonra buralardan canýný kurtaran on binlerce Türkmen Yezidilerin yoðun yaþadýðý Sincar kasabasýna sýðýnmýþtý. IÞÝD’in Sincar’ý iþgal etmesinden sonra Türkmenler Yezidiler ile bir kez daha zorunlu göçe maruz kaldý. Göçün nereye kadar süreceði, ne zaman biteceði ya da bitip bitmeyeceði belli deðil.
50 yaþýndaki Ala Salih bu çeliþkiyi yaþayan Türkmenlerden biri: "Bizim Türk soydaþlarýmýzla hiçbir problemimiz yok. Onlardan þikâyetçi deðiliz. Ancak devletin bize sahip çýkmasý gerekirdi. Kimse bizim maðduriyetimizi dile getirmiyor. Bugün yanýmýzda olmayan Türkiye ne zaman bize sahip çýkacak?”

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Baþkaný Erþat Salihi: “Dünyada bir tek Yezidilerden konuþuluyor. Sanki orada bir tek Yezidi var, Türkmen dramý yaþanmamýþ. Bu da bilinçli olarak yapýlan bir meseledir. 300 bin Türkmen’in göçe maruz kaldý. Coðrafyasý elinden alýndý. Filistinlilerin konumuna düþtüler. BM Güvenlik Konseyi aldýðý kararlarda sadece Hýristiyanlar, Yezidiler ve Þebekler’den bahsettiler. Bir tek Türkmenleri söylemediler. Bu konu bilinçlidir tabii ki. Bunun ardýnda tabii ki farklý güçler vardýr. Türkmenleri bilinçli olarak göz ardý etme politikasý yürütülüyor. Kesinlikle bu da dünya siyasetinin bir parçasýydý. Herkesten fazla zararý gören Türkmenlerdir.” dedi


Türkmenler silahlanmalý!
Bölgede silahsýz ve korumasýz olan tek toplum Türkmenlerdir. Türkmenler hariç her kesimin silahlý gücü var. Bu coðrafyada güçlü olan hayatta kalýyor. Çünkü burasý Ýsviçre veya Norveç deðil. Bugün Türkmenlerin insani yardýmdan çok acil olarak silaha ve korunmaya ihtiyacý var. Diðer kesimler gibi Türkmenler de Emniyetleri ve kendilerini korumak için silahlanmalýdýr. Bu topraklarda var olmak isteniyorsa buna ihtiyaç var.
Türkmenler: “Bize de Kürtler veya diðerleri gibi silah yardýmý yapýlsýn kendimizi korumak istiyoruz yoksa yok olacaðýz. Kimseye karþý deðiliz, sadece saldýrýlara karþý kendimizi korumak istiyoruz. Baðdat’tan destek istediðimizde size Ankara yardým etsin diyorlar” demektedir.
Kerkük’e baðlý Türkmen kasabasý Tazehurmatu’da oluþturulan Türkmen Birliði’nin sorumlularýndan Türkeþ Mahili: “Biz Türkmenlerin silahlý bir yapýsý yoktu. Ancak çok zorda kaldýk ve kendi topraklarýmýzý, namusumuzu korumak için böyle bir karar aldýk. Þimdi herkes gönüllü olarak cephede savaþýyor. Evimizi, topraðýmýzý koruyoruz. Bundan sonra da bu silahlar býrakýlmayacak. Bu topraklarda var olmak istiyorsan buna ihtiyacýn var. Türkiye’nin yanýmýzda yer almasýný isterdik. Herkes herkese yardým ediyor. Büyük devlet olmak budur. Ama biz yalnýz býrakýldýk. Türkiye bizi petrol ile tarttý ve sanýrým petrol aðýr geldi! Türkiye’de Türkmenlere silah yardýmý yapýldý deniyor. Bize ne silah geldi ne de baþka bir þey. Keþke gelseydi. Bu bize moral olurdu ve sahipsiz olmadýðýmýzý anlardýk.” dedi.
Ama resmi açýklamalara bakarsanýz AKP Hükümeti Türkmenlere “çok büyük yardýmlar” gönderiyor. Adana’da TIR’lar durdururlunca da hükümet “Türkmen kardeþlerimize giden yardýmlardý onlar” diye savunmaya geçmiþti. Ama o TIR’lar Irak’a deðil, Suriye’ye gidiyordu, ama gerçekte o TIR’lar Türkmenlere gitmiyordu, o zaman kime gidiyordu? Onu da lütfen siz bilin! Irak Türkmenlerinin silahlanmak için giriþimlerde bulunduðu bir sýrada Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç: “ITC (Irak Türkmen Cephesi) Türkiye´den silah istemeyeceðini bilir” diyerek, Türkmenleri Türkiye´nin korumayacaðýný bütün dünyaya duyurmuþ oluyordu. Bunun anlamý da, Türkmenler sessiz bir þekilde ölün!
Türk Hükümeti, El-Nusra Cephesi, Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) ve Müslüman Kardeþler gibi radikal Ýslamcý örgütlere silah, eðitim, lojistik destek, para ve istihbarat yardýmý yapmýyor mu, bu radikal Ýslamcý örgütlerin yaralýlarý Türk hastanelerinde tedavi görmüyor mü? Türkmenler, ölüm kalým mücadelesinde þeref, namus ve kendilerini korumak için anavatanýndan destek ve yardým istemesinden daha doðal ne olabilir? Kürtler gibi Türkmenler de, destek ve yardýmý Ýsrail’den mi istesinler? Diðer etnik gruplar çeþitli güçler tarafýndan korunurken, yani herkesin sahibi varken, Türk Hükümeti, Türkmenlerin yaþadýðý bu insanlýk dramý ve felaketi karþýsýnda Türkmenleri korudu mu, siyasi destek verdi mi? Türkmenler yalnýzlýða ve çaresizliðe mahkûm edildi.

Türkmen þehir, nahiye ve kasabalarý; Kerkük, Tuzhurmatu, Telafer, Bastamlý, Çardaðlý, Biravcýlý, Karanaz, Yengice, Beþir, Tazehurmatu, Amirli (IÞÝD kuþatmasýna karþý 80 gün kahramanca direnen Amirliler, kuþatmadan daha yeni kurtuldu ) ve diðer Türkmen bölgelerinin ve Türkmenlerin Barzani ve IÞÝD’in insafýna terk edilmesi ihmal deðil, AKP iktidarýnýn izlediði bilinçli bir siyasetin sonucudur. Bu siyasetin sonucun da, Türkmenler, cehennem sýcaðýnda çöllerde, daðlarda ve yollarda aç, susuz, sahipsiz ve kimsesiz kaderlerine terk edildi.

2 Aðustos 2012 Türkmen þehri Kerkük’ü ziyaret eden Türkiye´nin eski Dýþiþleri Bakaný ve yeni Baþbakaný Ahmet Davutoðlu Türkmenlere seslenerek (Bende o salonda bulunuyordum); "Sizin burada týrnaðýnýza küçük bir diken batsa, onun acýsýný 75 milyon Türk Anadolu´da hisseder.” demiþti. Hani Musul ve Kerkük Türkiye´nin milli meselesi ve kýrmýzý çizgisiydi. Hani “Kerkük´e ve Telafer´e dokunan Türkiye´ye dokunur” sözü nerde kaldý? Türkmenleri, kýrmýzý çizgi ve Irak’ýn toprak bütünlüðü yalaný ile aldattýlar ve Türkmenlerin bugünkü insanlýk dramýna zemin hazýrladýlar. Peki yaþanan bu felaketi ve insanlýk faciasýnýn hesabýný kimden soracaðýz? Gerçek þu ki, Bugün petrol ve Radikal Ýslamcý örgütleri, Türkmenlere tercih eden bir iktidar var Türkiye’de!
Türkmen Birliði sorumlularýndan Türkeþ Mahili, “Türkiye (Hükümet) bizi petrol ile tarttý ve sanýrým petrol aðýr geldi!” sözü Aslýnda her þeyi açýklýyor. Yüz binlerce Türkmen ölüm ve göç arasýnda kaldý. Coðrafyasý elinden alýndý. Filistinlilerin konumuna düþürüldü. Bizi bu hallere düþürenler Allah´ýndan bulsun.


Kaynaklar:

1-Haþim SÖYLEMEZ, AKSÝYON, “Türkmenler bölünürken”, 12 Aðustos 2014.

2-Muharrem Bayraktar, Yeni Mesaj, “´Türkmenlere ölüm´ politikasý!”, 19 Aðustos 2014.

3-Ümit ÖZDAÐ, Yeni Çað Gazetesi , “Türkmenlerin yok oluþu nasýl durdurulur “, 21 Aðustos 2014.

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (44)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmenleri petrol kurbanýdýr!

Hits: 14959

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Musul'a yönelik yaptýðý a…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyasý Kimin Elinde?

Hits: 12567

Eski Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani liderliðinde KYB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliði ve Tarihi Gerçekler

Hits: 11776

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk þeh­ridir. Türk­men­le­rin yoðun yer­le­þim mer­kez­le…

Devam...

Türk Diyarý Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 7269

Türkmen þehri Kerkük resmi olarak Baðdat yönetimine baðlý bir kenttir. Ancak peþmerge, 2014…

Devam...

Türkmen Þehri Kerkük

Hits: 6962

Kerkük, asýrlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coðrafyada þekillenmiþ Türk kültürünün mer…

Devam...