1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMENLERÝN BÝR ARAYA GELME ZAMANIDIR

site Bakimda

Dr. Cüneyt Mengü

Terör örgütü IÞÝD tarafýndan 10 Haziran 2014 tarihinde Kuzey Irak’ta baþlatýlan ve halen devam etmekte olan insanlýk dýþý operasyonlarda en fazla zarar gören Türkmenler Irak’taki siyasi tarihlerinin en büyük kýrýlma noktasýný da yaþamaktadýrlar.

Hali hazýrda katliamlara uðrayan ve önemli Türkmen yerleþim bölgelerinden göçe zorlanan, yerlerinden ve yurtlarýndan olan Türkmenler, iki ayrý bölgeye sýðýnmalarý ile neredeyse coðrafyalarýný kaybetmek üzeredirler.

Türkmenlerin içinde bulunduðu bu trajik durum karþýsýnda Ankara’nýn bilinen sebeplerden dolayý sadece insani yardým açýsýndan meseleye bakmasý, sorunun ister siyasi ister coðrafi veya toplumsal boyutlarý ile dikkate alýnmamasý Türkmen toplumunda tedirginlik yaratmýþtýr. Ancak bu trajedinin tüm boyutlarý ile incelenip çözüm yollarýnýn aranmasý hususunun herkesten önce Türkmenlere düþtüðü kanýsýndayýz.

Türkmenlerin durumuna gelince; aradan geçen 4 yýldan fazla bir süredir üç veya dört toplantý dýþýnda bir araya gelemeyen, ITC (Irak Türkmen Cephesi) üzerinde etkinliðini kaybeden ve tamamen atalete uðrayan Türkmen meclisinden herhangi bir sonuç alýnamayacaðý gibi alýnsa dahi, ITC yönetiminin daðýnýk durumda olmasý sebebiyle, bu kararlarý hayata geçirmekte zorlanacaktýr. Bu itibarla her iki kurumdan bir etkinlik beklemek þu anki þartlar altýnda abesle iþtigaldir. Mevcut her iki kurumla ilgili þu anki ataletin sorgulanmasý bu yazýnýn amacýna hizmet etmediði için þimdilik üzerinde durmayý uygun görmemekteyim. Bu baðlamda IÞÝD operasyonlarýnýn baþlamasý ile gerçekleþen mevcut durumun vahameti, Sayýn Prof. Dr. Ümit Özdað’ýn 02 Temmuz 2014 tarihinde Yeniçað Gazetesi’nde ve Sayýn Dr. Turhan Müftü ile Sayýn. Hasan Özmen’in bizturkmeniz.com’da yayýnlanan yazýlarýnda da dile getirilmiþtir.

Türkmeneli bölgesinin þu anki sorunu ile ilgili olarak güvenlik meselesinin yaný sýra siyasi boyutunun da dikkate alýnarak bu yönde uluslararasý camia çerçevesinde ve BM nezdinde bir çalýþmanýn baþlatýlmasýnýn gerekli olduðu ortadadýr. Bu da ancak Türkmenler arasýnda özellikle stratejik konularda bir plan ve program dahilinde söylem birliðinin var olmasýnýn yaný sýra Türkmen temsilcileri arasýnda mutlaka bir konsensüsün saðlanmasý ile hayata geçirilebilir. Bunu saðlamak amacýyla Türkmen toplumunun zaman kaybetmeden Telafer’den Mendeli’ye kadar bütün siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kanaat önderleri ve þahsiyetleri kapsayan bir kurultayýn en kýsa zamanda yapýlmasýnýn gerekli olduðu Türkmeneli Araþtýrma ve Düþünce Merkezi’nde daha önce duyurulmuþtur. Söz konusu kurultay çalýþmalarýnda Türkmenlerin þu anda karþý karþýya kaldýðý durumun tespiti ve Türkmen toplumunun ideolojik, politik, sosyokültürel ve ekonomik stratejileri hakkýnda sorgulamalara cevaplar verilecek ve önerilerde bulunulacaktýr. Yapýlmasý önerilen bu Kurultayda;

-Ulusal Türkmen Meclisinin kurulmasý,
-Güvenlik Meselesi, Türkmenler için güvenli bölgenin ihdasý,
- Türkmen Coðrafyasýnýn incelenmesi,
-Göçe zorlanan Türkmenlerin durumunun görüþülmesi ve tedbirlerin alýnmasý,
-Ulusal Türkmen Meclisi tüzük tasarýsýnýn hazýrlanarak üzerinde mutabakata varýlmasý,
-Siyasi parti ve STK’larla ilgili gerekli kriterlerin belirlenmesi ve ayrýca bu kriterlere haiz olmayan kuruluþlarýn kapatýlmasý,
- Türkmen istiþare kurulunun seçilmesi,
-Türkmenleri her mahfilde temsil edebilecek akredite heyetinin istiþare kurulu tarafýndan seçilmesi veya meclis tarafýndan atanmasý uygun olacaktýr.

Gerçekleþmesi ile ilgili çalýþmalarýn baþlatýldýðý ve en kýsa zamanda yapýlmasý planlanan söz konusu Kurultay, Türkmeneli Araþtýrma ve Düþünce Merkezi’nce organize edilecek ve finansmaný da iþtirakçi Türkmenler tarafýndan karþýlanacaktýr.

Kurultayýn Türkmen toplumunun geleceðine faydalý olmasý dileðiyle.


Dr. Cüneyt Mengü
cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...