1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

IRAK GERÇEÐÝ

site Bakimda

GÜNGÖR YAVUZASLANNusayri rejimi destekleyen Irak ve Ýran’ýn Ortadoðu’da oluþturduðu Þii Kalkan”ýna karþý oluþturulan Sünni kýlýç IÞID, beklenenden daha keskin çýktý. Þii Ýran sýnýrýndan Akdeniz hattýna kadar Sunni Kalkaný oluþturulurken Çöl fýrtýnasý önüne geleni yok ediyor. Yezidiler, Þii Araplar,Telafer’de silahlý güç oluþturup, IÞÝD’e karþý direnen 350 ailedeki tüm erkekler kurþuna dizildi. Kadýnlar canilerin eline düþmemek için canýna kýyarken, birçoðuna tecavüz edildi. Emirli’deki Türkmenler de, kadýn ve çocuklarý korumak için günlerdir kahramanca direniyor. Dünyanýn ve Türkiye´nin görmediði IÞÝD kuþatmasýna 75 gündür direnen Emirli´nin Türkmen yiðitlerine selam olsun. Srebrenitsa’da nasýl dünyanýn gözü önünde masum insanlar katlediliyorsa Emirli baþta olmak üzere Irak ve Suriye’de sivil kýyýmý yapýlýyor.

Bir düþünün sözde birden ortaya çýkan bir örgüt 3 milyonluk bir kenti 6 saatte alýyor. Irak ordusu arkasýna bakmadan kaçýyor. Milyonlarca dolara el koyuyor. Irak bir günde bu hale gelmedi. Saddam rejiminin devrilmesinden günümüze kadar ötekileþtirilen Sunniler ve fazla dillendirilmese de Barzani idaresi tarafýndan üvey evlad muamelesi gören fakir Kürtler IÞID’in güçlenmesine neden oldular. Baðdat Sunnilere yüz çevirdi. Barzani kendi çevresini zenginleþtirdi.Türkmenler yok sayýldý.Güçler dengesi Suriye için sözde dostlarý toplantýlarý yaparken fiili alanda üç bölgeli bir Irak ortaya çýktý.

Milyonlarca insan evsiz kaldý. Þu anda Ortadoðu’da Filistinli, Suriyeli, Iraklý 9 milyonu aþkýn insan mülteci ya da sýðýnmacý durumda. Saldýrýlar sonucu ölen insan sayýsý son Gazze saldýrýlarý da dahil 700 bini aþmýþ durumda.Bu milyonlarca yetim ve öksüz çocuk demek. Yaralý va sakat sayýsý 5 milyon rakamýna dayandý. Kadýnlar korunmasýz durumda.2014 yýlýnda Musul’da köle pazarýnda kadýnlar satýldý.BM sadece ölü sayýlarýnýn istatikini tutup canlý yayýnlarda yayýnlanan yardým kutularý ile günah çýkartýyor.

IÞID Taliban olur

Batý istihbarat ve dýþiþleri görevlileri IÞID ile uzun zamandýr görüþüyor. Herþeyden önce örgütün elindeki esir vatandaþlarý için görüþmek zorundalar.Almanya bunun en baþta geleni ve Ýngiltere.ABD ise en sert açýklamalarý yapan ülke olsada örgüt içinde en fazla elamaný ve yapýlanmasý olan ülke.Ama Birleþik Devletler bile artýk Sünni kýlýcý tutamýyor.Masada çözülemeyen ve çözülmek istenmeyen bir Suriye varken Þii nüfusunun çoðunlukta olduðu Ýran ile komþu bir Irak ve IÞID sorunu çýktý.Petrol ve dolar güç odaklarý kýsa vadede Taliban benzeri bir yapýlanmayla petrol akýþýnýn devamýný istiyorlar.Ölen insanlarýn hiçbir önemi yok.

IRAK PARÇALANIR

Bölünmüþ Suriye, 3 parçalý Irak baðýmsýz devletçikler. Kimse yüksek sesle söylemese de gerçek yaþanan durum bu.Musul merkezli olarak Suriye’de Rakka hattýna uzanan bir Sünni devleti.Erbil’e özerklik ötesi bir yapýlanma ve Baðdat Basra hattýna kadar Þii devleti.Suriye’de Esad’a da devlet býrakan formül üzerinde çalýþýlýrken Filistin halkýna toprak veren teorilerde masaya getirildi.Gazze’ye, Ramallah’a sýkýþan Filistinlileri Kudüs’ten uzak sýnýrý olan bir ülke ile komþu yapmak.

YA TÜRKÝYE

Evin içindeki Kürtler ve Musul’da yaþanan istem dýþý zorla alýkoyma vakasý nedeniyle Ankara Ortadoðu’da ofsaytta düþmüþ durumda.Ama taraftar ve amigolar çok istekli hala þampiyonluk türküleri söylüyor.Bu maç uzatmalarda bitmezse sonucu penaltýlar belirler..

GÜNGÖR YAVUZASLAN Yazarn dier yazlar (37)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

ZOR GÜNLER

Hits: 12805

1915 tarihimizde en zorlu yýllardan biridir.1. Dünya Savaþý daðýlan Osmanlý ve yedi düvelle …

Devam...

BU BAYRAM

Hits: 9380

Adým neden önemli olsun ki kaderlerimiz bir olduktan sonra. Ben Pakistanlý Ömer, Gazzeli Fatýma…

Devam...

Kerkük’te PKK pazarlýðý

Hits: 9270

Artýk Türkmeneli coðrafyasýnýn hem batýsýnda hem doðusunda bir terörizme dayalý bir Kürt …

Devam...

Musul´u Konuþurken Türkmenleri Unutmak

Hits: 8604

Bizde herkes Ortadoðu uzmanýdýr. Irak’ta Musul’u kurtarma harekatý öncesi anlatýlanlara ba…

Devam...

HALEP ORDAYSA ARÞIN BURADA

Hits: 8177

Palavracýnýn biri baþýna topladýðý üç beþ cahile karþý övünüp duruyormuþ : - Ýþte …

Devam...