1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMENLER ÝÇÝN DE GÜVENLÝ BÖLGE ÝHDAS EDÝLMELÝDÝR

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü
Bilindiði üzere 10 Haziran 2014 tarihinde IÞÝD’in öncülüðünde Kuzey Irak’ta küresel güçler tarafýndan baþlatýlan insanlýk dýþý operasyonlarda, öncelikle baþta en fazla zarar gören Türkmenler olmak üzere Hýristiyanlar ve Þebekler de hedef olarak seçilmiþlerdir. Ancak iki gün önce IÞÝD’in, Kürt bölgesel yönetimin kontrolünde olan ve Kürtler için stratejik öneme sahip olan Sincar kentini ele geçirmesiyle sular duruldu, dünya ayaða kalktý ve her þey yön deðiþtirmeye baþladý. Bu iþgalden sonra çaresiz kalan Kürt Bölgesel Yönetimi Türkiye baþta olmak üzere dünya kamuoyunun dikkatini çekerek yardým talebinde bulundular. Bu baðlamda yaþanan geliþmeler özetlendiðinde;

- KDP, PKK ve PYD örgütleri bir araya gelerek IÞÝD’e karþý savaþ ilan ettiler.
- Fransa Cumhurbaþkaný krizin BM Güvenlik Konseyi’ne taþýnmasýnýn gerekli olduðunu,
- ABD Baþkaný Obama, bölgede nokta operasyonlarýnýn yapýlacaðýný ve bölgeye insani yardýmlarýn da baþlatýldýðýný,
- Talabani’nin Süleymaniye’deki KYB’si de bölgeyi savunmaya hazýr olduðunu ve bu amaçla Ýran’la temasa geçtiklerini,
- Kürtlerle iyi iliþkiler içerisinde olmayan merkezi hükümet ise Irak ordusunun Peþmerge ile müþterek operasyonlar yapmaya baþlayacaðýný açýklamýþlardýr.

Irak ve bölgede yaþanan son geliþmeler nedeniyle Baþbakan Erdoðan baþkanlýðýnda yapýlan güvenlik zirvesi de dün gece geç saatlere kadar kritik durumu görüþmek amacýyla toplanmýþtýr.

Ýki aydan fazla bir süredir katliamlara maruz kalmalarýna ve yerlerinden yurtlarýndan göçe zorlanmalarýna raðmen Türkiye baþta olmak üzere dünya kamuoyunun sessiz kalmalarýna bir türlü anlam veremediðimiz yaklaþýk 300.000 Türkmen’in yaþadýðý bu trajedi Yeniçað gazetesinin sütunlarýnda ise sürekli yazýldý ve çizildi.

Üzülerek ifade edersek Ankara’nýn; Türkmenlerin içinde bulunduðu bu dramatik meseleye sadece insani yardýmlar açýsýndan bakmasý, ister siyasi ister coðrafi veya toplumsal boyutlarýnýn da dikkate alýnmamasý Türkmen toplumunda tedirginlik yaratmýþtýr. Esasen ihtiyacý olan insanlara yardým elini uzatmak insani bir görevdir. Diðer taraftan dini açýdan baktýðýmýzda ise fitre, zekat ve sadaka gibi yardýmlar da hasenat olarak bu görev kapsamý içinde yer almaktadýr. Dolayýsýyla çöl ortasýnda, yerinden ve yurdundan uzaklaþmak zorunda kalanlara yardým gönderdik diye hiç kimsenin övünmesine gerek olmadýðý kanýsýndayým.

IÞÝD’in kontrolden çýkmasýyla Sincar’ý ele geçirmesinin ardýndan kentten kaçan binlerce Yezidi ve Türkmen sýðýndýklarý Sincar daðýnda mahsur kalýnca Irak meclisinde toplantý yapýldý ve dünya ayaða kalktý. Buna benzer dramatik durum Türkmeneli Bölgesinde 60 günden beri yaþanmakta olmasýna raðmen hiç kimse oralý olmamýþtýr. Çünkü Sincar Kürtler için stratejik bir öneme sahiptir. Zira Erbil - Rojava hattý Sincar’dan geçmekte ve ayný zamanda Sincar, Erbil - Rojava hattýný da Diyarbakýr’a baðlamaktadýr. Yoksa Türkmeneli yerleþim merkezinde Telafer baþta olmak üzere Musul’a baðlý bir dizi Türkmen köyü ve Kerkük’ün batýsýndaki Türkmen köyleri ile Hýristiyanlara ait Alkoþ, Tilkef gibi köyler ele geçirildiðinde ve Þebekler de göçe zorlandýðýnda neden bu kadar yaygara yapýlmamýþtýr?

ABD’nin Sincar’da yaþanan durumu göz önüne alarak daha önce de Balkanlarda, Irak’ta ve baþka ülkelerde yapýldýðý gibi mevcut terör saldýrýlarýný gerekçe göstererek müdahale hakkýný meþru görmektedir. Aslýnda, Türkiye’nin de krizin baþladýðý günde böyle bir müdahale yapmasýnýn meþru olduðuna dair düþüncemizi “Caydýrýcýlýkta Bir Müdahaledir” baþlýklý yazýmýzda dile getirmiþtik.

Hali hazýrda Türkmenlerin güvenli bir bölgeye ihtiyacý vardýr. Bu itibarla Türkiye’nin, Türkmenler için 1991’de olduðu gibi ister kuzeyde ister Kerkük’ün batýsýnda Tazehurmatu’dan baþlayarak Himrin daðlarýna kadar bu güvenli bölgenin ihdasý için devreye girmesi hem Türkmenler hem de Türkiye açýsýndan yararlý olacaktýr.


Dr. Cüneyt Mengü
cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13144

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...