1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Ha Gazze, Ha Kerkük

site Bakimda

Dr. Cüneyt MengüBaþbakan Erdoðan Gazze’de 20. gününe giren Ýsrail katliamýna dünyanýn sessiz kaldýðýný hemen hemen her gün söyleyip zaman zaman da aðýr ifadelerle yüksek sesle eleþtirirken sýkça da Ýslam ülkelerini suçlamaktadýr.

Bu serzeniþin insani görev olduðunu kabul etmekle birlikte burnumuzun dibinde 35. gününe giren ve benzer katliama maruz kalan soydaþlarýmýz Türkmenler için Ankara’nýn bu denli sessiz kalmasýna ise anlam vermekte zorlanmaktayým.

Ortadoðu sorunu olarak bilinen Arap-Ýsrail meselesinin tarihsel ve toplumsal gerçekleri hayli fazladýr. Irak’ta Türkmen toplumunun ise bazý çevrelerin Türkiye’nin stratejik politikalarý ile iliþkilendirmeleri sonucunda sürekli haksýz baskýlara maruz kalmýþ ve bugün de bilindiði üzere dramatik bir durumla karþý karþýyadýr.

Ýsrail’in güvenliði ABD’nin öncelikli stratejik hedefleri içerisindedir. Bu nedenle Gazze için ABD’nin ve batý ülkelerinin utanç duymasýný beklemek abesle iþtigaldir. Ancak Türkmeneli bölgesinde cereyan eden olaylar için tarih Ankara’yý affeder mi? Olaylarý kýsaca hatýrlatalým;
Siyonizmin siyaset sahnesine çýkýþý 19. yüzyýlýn ortalarýnda 1860 - 1880 yýllarý arasýnda Yahudiler arasýnda yapýlan çeþitli organizasyonlar ve 1897 yýlýnda T. Herzl’in öncülük ettiði Siyonist Kongre ve devamýndaki geliþmeler Ýsrail devletinin kuruluþ sürecindeki temel adýmlardýr. T. Hezl’ýn çalýþmalarý sonucunda 1917’de Beltour Deklarasyonu yayýnlanmýþtýr. C. Weizmann ve arkadaþlarýnýn kurduðu Yahudi fonu Filistin’de ilk Yahudi kolonilerinin kurulmasýna öncülük etmiþlerdir. Bu süreç sonucunda Ýsrail oldu bitti ile kurulduðu 1947 yýlýndan günümüze kadar ABD ve Batý desteði ile bölgede istediðini yapmaktadýr. Aslýnda Batý’nýn Ýsrail ile örtüþen çýkarlarýnýn yaný sýra tarihsel boyutu ve aralarýndaki inanç meselesi göz ardý edilmemelidir. Bunun için ABD ve Batý, Ýsrail’in kuruluþundan beri yaptýklarýnýn büyük bir kýsmý hukuk ve uluslararasý kurallara aykýrý olmasýna raðmen sessiz kalmakta ve hatta haklý bulmaktadýrlar.

Peki, Ýsrail’in hedefi nedir? Dünyada tek din devleti olan Ýsrail elindeki muharref Tevrat’a göre Ortadoðu projesinin kaynaðý olan Mýsýr’dan ‘Nil’Fýrat havzasýna kadar vaat edilmiþ topraklara sahip olmak ve Büyük Ýsrail devletini kurmaktýr. Bunun için Filistinliler göçe zorlanacak, Kudüs Baþkent olacak ve Mescid- i Aksa yýkýlarak yerine Süleyman Mabedi inþa edilecektir.

Benzeri bir uygulamada bugün Türkmeneli bölgesinde uygulanmakta, Türkmenler göçe zorlanmakta ve Kerkük Kürdistan’ýn Kudüs’ü ve baþkenti olarak gösterilmek istenmektedir.
Araplara gelince üç sýnavý da geçemediler. Ýlki; 1948 Ýsrail devletinin ilan edilmesine karþý gelen Arap devletlerinin açtýklarý savaþ Ýsrail ordusunun maðlubiyeti ile sonuçlanmak üzere iken, Batý’nýn dayatmasý ile ateþkes ilan edildi. Arap ordularýnýn baþkumandaný olan Türkmen kökenli Mustafa Ragýp Paþa, zamanýn Irak hükümetinde almýþ olduðu bu talimata tepkisini, sýrtýndaki rütbeleri söküp yere atmýþ ve “Arap olmamam benim için yeterlidir” demiþtir. Ayný savaþta 5. kolordu kumandaný yine Kerküklü Türkmen Ömer Ali, Cenin Bölgesini ele geçirmiþ ve ateþkes imzaladýðýnda 1967 yýlýna kadar Ýsrail’in Arap tarafýnda kalmýþtýr. Filistinlilerin ileri yaþta olanlarý, bu her iki Türkmen kahramanýný yakýndan tanýmaktadýrlar. Nur içinde yatsýnlar.

1 Haziran 1967’de güneþin doðuþu ile altý günlük savaþ adý ile bilinen Ýsrail’in Arap ülkelerine düzenlediði ani hava saldýrýlarý sonucunda Mýsýr ve Suriye’nin tüm askeri hava alanlarý felç edilmiþtir. 6 gün süren savaþta Golondak Türkmeniye’de bulunan Türkmenlerin kahramanca direnmelerine raðmen Ýsrail operasyonu tamamlamýþtýr.

Araplarýn son sýnavý ise; 1972’de petrol ihraç eden Arap rejimleri “Petrol Ambargosu” tehdidinde bulunmuþlar ancak onun da sonunu getirememiþlerdir. Bundan sonra Araplar Ýsrail’le çatýþma kavramýný sözlükten bile çýkardýlar.

Hâlihazýrda Türkmeneli bölgesinde 200 binden fazla soydaþýmýz çöllerin ortasýnda hayýr kurumlarýndan yardým bekliyorlar. Öte yandan göçe zorlanan soydaþlarýmýzýn Kerkük ve Erbil’e girmeleri, IKYB tarafýndan engelleniyor.

Türkiye’ye gelince verilen yüksek tepkinin caydýrýcýlýðý, ülkenin siyasi ve ekonomik gücüne baðlýdýr.

Birbirine benzer durum gösteren her iki bölgeden Gazze için ateþkesi ve Irak’ta da Türkmenler için güvenli bölgenin kurulmasýný Türkiye saðlamalýdýr.

Her ne kadar Ankara’nýn yüksek sesinin caydýrýcýlýðý olmasa da Türkmenlerin bu sese moral açýsýndan ihtiyaçlarý vardýr.

“Ha Gazze Ha Kerkük” iþte bu kadar.


Dr. Cüneyt Mengü
cuneyt.mengu@mercanonline.com

Dr. Cüneyt Mengü Yazarn dier yazlar (107)...

site Bakimda

Hits: 25

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 37

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 40

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 40

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 36

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 40

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 40

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 299

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 38

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

LOZAN VE MUSUL OPERASYONU

Hits: 13719

Yaklaþýk bir yýldan fazladýr sözü edilen ve Irak’ýn içinde ve dýþýnda pazarlýðý yap…

Devam...

BÖLÜNME TARTIÞMALARI

Hits: 13395

1991’de BM kararýyla Güvenli Bölge adý altýnda Irak’ýn kuzeyinde kurulan Irak Kürt Bölge…

Devam...

100. YILINDA SYKES PICOT

Hits: 12784

Birinci Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla batýlý güçler tarafýndan hasta adam olarak adland…

Devam...

FIRAT KALKANI

Hits: 12249

Suriye’de Esad rejimine karþý 2011’de baþlayan ayaklanmayla ilgili olarak Türkiye’nin eþ …

Devam...

MART TEZKERESÝNÝN PERDE ARKASI

Hits: 11060

Yýllardýr hararetle tartýþma konusu olan ve önümüzdeki günler içerisinde 16. yýlýný do…

Devam...