1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Biz Bize

site Bakimda

Necat kevseroðlu
Ülke genelinde ve özellikle Türkmen bölgelerinde meydana gelen son olaylar, Irak devletinin kuruluþundan bu yana Türkmen Sivil halkýna karþý toplu halde düzenlenen en büyük Türkmen göçü saldýrýsý gerçekleþti.
Türkmeneli bölgelerini hedef alan terör olaylarý neticesinde baþta Telafer olmak üzere, Tuzhurmatu, Beþir, Musul bölgesindeki Türkmen yerleþim bölgelerine yapýlan þiddet saldýrýlarýnýn maðduru Türkmenler, büyük bir trajedi yaþýyorlar.
100 binlerce Türkmen çöllerde açlýk ve susuzluk içinde, aþýrý sýcak, yetersiz beslenme nedenlerle onlarca çocuk hayatýný kaybetti ve ediyor.
Bunlarýn yanýnda da büyük mal kaybý oldu. Türkmen toplumuna bu baský hareketleri, Türkmenlerin güvenliði için olduðu kadar gelecekleri içinde düþündürücü ve kaygý verici bir geliþmedir ve bu olaylar muhakkak ki büyük tepkilere yol açmýþtýr.
Irak yöneticilerinden hiçbir sonuç bu günlere deðin görünmemiþtir ve istenen tedbirler alýnmamýþtýr. Bunun için Türkmen toplumu, “Biz Bize” ilkesine sarýlmak vuku bulunan olay yerlerine var gücü ile hep beraber birlikte koþup, tüm insani yardýmlarýný kardeþlerine sunmalýdýrlar ve sunuyorlar.
Kendi halkýmýza gösterilen yardým ve kardeþ kardeþine gösterdiði ilgi çok ibret vericidir, yapýlan olaylara karþý birlik beraberlik içinde olmamýz gerekir.
Toplumumuz, Biz Bize ilkesini izleyerek bu siyasi idealýný güçlendirip, tek bir görüþle, bir tavýrla el ele verip, toplumumuza yapýlan toplu göç olaylarýnýn karþýsýnda durulmalý ve acil, gerçek çözüme varmalýyýz.
Bu ilkeyi gerçekleþtirirsek, öz milli meselemize ve siyasi haklarýmýza tüm yerlerimize ve genellikle Türkmenelini tek görüþle ve baðlýlýkla savunmalýyýz ve yüz binlerce göç eden Türkmenleri göç tehlikesinden kurtarýr ve karþýsýnda durulur, büyük bir insan kitlesi de büyük bir trajediden kurtulur.

Necat kevseroðlu Yazarn dier yazlar (61)...

site Bakimda

Hits: 18

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak m…

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 36

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 38

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 35

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 35

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 37

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 297

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 15

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 36

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Þahadetinin Beþinci Yýlý Dönümü Anýsý .. Þehit Yýldýrým Demirci

Hits: 13666

Türkmen toplumunun yetiþtirdiði dünya çapýnda bir Bilim Adamý ve Türkmenlerin göz bebe…

Devam...

Türkmen Dava Adamý….Ýhsan Hamit Demirci Hakka Yürüdü

Hits: 12251

16 Kasým 2016 günü akþamleyin, deðerli bir mücadeleci yoldaþýn ziyaretinde iken, beklenme…

Devam...

Kerkük'e Saldýrý ve Yazýlan Müdafaaname Belgesi

Hits: 11350

Yeryüzünde olan kentlerin bazýlarý çok þanslý olur, halký tarafýndan sevilir, yetiþtirdið…

Devam...

Zafer Neþidesi

Hits: 8645

Peygamberimiz Hz . Muhammedin mekkeden medineye hicreti , Ýslamýn , yalnýzca inanç ilkelerini be…

Devam...

Çanakkale Savaþýnda Düþen Türkmen Þehitlerinden

Hits: 6454

Çanakkale savaþý, son yüzyýllarýn savaþ tarihinde önemli yeri olan bir muharebedir. Savaþla…

Devam...