1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMENELÝNDE DRAMATÝK DURUM DEVAM EDÝYOR

Kerkük

Dr. Cüneyt Mengü


Bilindiði üzere 10 Haziran 2014 tarihinde IÞÝD’in öncülüðünde Irak’ýn kuzeyinde baþlatýlan insanlýk dýþý ve kaygý verici cinayetler ve operasyonlar halen devam etmektedir. Elbette IÞÝD, taþeron olarak belirli hedeflerin gerçekleþtirilmesi için küresel güçler tarafýndan görevlendirilmiþ olsa da, kim ne derse desin bu operasyonun ana hedeflerinden birisi Irak’taki Türkmenleri iki parçaya bölmek, Telafer ve Kerkük’ün batýsýndaki yerleþim bölgelerindeki Türkmenleri göçe zorlamak ve böylece dirençlerini kýrmak suretiyle Irak’taki siyasi denklemin tamamen dýþýnda kalmalarýný saðlamaktýr.

Birkaç gün önce Ýstanbul’da yerleþik Türkmeneli Araþtýrma ve Düþünce Merkezinde, çeþitli Türkmen Sivil Toplum Örgütlerinin Baþkanlarý, Türkmeneli Ýþbirliði ve Kültür Vakfý Türkiye temsilcisi ve Kerkük’ten bazý siyasetçilerin katýlýmlarýyla bir toplantý düzenlenmiþtir. Söz konusu toplantýda Beladi Stratejik Çalýþmalar ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan sunulan raporlar ve bölgeden elimize ulaþan bilgilerin dikkate alýnmasý sonucunda bölge hakkýndaki durum özetlendiðinde þu anda Telafer ve Musul’ýn ilçeleri ve köylerinden göç edenlerin gerçek sayýlarý 220.000 civarýndadýr. Bu rakama diðer Türkmen bölgelerinden göç edenler de eklendiðinde sayýnýn 300.000’i aþtýðý ihtimal dahilindedir. Bölgeler bazýnda durum incelendiðinde;

1- Telafer; 400.000’i aþkýn nüfusu olan Telafer’den göçe zorlanan 180.000 kiþinin; 90.000’i Sincar’da barýnmakta olup bu sayýnýn 13.000’i çadýrlarda, geri kalanlar ise cami, dükkan, okul ve yol kenarlarýnda hayatlarýný idame ettirmeye çalýþmaktadýrlar. 5.000 kiþi Alkoþ, Tilkef ve Musul barajý etrafýnda bulunmakta, Kelekyasin’de bulunan 250 aile ise Erbil hava alanýna gidebilmek için onay beklemektedirler. 27.000 – 30.000 arasýnda kiþi ise Karakoyunlulardan Tilkef, Yezidi köyü, Telhades, Fayde, Bartala ve Baþika gibi köylere sýðýnmýþlardýr. Yine 10.000 kiþi Zaho ve Duhok’ta Habur kontrol noktasýndan Kuzey Irak’a girebilmek için Bölgesel Yönetimden onay beklemektedirler. Telafer’e baðlý üst ve alt Þerihan’dan 8.000 kiþi ise Duhok, Zaho, Musul barajý ve Erbil’de bulunmaktadýrlar. Bir bölümü de Irak’ýn güneyine göç etmiþlerdir. Telafer’den göç eden maddi durumu iyi olan ve pasaportu bulunanlarýn Türkiye veya Ýran’a sefer ettikleri, Kürt yönetimi ile iyi iliþkileri bulunan bazý ailelerin ise Erbil, Süleymaniye ve bir bölümünün de Kerkük’e gittiði gelen bilgiler arasýnda yer almaktadýr.

2- Musul: Musul vilayetine baðlý Çýban, Reþidiye, Karakoyun, Selamiye ve Þirhan’dan yaklaþýk 500 aile göç etmiþtir.

3- Selahaddin: Selahaddin’de ise esas göç ilçeye baðlý nahiye ve köylerden olmuþtur. 13.000 nüfuslu Amirli’de civar yerlerden gelen göçlerle yaklaþýk 20.000 mahsur insan bulunmaktadýr. Biravculu’dan 1.500, Karanaz’dan 750, Çardaklý’dan 1.750, Bastamlý’dan 1.000 kiþi göç etmiþtir. Hasdarlý, Abbut ve Þahseveb köylerinden ise önemli bir göç olmamýþtýr. Göç eden 3000 ailenin bir kýsmý Turzhurmatu, diðer kýsmý ise Kerkük’e göç etmiþ durumdadýr.

4- Diyale: Diyale ve çevresinden göç eden yaklaþýk 200 aile ise Karatepe, Kifri ve Hanekin’e yerleþmiþlerdir.

Göçe zorlanan bazý ailelerin geçim masraflarý ve ulaþým bedellerini karþýlamak için cep telefonu ve altýn gibi deðerli þahsi eþyalarýný çok düþük fiyatlara sattýklarý, ayrýca bazý ailelerin de göç esnasýnda çeteler tarafýndan paralarýnýn ellerinden alýndýðý ve kadýnlarýna tecavüz edildiði bölgeden gelen bilgiler arasýndadýr. Hava þartlarý sebebiyle göç sýrasýnda her gün 5 – 10 çocuk hayatýný kaybetmektedir.

Irak’ta meydana gelen bir dizi olaylar sonucunda Türkmeneli Bölgelerinin IÞÝD’ýn kontrolünün altýna girmesi, diðer kýsmýnýn ise Bölgesel Kürt Yönetimi altýnda kalmasý nedenleriyle Türkmenler yaþadýklarý coðrafyalarýný kaybetmek üzeredirler. ITC, daðýnýk durumda olmasý nedeniyle siyaset üretemiyor. Bu nedenlerle Irak’ta 1991’de olduðu gibi Türkiye ile birlikte uluslararasý camianýn devreye girmesi ve Türkmenler için Türkmeneli’nde güvenli bir bölgenin ihdas edilmesi yolunda gerekli çalýþmalar baþlatýlmalýdýr.

Yukarýdaki açýklanan bu tablo karþýsýnda Türkiye’de bazý çevreler soydaþ kavramýndan rahatsýz oluyor ise ayný zamanda da Müslüman olan ve inim inim feryat eden bu insanlara tarikatlarýn, cemaatlerin, imamlarýn Allah rýzasý için yardýmcý olmalarý ve kamuoyu oluþturarak bütün dünyaya bu dramatik olaylarý duyurmalarýný dilerim.


Dr. Cüneyt Mengü
cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 7

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 34

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13650

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13145

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12719

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12140

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11051

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...